• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tính mã MD5 cho tệp tin

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Hình đại diện của người dùng
tuyen_dt18
Guru
Guru
Bài viết: 259
Ngày tham gia: T.Bảy 19/04/2008 8:46 pm
Đến từ: Hưng Yên
Been thanked: 43 time
Liên hệ:

Tính mã MD5 cho tệp tin

Gửi bàigửi bởi tuyen_dt18 » T.Bảy 03/08/2013 1:30 am

Tên bài viết: Tính mã MD5 cho tệp tin
Tác giả: tuyen_dt18
Cấp độ bài viết:
Tóm tắt: Tính mã MD5 cho tệp tin bằng ngôn ngữ VB61) Các bạn chạy VB6.EXE vào tạo 1 Project mới
2) Project gồm có :
+ 1 Form : Tên tùy ý
: Trên Form gồm có : + 2 TextBox có tên lần lượt là Text1, Text2
+ 1 Command Button với tên mặc định "Command1"
+ 1 Class : Tên cMD5

3) Chép code :
+ Chép code sau đây và dán vào phần code của Form:
 1. Private WithEvents MD5 As cMD5
 2.  
 3. Private Sub Command1_Click()
 4.     Set MD5 = New cMD5
 5.     Text2.Text = MD5.CalculateMD5sum(Text1.Text)
 6. End Sub
 7.  
 8. Private Sub MD5_Finish(ByVal bSuccess As Boolean)
 9.     Command1.Enabled = True
 10. End Sub
 11.  
 12. Private Sub MD5_InProgress(ByVal Percent As Integer)
 13.     Me.Caption = Percent & " %"
 14. End Sub
 15.  
 16. Private Sub MD5_Start()
 17.     Command1.Enabled = False
 18. End Sub
 19.  + Chép code sau và dán vào phần code của class :

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Declare Function CryptAcquireContext Lib "advapi32.dll" Alias "CryptAcquireContextW" (ByVal phProv As Long, ByVal pszContainer As Long, ByVal pszProvider As Long, ByVal dwProvType As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 4. Private Declare Function CryptCreateHash Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal Algid As Long, ByVal hKey As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal phHash As Long) As Long
 5. Private Declare Function CryptDestroyHash Lib "advapi32.dll" (ByVal hHash As Long) As Long
 6. Private Declare Function CryptHashData Lib "advapi32.dll" (ByVal hHash As Long, ByVal pbData As Long, ByVal dwDataLen As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 7. Private Declare Function CryptGetHashParam Lib "advapi32.dll" (ByVal hHash As Long, ByVal dwParam As Long, ByVal pByte As Long, ByVal pdwDataLen As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 8. Private Declare Function CryptReleaseContext Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 9. Private Declare Function GetLastError Lib "kernel32.dll" () As Long
 10. Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32.dll" Alias "CreateFileW" (ByVal lpFileName As Long, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
 11. Private Declare Function ReadFile Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As Long, ByVal lpBuffer As Long, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, ByVal lpNumberOfBytesRead As Long, ByVal lpOverlapped As Long) As Long
 12. Private Declare Function GetFileSize Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As Long, ByVal lpFileSizeHigh As Long) As Long
 13. Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 14. Private Declare Function VirtualAlloc Lib "kernel32.dll" (ByVal lpAddress As Long, ByVal dwSize As Long, ByVal flAllocationType As Long, ByVal flProtect As Long) As Long
 15. Private Declare Function VirtualFree Lib "kernel32.dll" (ByVal lpAddress As Long, ByVal dwSize As Long, ByVal dwFreeType As Long) As Long
 16.  
 17. Private Const MS_ENHANCED_PROV As String = "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0"
 18. Private Const PROV_RSA_FULL As Long = 1
 19. Private Const CRYPT_VERIFYCONTEXT As Long = &HF0000000
 20. Private Const NTE_EXISTS As Long = &H8009000F
 21. Private Const ALG_CLASS_HASH As Long = (4 * 2 ^ 13)
 22. Private Const ALG_TYPE_ANY As Long = 0
 23. Private Const ALG_SID_MD5 As Long = 3
 24. Private Const CALG_MD5 As Long = (ALG_CLASS_HASH Or ALG_TYPE_ANY Or ALG_SID_MD5)
 25. Private Const HP_HASHVAL As Long = &H2
 26. Private Const GENERIC_READ As Long = &H80000000
 27. Private Const FILE_SHARE_READ As Long = &H1
 28. Private Const OPEN_EXISTING As Long = 3
 29. Private Const INVALID_HANDLE_VALUE As Long = (-1)
 30. Private Const INVALID_FILE_SIZE As Long = &HFFFFFFFF
 31. Private Const MEM_RESERVE As Long = &H2000
 32. Private Const MEM_COMMIT As Long = &H1000
 33. Private Const MEM_RELEASE As Long = &H8000
 34. Private Const PAGE_READWRITE As Long = &H4
 35.  
 36. Private Type MD5Context
 37.     digest(0 To 15) As Byte
 38.     hHash As Long
 39. End Type
 40.  
 41. Public Event Start()
 42. Public Event InProgress(ByVal Percent As Integer)
 43. Public Event Finish(ByVal bSuccess As Boolean)
 44.  
 45. Public Function CalculateMD5sum(ByVal strFileName As String) As String
 46.     Const BufferSize As Long = &H200000 '2 MB
 47.    
 48.     Dim hFile As Long
 49.     Dim lngRead As Long
 50.     Dim lngFileSize As Long
 51.     Dim lngFileSizeHi As Long
 52.     Dim md5Hash As MD5Context
 53.     Dim hCryptProv As Long
 54.     Dim lpBuffer As Long
 55.     Dim lngCalculated As Long
 56.     Dim lngRemaining As Long
 57.     Dim lngBufferSize As Long
 58.    
 59.     RaiseEvent Start
 60.  
 61.     lngBufferSize = BufferSize
 62.     '
 63.    hFile = CreateFile(ByVal StrPtr(strFileName), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, ByVal 0, OPEN_EXISTING, 0, ByVal 0)
 64.     If (hFile = INVALID_HANDLE_VALUE) Then
 65.         CalculateMD5sum = ""
 66.         RaiseEvent Finish(False)
 67.         Exit Function
 68.     End If
 69.     '
 70.    lngFileSize = GetFileSize(hFile, ByVal VarPtr(lngFileSizeHi))
 71.     If ((lngFileSize = INVALID_FILE_SIZE) Or (lngFileSize = 0)) Then
 72.         Call CloseHandle(hFile)
 73.         CalculateMD5sum = ""
 74.         RaiseEvent Finish(False)
 75.         Exit Function
 76.     End If
 77.     '
 78.    If (CryptStartup(hCryptProv) = False) Then
 79.         Call CloseHandle(hFile)
 80.         CalculateMD5sum = ""
 81.         RaiseEvent Finish(False)
 82.         Exit Function
 83.     End If
 84.     '
 85.    lpBuffer = VirtualAlloc(ByVal 0, lngBufferSize, MEM_COMMIT Or MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE)
 86.     If (lpBuffer = 0) Then
 87.         Call CloseHandle(hFile)
 88.         CalculateMD5sum = ""
 89.         RaiseEvent Finish(False)
 90.         Exit Function
 91.     End If
 92.     '
 93.    Call MD5Init(md5Hash, hCryptProv)
 94.    
 95.     If (lngFileSize <= BufferSize) Then
 96.         lngBufferSize = lngFileSize
 97.         Call ReadFile(hFile, lpBuffer, lngBufferSize, ByVal VarPtr(lngRead), ByVal 0)
 98.         If (lngRead <> lngBufferSize) Then
 99.             Call VirtualFree(lpBuffer, ByVal 0, MEM_RELEASE)
 100.             Call CloseHandle(hFile)
 101.             Call CryptCleanup(hCryptProv)
 102.             CalculateMD5sum = ""
 103.             RaiseEvent Finish(False)
 104.             Exit Function
 105.         End If
 106.         '
 107.        Call MD5Update(md5Hash, lpBuffer, lngRead)
 108.         RaiseEvent InProgress(CInt(CSng(lngRead) / CSng(lngFileSize) * CSng(100)))
 109.     Else
 110.         lngRemaining = (lngFileSize - lngCalculated)
 111.         While (lngRemaining > 0)
 112.             If (lngRemaining < BufferSize) Then
 113.                 lngBufferSize = lngRemaining
 114.             Else
 115.                 lngBufferSize = BufferSize
 116.             End If
 117.             '
 118.            DoEvents
 119.             Call ReadFile(hFile, lpBuffer, lngBufferSize, ByVal VarPtr(lngRead), ByVal 0)
 120.             If (lngRead <> lngBufferSize) Then
 121.                 Call VirtualFree(lpBuffer, ByVal 0, MEM_RELEASE)
 122.                 Call CloseHandle(hFile)
 123.                 Call CryptCleanup(hCryptProv)
 124.                 CalculateMD5sum = ""
 125.                 RaiseEvent Finish(False)
 126.                 Exit Function
 127.             End If
 128.             '
 129.            Call MD5Update(md5Hash, lpBuffer, lngRead)
 130.             lngCalculated = lngCalculated + lngRead
 131.             lngRemaining = (lngFileSize - lngCalculated)
 132.             '
 133.            RaiseEvent InProgress(CInt(CSng(lngCalculated) / CSng(lngFileSize) * CSng(100)))
 134.         Wend
 135.     End If
 136.     '
 137.    Call MD5Final(md5Hash)
 138.     '
 139.  
 140.     Dim I As Integer
 141.     Dim B As Byte
 142.     Dim H As String
 143.     '
 144.    For I = 0 To 15
 145.         B = md5Hash.digest(I)
 146.         H = Hex$(B)
 147.         If (Len(H) < 2) Then
 148.             CalculateMD5sum = CalculateMD5sum & "0"
 149.         End If
 150.         CalculateMD5sum = CalculateMD5sum & H
 151.     Next I
 152.     '
 153.    Call CryptCleanup(hCryptProv)
 154.     Call VirtualFree(lpBuffer, ByVal 0, MEM_RELEASE)
 155.     Call CloseHandle(hFile)
 156.     '
 157.    RaiseEvent Finish(True)
 158. End Function
 159. '
 160. Private Function CryptStartup(ByRef m_hCryptProv As Long) As Boolean
 161.     If (CryptAcquireContext(ByVal VarPtr(m_hCryptProv), ByVal 0, ByVal StrPtr(MS_ENHANCED_PROV), PROV_RSA_FULL, CRYPT_VERIFYCONTEXT) = 0) Then
 162.         If (GetLastError() = NTE_EXISTS) Then
 163.             If (CryptAcquireContext(ByVal VarPtr(m_hCryptProv), ByVal 0, MS_ENHANCED_PROV, PROV_RSA_FULL, 0) = 0) Then
 164.                 CryptStartup = False
 165.                 Exit Function
 166.             End If
 167.         Else
 168.             CryptStartup = False
 169.             Exit Function
 170.         End If
 171.            
 172.     End If
 173.     CryptStartup = True
 174. End Function
 175.  
 176. Private Sub CryptCleanup(ByRef m_hCryptProv As Long)
 177.     If (m_hCryptProv <> 0) Then
 178.         Call CryptReleaseContext(m_hCryptProv, 0)
 179.     End If
 180.     m_hCryptProv = 0
 181. End Sub
 182.  
 183. Private Sub MD5Init(ByRef Ctx As MD5Context, ByVal m_hCryptProv As Long)
 184.     Call CryptCreateHash(m_hCryptProv, CALG_MD5, 0, 0, ByVal VarPtr(Ctx.hHash))
 185. End Sub
 186.  
 187.  
 188. Private Sub MD5Update(ByRef Ctx As MD5Context, ByVal lpBuffer As Long, ByVal dwLength As Long)
 189.     Call CryptHashData(ByVal Ctx.hHash, ByVal lpBuffer, dwLength, 0)
 190. End Sub
 191.  
 192. Private Sub MD5Final(ByRef Ctx As MD5Context)
 193.     Dim dwCount  As Long
 194.     dwCount = 16
 195.     Call CryptGetHashParam(ByVal Ctx.hHash, HP_HASHVAL, ByVal VarPtr(Ctx.digest(0)), ByVal VarPtr(dwCount), 0)
 196.     If (Ctx.hHash <> 0) Then
 197.         Call CryptDestroyHash(ByVal Ctx.hHash)
 198.     End If
 199.     Ctx.hHash = 0
 200. End Sub
 201.  
 202.  4) Nhấn F5 để thử chương trình !

5) Khi chương trình đã chạy, nhập đường dẫn của một tệp tin trên máy tính của bạn vào Text1. Sau đó nhấn nút Calculate để xem mã MD5 của tệp tin đó.


Hỏi ý kiến tác giả trước khi sử dụng hoặc trích dẫn rõ nguồn bài viết khi sử dụng.

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Tính mã MD5 cho tệp tin

Gửi bàigửi bởi NTN » T.Sáu 07/02/2014 6:54 pm

Bạn nói vậy mả MD5 nó đúng không ?

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Tính mã MD5 cho tệp tin

Gửi bàigửi bởi NTN » T.Sáu 07/02/2014 7:05 pm

Đây là File tìm MD5 của các File như trên của bạn tuyen_dt18
Mình có thêm Label2 cho nó đẹp nhé !
Tập tin đính kèm
MD5.rar
Tập tin của bạn đây !
(26.67 KiB) Đã tải 249 lần


Quay về “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách