• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Căn bản vẽ VB6

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Tue 21/12/2010 3:46 pm

Tên bài viết: Căn bản vẽ VB6
Tác giả: truongphu
Cấp độ bài viết: căn bản và nâng cao
Tóm tắt: Đề mục nầy dừng ở cấp căn bản và hơn một chút . Các cách dùng thông thường sẽ không được nhắc đến, chỉ viết về các điều ít được đề cập, qua đó vừa nâng cao các cách vẽ mới, vừa ôn lại cấu trúc vẽ cũ.
1- Lệnh Line với cấu trúc:
Object.Line Step (xStart, yStart)-[Step] (xEnd, yEnd), PenColour, BF


chú ý đối số BF cuối: B là tạo hình khung từ 2 điểm, F là phủ đầy màu. dùng F phải kèm B

*** Ứng dụng: Vẽ một điểm:
Vẽ một điểm là lệnh Line 1 pixel. Với 1 Pixel ta khó nhìn thấy, vậy thêm thành 4 pixel:

Code: Select all

    Line (200, 200)-(204, 204), vbRed

vẫn không thấy! ta bao viền (ô 4x4) và đổ đầy màu đỏ:

Code: Select all

    Line (200, 200)-(204, 204), vbRed, BF

lần nầy đã thấy, tiếc rằng quá nhỏ. Chơi luôn 20 pixel (ô 20x20):

Code: Select all

    Line (500, 500)-(520, 520), vbBlue, BF


*** Vài lệnh vẽ đoạn thẳng quen dùng:

Vẽ đường ngang giữa Form

Code: Select all

    Me.Line (0, Me.ScaleHeight / 2)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight / 2)

Vẽ đường dọc giữa Form

Code: Select all

    Me.Line (Me.ScaleWidth / 2, 0)-(Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight)

Vẽ đường chéo trên-xuống

Code: Select all

    Me.Line (0, 0)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight)

Vẽ đường chéo dưới lên

Code: Select all

    Me.Line (0, Me.ScaleHeight)-(Me.ScaleWidth, 0)

Vẽ hình vuông màu đỏ (ô 400x400)

Code: Select all

    Me.Line (100, 100)-(500, 500), RGB(255, 0, 0), BF


2- Lệnh PSet với cấu trúc:
Object.PSet Step (x, y), Colour


Nếu dùng lệnh nầy đơn độc, cơ bãn ta không thấy được điểm 1 pixel như đã nói trên ở lệnh Line

*** Kết hợp lệnh Line để vẽ bằng chuột:
-> dùng Pset để tạo tọa độ ban đầu (Form_MouseDown)
-> dùng Line để vẽ đường liền (Form_MouseMove): tọa độ ban đầu bỏ (ngầm hiểu dùng tọa độ cũ)

[vb]Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
PSet (X, Y)
End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = vbLeftButton Then Me.Line -(X, Y)
End Sub[/vb]

*** Kết hợp vòng lặp để vẽ vòng tròn bằng các dấu chấm:
[vb] Dim I, X, Y, BanKinh As Integer
'Set toa dô tâm
X = 1200
Y = 1200
BanKinh = 800
For I = 1 To 360
Picture1.PSet (X + Cos(I) * BanKinh, Y + Sin(I) * BanKinh)
Next[/vb]

(còn tiếp: Lệnh Circle)


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Wed 22/12/2010 8:57 am

3- Lệnh Circle với cấu trúc:
Object.Circle Step (x, y), Radius, Colour, Start, End, Aspect


Ta chú ý các yếu tố Start, End và Aspect
- Start = Điểm khởi đầu, default là 0
- End = Điểm cuối, default là 2PiRad; 2 điểm nầy dùng cho vẽ cung
- Aspect = tỉ lệ giữa cao và rộng của tứ giác ngoại tiếp, default là 1 = vòng tròn, <1 là dẹp, >1 là thon

*** Dùng thử yếu tố Aspect như code sau:

Code: Select all

    Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 1000, , , , 0.5


*** Vẽ cung bất kỳ:

Code: Select all

    Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2 + 500), 1000, , 0.7, 2.9


*** Function chuyển từ độ sang radian phục vụ hàm Circle

Code: Select all

Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
  Const PI = 22 / 7
  Rads = Degree / 180 * PI
End Function


*** Vẽ một biểu đồ hình tròn:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     FillStyle = 0
 3.   FillColor = &HFFFF9C
 4.   Circle (2500, 2000), 1500, , -Rads(180), -Rads(10.8)
 5.   CurrentX = 2800: CurrentY = 4000
 6.   Print "53%"
 7.   Line (2800, 2700)-(2800, 3900)
 8.  
 9.     FillColor = &H639AFF
 10.   Circle (2500, 2000), 1500, , -Rads(10.8), -Rads(46.8)
 11.   CurrentX = 4700: CurrentY = 1000
 12.   Print "10%"
 13.   Line (3500, 1200)-(4500, 1200)
 14.  
 15.     FillColor = &H9C30FF
 16.   Circle (2500, 2000), 1500, , -Rads(46.8), -Rads(118.8)
 17.   CurrentX = 2700: CurrentY = 100
 18.   Print "20%"
 19.   Line (2800, 350)-(2800, 1000)
 20.  
 21.     FillColor = &HFFCFCE
 22.   Circle (2500, 2000), 1500, , -Rads(118.8), -Rads(172.8)
 23.   CurrentX = 200: CurrentY = 1100
 24.   Print "15%"
 25.   Line (600, 1400)-(1500, 1400)
 26.  
 27.     FillColor = 52992
 28.   Circle (2500, 2000), 1500, , -Rads(172.8), -Rads(180)
 29.   CurrentX = 200: CurrentY = 2000
 30.   Print "2%"
 31.   Line (550, 2000)-(1300, 1900)
 32.  
 33. End Sub
 34.  
 35. Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
 36.   Const PI = 22 / 7
 37.   Rads = Degree / 180 * PI
 38. End Function


4- Circle qua 3 điểm:
Vẽ 2 trung trực để xác định tâm và bán kính vòng tròn ngoại tiếp tam giác ABC
Có 3 điểm A(Ax, Ay), B(Bx, By) và C(Cx, Cy)
Trung điểm AB là M((Ax+Bx)/2, (Ay+By)/2)
Trung điểm AC là N((Ax+Cx)/2, (Ay+Cy)/2)
Line1 (trung trực) qua M (rất khó!)
Line2 (trung trực) qua N
Giao điểm Line1 và Line2 là O. OA là R

còn tiếp: tính tọa độ giao điểm O và tính R (rất khó!)
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Wed 22/12/2010 8:57 pm

4a- Khảo sát Line giao nhau: Tính tọa độ giao điểm
bài nầy khó

Module đã thu gọn:
 1. Public Sub FindLineIntersection(Line1 As Line, Line2 As Line, _
 2.     inter_x!, inter_y!, inter_x1!, inter_y1!, inter_x2!, inter_y2!)
 3. Dim dx1!, dy1!, dx2!, dy2!, t1!, t2!, denominator!
 4.     dx1 = Line1.X2 - Line1.X1
 5.     dy1 = Line1.Y2 - Line1.Y1
 6.     dx2 = Line2.X2 - Line2.X1
 7.     dy2 = Line2.Y2 - Line2.Y1
 8.     On Error Resume Next
 9.     denominator = (dy1 * dx2 - dx1 * dy2)
 10.     t1 = ((Line1.X1 - Line2.X1) * dy2 + (Line2.Y1 - Line1.Y1) * dx2) / denominator
 11.     If Err.Number <> 0 Then
 12.         inter_x = 1E+38:          inter_y = 1E+38
 13.         inter_x1 = 1E+38:         inter_y1 = 1E+38
 14.         inter_x2 = 1E+38:         inter_y2 = 1E+38
 15.         Exit Sub
 16.     End If
 17.     On Error GoTo 0
 18.     t2 = ((Line2.X1 - Line1.X1) * dy1 + (Line1.Y1 - Line2.Y1) * dx1) / -denominator
 19.     inter_x = Line1.X1 + dx1 * t1
 20.     inter_y = Line1.Y1 + dy1 * t1
 21.     If t1 < 0 Then t1 = 0 Else If t1 > 1 Then t1 = 1
 22.     If t2 < 0 Then t2 = 0 Else If t2 > 1 Then t2 = 1
 23.     inter_x1 = Line1.X1 + dx1 * t1
 24.     inter_y1 = Line1.Y1 + dy1 * t1
 25.     inter_x2 = Line2.X1 + dx2 * t2
 26.     inter_y2 = Line2.Y1 + dy2 * t2
 27. End Sub
 28.  


Form vẽ 2 line: Line1 và Line2
Command1 có caption là: "Kiêu 4: Song song"
[vb]Private Sub Command1_Click()
Select Case Command1.Caption
Case "Kiêu 1 =Giao nhau": Command1.Caption = "Kiêu 2: Giao 1"
Line1.X1 = 2640: Line1.X2 = 480: Line1.Y1 = 360: Line1.Y2 = 1800
Line2.X1 = 2780: Line2.X2 = 3720: Line2.Y1 = 960: Line2.Y2 = 2400

Case "Kiêu 2: Giao 1": Command1.Caption = "Kiêu 3: Giao ngoài"
Line1.X1 = 2640: Line1.X2 = 480: Line1.Y1 = 360: Line1.Y2 = 1800
Line2.X1 = 3000: Line2.X2 = 3240: Line2.Y1 = 480: Line2.Y2 = 1920

Case "Kiêu 3: Giao ngoài": Command1.Caption = "Kiêu 4: Song song"
Line1.X1 = 2640: Line1.X2 = 480: Line1.Y1 = 360: Line1.Y2 = 1800
Line2.X1 = 3120: Line2.X2 = 600: Line2.Y1 = 360: Line2.Y2 = 2040

Case "Kiêu 4: Song song": Command1.Caption = "Kiêu 1 =Giao nhau"
Line1.X1 = 2640: Line1.X2 = 480: Line1.Y1 = 360: Line1.Y2 = 1800
Line2.X1 = 1680: Line2.X2 = 3240: Line2.Y1 = 360: Line2.Y2 = 1920
End Select
Me.Cls
Giao
End Sub

Private Sub Giao()
Dim X!, Y!, X1!, Y1!, X2!, Y2!
FindLineIntersection Line1, Line2, X, Y, X1, Y1, X2, Y2
If X < 1E+38 Then
If X1 <> X2 Or Y1 <> Y2 Then
DrawStyle = vbDot
Line (X, Y)-(X1, Y1), vbBlack
Line (X, Y)-(X2, Y2), vbBlack
DrawStyle = vbSolid
End If
Circle (X, Y), 20, vbGreen
End If
End Sub
[/vb]

(còn tiếp)
Attachments
các kiêu 2 line giao nhau.rar
(2.05 KiB) Downloaded 552 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Thu 23/12/2010 12:52 pm

Mục 4a chúng ta đã khảo sát 2 line giao nhau, giờ chúng ta dựng đường thẳng góc (trung trực) và tính bán kính, vậy là ta vẽ được vòng tròn qua 3 điểm cho trước!

4b- Tính bán kính, dựng đường trung trực, vẽ đường tròn qua 3 điểm với hàm Cỉcle
* Module : như mục 4a
* Form: vẽ (mảng) Picture1 với index là 0, 1 và 2 (thực ra không cần mảng cũng được)
 1. Private Type Ðiêm
 2.     Xx As Long
 3.     Yy As Long
 4. End Type
 5. Dim Tâm As Ðiêm
 6.  
 7. Private Sub Command1_Click()
 8.    Dim M As Ðiêm, N As Ðiêm, A!, B!, R!
 9.    ' xác Ðinh trung Ðiêm 2 canh
 10.   M.Xx = (Picture1(0).Left + Picture1(1).Left) \ 2
 11.    M.Yy = (Picture1(0).Top + Picture1(1).Top) \ 2
 12.    N.Xx = (Picture1(0).Left + Picture1(2).Left) \ 2
 13.    N.Yy = (Picture1(0).Top + Picture1(2).Top) \ 2
 14.    ' Ve~ 2 duong trung truc
 15.   Dim dx!, dy!, length!
 16.     dx = Picture1(0).Left - Picture1(1).Left
 17.     dy = Picture1(0).Top - Picture1(1).Top
 18.     length = Sqr(dx * dx + dy * dy)
 19.     dx = dx / length * 150
 20.     dy = dy / length * 150
 21.    Line1.X1 = M.Xx: Line1.Y1 = M.Yy
 22.    Line1.X2 = M.Xx - dy: Line1.Y2 = M.Yy + dx
 23.    
 24.     dx = Picture1(2).Left - Picture1(0).Left
 25.     dy = Picture1(2).Top - Picture1(0).Top
 26.     length = Sqr(dx * dx + dy * dy)
 27.     dx = dx / length * 150
 28.     dy = dy / length * 150
 29.    Line2.X1 = N.Xx: Line2.Y1 = N.Yy
 30.    Line2.X2 = N.Xx - dy: Line2.Y2 = N.Yy + dx
 31.    
 32.    ' Tính tâm Ðiêm
 33.   Line1.BorderColor = &H8000000F: Line2.BorderColor = &H8000000F
 34.    Giao
 35.    
 36.    ' Tính bán kính R
 37.     A = Tâm.Xx - Picture1(1).Left
 38.      B = Tâm.Yy - Picture1(1).Top
 39.      R = Sqr(A * A + B * B)
 40.      Circle (Tâm.Xx, Tâm.Yy), 1
 41.      Circle (Tâm.Xx, Tâm.Yy), R
 42.      'Line (Tâm.Xx, Tâm.Yy)-(Picture1(1).Left, Picture1(1).Top), vbBlue
 43. End Sub
 44.  
 45. Private Sub Giao()
 46. Dim X!, Y!, X1!, Y1!, X2!, Y2!
 47.     FindLineIntersection Line1, Line2, X, Y, X1, Y1, X2, Y2
 48.     If X < 1E+38 Then Tâm.Xx = X: Tâm.Yy = Y
 49. End Sub
 50.  
Attachments
Vòng tròn qua 3 Ðiêm.rar
(2.27 KiB) Downloaded 552 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Thu 23/12/2010 12:57 pm

5- Tham khảo vài bài nước ngoài về Line và Circle:
 1. Option Explicit
 2. Dim px(1 To 2) As Single, py(1 To 2) As Single
 3. Dim s As Long
 4. Dim ta As Single
 5. Dim pi As Single
 6. Dim Deg2Rad As Single
 7.  
 8. Private Sub Form_Load()
 9. pi = Atn(1) * 4
 10. Deg2Rad = pi / 180
 11. ScaleMode = vbPixels
 12. AutoRedraw = True
 13. ta = Tan(40 * Deg2Rad) 'ratio of two sides for 30 degrees (change angle here)
 14. px(1) = 100: py(1) = 100
 15. px(2) = 200: py(2) = 100
 16. Update
 17. End Sub
 18.  
 19. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 20. Dim d1 As Single, d2 As Single
 21. d1 = ((X - px(1)) * (X - px(1))) + ((Y - py(1)) * (Y - py(1))) 'how far from circle 1
 22. d2 = ((X - px(2)) * (X - px(2))) + ((Y - py(2)) * (Y - py(2))) 'how far from circle 2
 23. If Abs(d1 < 15 * 15) Then s = 1 'if inside circle 1 select circle 1
 24. If Abs(d2 < 15 * 15) Then s = 2 'if inside circle 2 select circle 2
 25. End Sub
 26.  
 27. Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 28. If Button = vbLeftButton Then
 29. If s > 0 Then
 30. px(s) = X: py(s) = Y
 31. Update
 32. End If
 33. End If
 34. End Sub
 35.  
 36. Private Sub Update()
 37. Dim mx As Single, my As Single
 38. Dim dy As Single, dx As Single
 39. Dim cx As Single, cy As Single
 40. Dim ch As Single
 41. 'Thanks to DaftasBrush (although I had to subtract when calculating cy not add)
 42. 'http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?p=1134693#post1134693
 43. mx = (px(1) + px(2)) / 2 'x midpoint of line
 44. my = (py(1) + py(2)) / 2 'y midpoint of line
 45. dy = my - py(1) 'one side of right triangle
 46. dx = mx - px(1) 'other side of right triangle
 47. cx = mx + ta * dy 'apply the ratio to our sides in reverse (for 90 degree rotation)
 48. cy = my - ta * dx
 49.  
 50. Cls
 51. Circle (px(1), py(1)), 15
 52. Circle (px(2), py(2)), 15
 53. Line (px(1), py(1))-(px(2), py(2))
 54. Line -(cx, cy)
 55. Line -(px(1), py(1))
 56. DrawWidth = 5: PSet (cx, cy): DrawWidth = 1
 57. End Sub
 58.  
Attachments
Ve~ line circle di chuyen.rar
(1.67 KiB) Downloaded 560 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Thu 23/12/2010 6:44 pm

6- Đo một góc:
 1. Private Type MY_POINTS
 2.     X As Long
 3.     Y As Long
 4. End Type
 5. Private ArcPoints(1 To 3) As MY_POINTS
 6. Private NextPoint As Integer
 7. Dim a(1 To 3) As Single, intL As Integer
 8. Const PI = 3.14159265358979
 9. Private Sub ClearPoints()
 10.     DrawMode = vbCopyPen
 11.     For intL = 1 To 3
 12.         lblValue(intL - 1) = ""
 13.         a(intL) = 0
 14.     Next
 15.     Cls
 16. End Sub
 17. Private Sub cmdExit_Click()
 18.     End
 19. End Sub
 20. Private Sub Form_Load()
 21.     ScaleMode = vbPixels
 22.     AutoRedraw = True
 23.     NextPoint = 1
 24. End Sub
 25. Public Function MyTan(ByVal d1 As Single, ByVal d2 As Single) As Single
 26. Select Case d2
 27.     Case Is < 0
 28.         MyTan = (PI / 2) + Atn(d1 / d2)
 29.     Case Is > 0
 30.         MyTan = (PI * 1.5) + Atn(d1 / d2)
 31.     Case Is = 0
 32.         MyTan = IIf(d1 < 0, PI, PI * 2)
 33. End Select
 34. End Function
 35. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 36. Select Case NextPoint
 37.     Case 1
 38.         ClearPoints
 39.         Circle (X, Y), 3, vbRed
 40.         NextPoint = NextPoint + 1
 41.     Case 2
 42.         Line (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y)-(ArcPoints(2).X, ArcPoints(2).Y)
 43.         NextPoint = NextPoint + 1
 44.     Case 3
 45.         NextPoint = 1
 46. End Select
 47. With ArcPoints(NextPoint)
 48.     .X = X
 49.     .Y = Y
 50. End With
 51. DrawMode = vbInvert
 52. End Sub
 53. Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 54. Select Case NextPoint
 55.     Case 1
 56.         ArcPoints(1).X = X
 57.         ArcPoints(1).Y = Y
 58.     Case 2
 59.         Line (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y)-(ArcPoints(2).X, ArcPoints(2).Y)
 60.                     ArcPoints(2).X = X
 61.                     ArcPoints(2).Y = Y
 62.             a(1) = Sqr((Abs(ArcPoints(2).X - ArcPoints(1).X) ^ 2) + (Abs(ArcPoints(2).Y - ArcPoints(1).Y) ^ 2))
 63.                 lblValue(0) = "Radius = " & Format$(a(1), "0.00")
 64.             a(2) = MyTan(ArcPoints(2).X - ArcPoints(1).X, ArcPoints(2).Y - ArcPoints(1).Y)
 65.                 lblValue(1) = "Start Angle = " & Format$(a(2) * (180 / PI), "0")
 66.         Line (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y)-(ArcPoints(2).X, ArcPoints(2).Y)
 67.     Case 3
 68.         Line (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y)-(ArcPoints(3).X, ArcPoints(3).Y)
 69.         If a(3) <> 0 Then Circle (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y), a(1), vbBlack, a(2), a(3)
 70.             a(3) = MyTan(X - ArcPoints(1).X, Y - ArcPoints(1).Y)
 71.                 lblValue(2) = "End Angle = " & Format$(a(3) * (180 / PI), "0")
 72.                     ArcPoints(3).X = ArcPoints(1).X + (a(1) * (Sin(a(3) + (PI / 2))))
 73.                     ArcPoints(3).Y = ArcPoints(1).Y + (a(1) * (Cos(a(3) + (PI / 2))))
 74.         Line (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y)-(ArcPoints(3).X, ArcPoints(3).Y)
 75.         Circle (ArcPoints(1).X, ArcPoints(1).Y), a(1), vbBlack, a(2), a(3)
 76. End Select
 77. End Sub
 78.  
Attachments
howto_draw_arcs.rar
(1.96 KiB) Downloaded 522 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Thu 23/12/2010 6:47 pm

7- Vẽ vòng tròn qua 3 điểm code gọn:
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private m_PointNum As Integer
 4. Private m_x(0 To 2)
 5. Private m_y(0 To 2)
 6.  
 7. Private Sub FindCircle(ByVal ax As Single, ByVal ay As Single, ByVal bx As Single, ByVal by As Single, ByVal cx As Single, ByVal cy As Single, ByRef ox As Single, ByRef oy As Single, ByRef radius As Single)
 8. Dim x1 As Single
 9. Dim y1 As Single
 10. Dim dx1 As Single
 11. Dim dy1 As Single
 12. Dim x2 As Single
 13. Dim y2 As Single
 14. Dim dx2 As Single
 15. Dim dy2 As Single
 16. Dim dx As Single
 17. Dim dy As Single
 18.  
 19.     ' Get the perpendicular bisector of (x1, y1) and (x2, y2).
 20.    x1 = (bx + ax) / 2
 21.     y1 = (by + ay) / 2
 22.     dy1 = bx - ax
 23.     dx1 = -(by - ay)
 24.  
 25.     ' Get the perpendicular bisector of (x2, y2) and (x3, y3).
 26.    x2 = (cx + bx) / 2
 27.     y2 = (cy + by) / 2
 28.     dy2 = cx - bx
 29.     dx2 = -(cy - by)
 30.  
 31.     ' See where the lines intersect.
 32.    ox = (y1 * dx1 * dx2 + x2 * dx1 * dy2 - x1 * dy1 * dx2 - y2 * dx1 * dx2) _
 33.         / (dx1 * dy2 - dy1 * dx2)
 34.     oy = (ox - x1) * dy1 / dx1 + y1
 35.  
 36.     dx = ox - ax
 37.     dy = oy - ay
 38.     radius = Sqr(dx * dx + dy * dy)
 39. End Sub
 40. Private Sub Form_Load()
 41.     AutoRedraw = True
 42. End Sub
 43.  
 44. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 45. Const GAP = 10
 46.  
 47. Dim cx As Single
 48. Dim cy As Single
 49. Dim radius As Single
 50.  
 51.     m_x(m_PointNum) = X
 52.     m_y(m_PointNum) = Y
 53.  
 54.     If m_PointNum = 0 Then
 55.         ' Erase the form.
 56.        Line (0, 0)-Step(ScaleWidth, ScaleHeight), BackColor, BF
 57.     End If
 58.  
 59.     ' Draw the point.
 60.    Line (X - GAP, Y - GAP)-(X + GAP, Y + GAP), vbBlack, BF
 61.  
 62.     If m_PointNum = 2 Then
 63.         m_PointNum = 0
 64.  
 65.         ' Draw the circle.
 66.        On Error Resume Next
 67.         FindCircle m_x(0), m_y(0), _
 68.             m_x(1), m_y(1), m_x(2), m_y(2), _
 69.             cx, cy, radius
 70.         If Err.Number <> 0 Then
 71.             MsgBox "No circle"
 72.         Else
 73.             Circle (cx, cy), radius
 74.         End If
 75.     Else
 76.         m_PointNum = m_PointNum + 1
 77.     End If
 78. End Sub
 79.  
Attachments
howto_circle 3 points.rar
(4.77 KiB) Downloaded 513 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Thu 23/12/2010 6:51 pm

8- Thước đo độ:
 1. Private Sub Form_Load()
 2. Scale (-1, 1)-(1, -1)
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 6. On Error Resume Next
 7. Cls
 8. Line (0, 1)-(0, -1), vbBlue
 9. Line (-1, 0)-(1, 0), vbBlue
 10. Line (0, 0)-(X, Y), vbRed
 11. If Y > 0 Then
 12.     Ðô = Abs(Atn(Y / X) * 180 / 3.14159)
 13.     If X < 0 Then Ðô = 180 - Ðô
 14.     Circle (0, 0), 0.15, vbGreen, 0, Rads(Ðô)
 15. Else
 16.     Ðô = -Abs(Atn(Y / X) * 180 / 3.14159)
 17.     If X < 0 Then Ðô = -180 - Ðô
 18.     Circle (0, 0), 0.15, vbGreen, Rads(360 + Ðô), 0
 19. End If
 20.  
 21. Me.Caption = Format(Ðô, "##0")
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
 25.   Const PI = 3.1416
 26.   Rads = (Degree / 180) * PI
 27. End Function
 28.  
Attachments
Ðo Ðô 2.rar
(1.26 KiB) Downloaded 520 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thangluong23
Posts: 1
Joined: Tue 18/01/2011 2:16 pm

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby thangluong23 » Tue 18/01/2011 2:57 pm

anh ơi cho em hỏi cách vẽ hình vuông trong đồ họa vb.nhưng phải căn chuẩn ra giữa màn hình phai làm như thế nào.em mới học vb nên dang còn kém lắm.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Wed 19/01/2011 2:26 pm

thangluong23 wrote:em mới học vb nên dang còn kém lắm.

dù bạn nói kém, nhưng đã hướng dẫn nhiều ví dụ trên rồi mà...
Đọc code phải suy nghĩ và làm thử chứ

thangluong23 wrote:phải căn chuẩn ra giữa màn hình

Form chưa nói đến tràn màn hình mà đã yêu cầu giữa màn hình? hay là giữa form?
* giữa form: u = Me.ScaleWidth \ 2 và v = Me.ScaleHeight \ 2
* Màn hình: Screen.Width và Screen.Height

Dùng lệnh Line có yếu tố B

Code: Select all

Line (u - 1000, v - 1000)-(u + 1000, v + 1000), , B


chi tiết, xem ở trên.
[mod=]Các câu hỏi, đề nghị gởi ở Box Thăc mắc[/mod]
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thienhoang562
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Wed 16/03/2011 9:10 am

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby thienhoang562 » Sun 05/06/2011 11:14 am

bài viết rất hay cảm ơn bạn....

spklion
Posts: 3
Joined: Wed 08/06/2011 6:50 pm

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby spklion » Fri 17/06/2011 6:56 pm

ai giúp mình vẽ đồ thị bài này với được ko,vẽ hàm Ae^-kxsinwx,với k là số chu kì,w là tần số góc,vẽ nhiều chu kì sao cho biên độ lúc kết thúc bằng 1/10 biên độ A ban đầu

doduc812
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 56
Joined: Fri 04/11/2011 8:08 pm
Has thanked: 12 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby doduc812 » Wed 29/02/2012 2:24 pm

Line (500, 500)-(520, 520), vbBlue, BF
Bác TruongPhu ơi cho cháu hỏi lệnh trên là đổ đầy màu đường thẳng, vậy đường tròn hay cung tròn có được không bác?
Lệnh đó cấu trúc ntn hả bác

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby truongphu » Thu 01/03/2012 10:48 am

doduc812 wrote:đổ đầy màu đường thẳng, vậy đường tròn hay cung tròn


Mấy code nầy đã ghi ở trên, hoặc tìm trong forum có nhiều
Phải tập search chứ!

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     FillStyle = 0
 3.     FillColor = &H9C30FF
 4.   Circle (2500, 2000), 1500, , -Rads(46.8), -Rads(118.8)
 5. End Sub
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
 11.   Const PI = 22 / 7
 12.   Rads = Degree / 180 * PI
 13. End Function
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

doduc812
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 56
Joined: Fri 04/11/2011 8:08 pm
Has thanked: 12 times

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby doduc812 » Thu 01/03/2012 3:42 pm

Hic, cảm ơn bác ah! lần sau cháu sẽ cố gắng tim thật kĩ ah!

hoangtiengiaovien
Posts: 1
Joined: Mon 27/07/2015 2:35 pm

Re: Căn bản vẽ VB6

Postby hoangtiengiaovien » Mon 27/07/2015 2:45 pm

chào anh chị em lập trình một bài toán chuyển động của vật dùng lệnh vẽ Line (xy)- (x'y') và Pest(xy) để vẽ..nhưng em vẫn không biết lệnh xóa đường mà chúng vẽ ra.. tức em muốn mình có thể thay đổi độ lớn vận tốc hay chiều của vật rồi cho nó vẽ lại nhưng hình vẽ của câu lẹnh trước chưa xóa nên rất khó coi..em may mò đủ cách nhưng không biết câu lệnh thế nào..a chị cho em hỏi mình dùng câu lệnh gì để xóa nó ak


Return to “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest