• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo game Score

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Tạo game Score

Postby NTN » Sat 08/02/2014 10:09 am

333.rar
Game Score 333
(1.79 MiB) Downloaded 343 times
Image
Đầu tiên các bạn tạo giao diện như trên !
gồm :
+3 label như khung to chứa 3 số 0 trên! :-/
+ 2 label đặt tên lần lượt là Won và Lost như trên ! :)
+ và 2 label phần (Name) lần lượt là won và lost :))
+ 3 nút Command3 như trên !
Phần còn lại các bạn tự chỉnh sửa Giao Diện cho đẹp nhé ! X(
- Command 1 các bạn thêm code sau :

Code: Select all

Private Sub Command1_Click()
Label1.Caption = Int(Rnd * 10)
Label2.Caption = Int(Rnd * 10)
Label3.Caption = Int(Rnd * 10)
If (Label1.Caption = 3) Or (Label2.Caption = 3) Or (Label3.Caption = 3) Then
won.Caption = won.Caption + 1
MsgBox "You win !", vbInformation, "Winner"
Else
Beep
lost.Caption = lost.Caption + 1
End If
Open "C:\Score.txt" For Append As #1
Print #1, "..................You Win !........................"
Print #1, "Won :"; won
Print #1, "Lost :"; lost
Close #1
End Sub


- Command2 các bạn thêm code sau :

Code: Select all

Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub


- Command3 các bạn thêm code sau :

Code: Select all

Private Sub Command3_Click()
won.Caption = "0"
lost.Caption = "0"
Kill "C:\Score.txt"
End Sub


Và cuối cùng các bạn thêm đoạn code sau :

Code: Select all

Private Sub Form_Load()
On Error GoTo NoFile
      Randomize
     
     
      Dim sFile As String
      Dim Blank As String
      Dim iScore As String
      Dim nScore As String
      Dim iFileNum As Integer
     
      sFile = "C:\Score.txt"
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Line Input #iFileNum, Blank
      Line Input #iFileNum, iScore
      Line Input #iFileNum, nScore
      Close #iFileNum
      won.Caption = iScore
      lost.Caption = nScore
NoFile:
      If Err.Number = 5 Then
      sFile = "C:\Score.txt"
      iScore = 0
      nScore = 0
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Write #iFileNum, Score
      Close #iFileNum
End If
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

Dim sFile As String
Dim Score As String
Dim iFileNum As Integer

sFile = "C:\Score.txt"
Score = vbCrLf & won.Caption & vbCrLf & lost.Caption & vbCrLf

iFileNum = FreeFile
Open sFile For Output As iFileNum
Write #iFileNum, Score
Close #iFileNum
End Sub
=))

Vậy là các bạn đã xong nhé !

Hoặc các bạn có thể coppy toàn bộ code sau vào Form :

Code: Select all

Private Sub Command1_Click()
Label1.Caption = Int(Rnd * 10)
Label2.Caption = Int(Rnd * 10)
Label3.Caption = Int(Rnd * 10)
If (Label1.Caption = 3) Or (Label2.Caption = 3) Or (Label3.Caption = 3) Then
won.Caption = won.Caption + 1
MsgBox "You win !", vbInformation, "Winner"
Else
Beep
lost.Caption = lost.Caption + 1
End If
Open "C:\Score.txt" For Append As #1
Print #1, "..................You Win !........................"
Print #1, "Won :"; won
Print #1, "Lost :"; lost
Close #1
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Command3_Click()
won.Caption = "0"
lost.Caption = "0"
Kill "C:\Score.txt"
End Sub

Private Sub Form_Load()
On Error GoTo NoFile
      Randomize
     
     
      Dim sFile As String
      Dim Blank As String
      Dim iScore As String
      Dim nScore As String
      Dim iFileNum As Integer
     
      sFile = "C:\Score.txt"
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Line Input #iFileNum, Blank
      Line Input #iFileNum, iScore
      Line Input #iFileNum, nScore
      Close #iFileNum
      won.Caption = iScore
      lost.Caption = nScore
NoFile:
      If Err.Number = 5 Then
      sFile = "C:\Score.txt"
      iScore = 0
      nScore = 0
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Write #iFileNum, Score
      Close #iFileNum
End If
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

Dim sFile As String
Dim Score As String
Dim iFileNum As Integer

sFile = "C:\Score.txt"
Score = vbCrLf & won.Caption & vbCrLf & lost.Caption & vbCrLf

iFileNum = FreeFile
Open sFile For Output As iFileNum
Write #iFileNum, Score
Close #iFileNum
End Sub

Private Sub Label2_Click()

End Sub

Private Sub Label3_Click()

End SubVà các bạn cũng có tải Score phía dưới !

Và quy trình chơi cũng rất đơn giản đấy !
Các bạn chỉ cần nhấn nút Roll để quay nếu có chữ số 3 trong đó thì bạn sẽ thắng !

- Lost là số lần bạn quay !
-Won là số lần bạn thắng !

- Satrt new Score để chơi lại !
- End chắc ai cũng biết rồi hé !
Chúc các bạn thành công nếu thay like giùm mình nhé !User avatar
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 375
Joined: Mon 03/02/2014 10:23 pm
Location: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Contact:

Re: Tạo game Score

Postby HaiVB6 » Sat 08/02/2014 10:38 am

Tôi vẫn chưa hiểu luật chơi!Bạn có thể chỉ được không?

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Tạo game Score

Postby NTN » Sat 08/02/2014 10:50 am

Đơn giản bạn ạ ! chỉ cần nhấn Roll đến khi nào trong 3 số có chữ số 3 vậy là bạn đã thắng !

User avatar
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 375
Joined: Mon 03/02/2014 10:23 pm
Location: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Contact:

Re: Tạo game Score

Postby HaiVB6 » Sat 15/02/2014 11:32 am

Thế còn khi nào Thua?

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Tạo game Score

Postby NTN » Sun 02/03/2014 7:13 am

TRong đây không có thua chỉ có không trúng hà !


Return to “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests