Page 1 of 1

Dùng VB.Net lấy serial number cua winxp - win7...

Posted: Sun 03/01/2016 9:33 pm
by haidangxp
Các bạn ơi cho mình hỏi. Mình ở cơ quan có sử dụng 1 phần mềm nội bộ. nhưng khi cài vào thì nó nhận Code từ Windown (10EA3C99
1282F15A
14584ECE
26A338A3
26B50B24
26FBD344
282C491E
327AD54A
34344B2B
3641F236
36AC94F9
3A1D9053
3EE3FD1F). em ko biết là những Code đó phần mềm lấy từ lệnh gì. ACE chỉ giúp em với.

Re: Dùng VB.Net lấy serial number cua winxp - win7...

Posted: Sat 30/01/2016 12:23 pm
by vietteiv
bạn liên hệ với tác giả phần mềm để hỏi cho nhanh. chứ ko mò ra được đâu