• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 1:50 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi Kasper » T.Ba 11/11/2008 4:03 pm
Mô tả:


Mã: Chọn hết

 1.  
 2. Public Class DoiDonVi
 3.     Public Shared Function TienBangChu(ByVal sSoTien As String) As String
 4.         Dim DonVi() As String = {"", "nghìn ", "triệu ", "tỷ ", "nghìn ", "triệu "}
 5.         Dim so As String
 6.         Dim chuoi As String = ""
 7.         Dim temp As String
 8.         Dim id As Byte
 9.  
 10.         Do While (Not sSoTien.Equals(""))
 11.             If sSoTien.Length <> 0 Then
 12.                 so = getNum(sSoTien)
 13.                 sSoTien = Left(sSoTien, sSoTien.Length - so.Length)
 14.                 temp = setNum(so)
 15.                 so = temp
 16.                 If Not so.Equals("") Then
 17.                     temp = temp + DonVi(id)
 18.                     chuoi = temp + chuoi
 19.                 End If
 20.                 id = id + 1
 21.             End If
 22.         Loop
 23.         temp = UCase(Left(chuoi, 1))
 24.         Return temp & Right(chuoi, Len(chuoi) - 1) & "đồng."
 25.     End Function
 26.  
 27.     Private Shared Function getNum(ByVal sSoTien As String) As String
 28.         Dim so As String
 29.  
 30.         If sSoTien.Length >= 3 Then
 31.             so = Right(sSoTien, 3)
 32.         Else
 33.             so = Right(sSoTien, sSoTien.Length)
 34.         End If
 35.         Return so
 36.     End Function
 37.  
 38.     Private Shared Function setNum(ByVal sSoTien As String) As String
 39.         Dim chuoi As String = ""
 40.         Dim flag0 As Boolean
 41.         Dim flag1 As Boolean
 42.         Dim temp As String
 43.  
 44.         temp = sSoTien
 45.         Dim kyso() As String = {"không ", "một ", "hai ", "ba ", "bốn ", "năm ", "sáu ", "bảy ", "tám ", "chín "}
 46.         'Xet hang tram
 47.         If sSoTien.Length = 3 Then
 48.             If Not (Left(sSoTien, 1) = 0 And Left(Right(sSoTien, 2), 1) = 0 And Right(sSoTien, 1) = 0) Then
 49.                 chuoi = kyso(Left(sSoTien, 1)) + "trăm "
 50.             End If
 51.             sSoTien = Right(sSoTien, 2)
 52.         End If
 53.         'Xet hang chuc
 54.         If sSoTien.Length = 2 Then
 55.             If Left(sSoTien, 1) = 0 Then
 56.                 If Right(sSoTien, 1) <> 0 Then
 57.                     chuoi = chuoi + "linh "
 58.                 End If
 59.                 flag0 = True
 60.             Else
 61.                 If Left(sSoTien, 1) = 1 Then
 62.                     chuoi = chuoi + "mười "
 63.                 Else
 64.                     chuoi = chuoi + kyso(Left(sSoTien, 1)) + "mươi "
 65.                     flag1 = True
 66.                 End If
 67.             End If
 68.             sSoTien = Right(sSoTien, 1)
 69.         End If
 70.         'Xet hang don vi
 71.         If Right(sSoTien, 1) <> 0 Then
 72.             If Left(sSoTien, 1) = 5 And Not flag0 Then
 73.                 If temp.Length = 1 Then
 74.                     chuoi = chuoi + "năm "
 75.                 Else
 76.                     chuoi = chuoi + "lăm "
 77.                 End If
 78.             Else
 79.                 If Left(sSoTien, 1) = 1 And Not (Not flag1 Or flag0) And chuoi <> "" Then
 80.                     chuoi = chuoi + "mốt "
 81.                 Else
 82.                     chuoi = chuoi + kyso(Left(sSoTien, 1)) + ""
 83.                 End If
 84.             End If
 85.         Else
 86.         End If
 87.         Return chuoi
 88.     End Function
 89. End Class
 90.  


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 1:51 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi hoangthu1974 » T.Tư 12/11/2008 9:09 am
Mô tả:


Mã: Chọn hết

 1.    '------------------------------------------------------------------
 2.     ' Function Name: Num2Text
 3.     ' Description  : Change the numeric to text speech
 4.     ' Author       : Hoang Thu
 5.     ' Date Create  : 23/12/2007
 6.     '------------------------------------------------------------------
 7.     Function Num2Text(ByVal s As String, Optional ByVal Local As Boolean = False) As String
 8.         'Optional ByVal Local As Boolean = False 'Nam Kỳ Reading
 9.         'Optional ByVal Local As Boolean = True 'Bắc Kỳ Reading
 10.         Dim DS As Char = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator
 11.         Dim GS As Char = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberGroupSeparator
 12.         Dim fDS As Boolean = False
 13.         Dim fDecAdd As Boolean = False
 14.         Dim so() As String = {"không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"}
 15.         Dim hang() As String = {"", "ngàn", "triệu", "tỷ"}
 16.         If Local Then
 17.             hang(1) = "nghìn"
 18.         End If
 19.         Dim i, j, cntDS, donvi, chuc, tram As Integer
 20.         Dim str As String
 21.         str = ""
 22.         s = s.Replace(GS, "")
 23.         If s.Substring(s.Length - 1, 1) = DS Then s = s.Substring(0, s.Length - 1)
 24.  
 25.         i = s.Length
 26.         While s.Substring(0, 1) = "0"
 27.             s = s.Substring(1, s.Length - 1)
 28.         End While
 29.         If s.Substring(0, 1) = DS Then s = "0" & s
 30.         cntDS = 0
 31.         If InStr(s, DS) Then
 32.             For i = 0 To s.Length - 1 Step 1
 33.                 If s.Substring(i, 1) = DS Then
 34.                     cntDS += 1
 35.                 End If
 36.             Next
 37.         End If
 38.         If cntDS > 1 Then Return ""
 39.         If cntDS > 0 Then
 40.             While s.Substring(s.Length - 1, 1) = "0"
 41.                 s = s.Substring(0, s.Length - 1)
 42.             End While
 43.         End If
 44.         If s.Substring(s.Length - 1, 1) = DS Then s = s.Substring(0, s.Length - 1)
 45.  
 46.         i = s.Length - 1
 47.         If i = 0 Then
 48.             str = ""
 49.         Else
 50.             j = 0
 51.             Do While i >= 0
 52.                 If s.Substring(i, 1) = DS Then
 53.                     fDS = True
 54.                     i -= 1
 55.                     GoTo DecimalAdd
 56.                 Else
 57.                     donvi = Int(s.Substring(i, 1))
 58.                     i -= 1
 59.                 End If
 60.  
 61.                 If i > -1 Then
 62.                     If s.Substring(i, 1) = DS Then
 63.                         i -= 1
 64.                         chuc = -1
 65.                         tram = -1
 66.                         fDS = True
 67.                         GoTo NumberRead
 68.                     Else
 69.                         chuc = Int(s.Substring(i, 1))
 70.                     End If
 71.                 Else
 72.                     chuc = -1
 73.                 End If
 74.                 i -= 1
 75.  
 76.                 If i > -1 Then
 77.                     If s.Substring(i, 1) = DS Then
 78.                         i -= 1
 79.                         tram = -1
 80.                         fDS = True
 81.                         GoTo NumberRead
 82.                     Else
 83.                         tram = Int(s.Substring(i, 1))
 84.                     End If
 85.                 Else
 86.                     tram = -1
 87.                 End If
 88.                 i -= 1
 89. NumberRead:
 90.                 If donvi > 0 Or chuc > 0 Or tram > 0 Or j = 3 Then str = hang(j) & " " & str
 91.                 j += 1
 92.  
 93.                 If j > 3 Then j = 1
 94.  
 95.                 If donvi = 1 And chuc > 1 Then
 96.                     str = "mốt" & " " & str
 97.                 ElseIf donvi = 4 And chuc > 1 Then
 98.                     If Local Then
 99.                         str = "tư" & " " & str
 100.                     Else
 101.                         str = so(donvi) & " " & str
 102.                     End If
 103.                 ElseIf donvi = 5 Then
 104.                     If chuc > 0 Then
 105.                         str = "lăm" & " " & str
 106.                     Else
 107.                         str = so(donvi) & " " & str
 108.                     End If
 109.                 Else
 110.                     If donvi <> 0 Then str = so(donvi) & " " & str
 111.                 End If
 112.  
 113.                 If chuc < 0 Then
 114.                     If Not fDS Then Exit Do
 115.                 Else
 116.                     If chuc = 0 And donvi > 0 Then
 117.                         str = "lẻ" & " " & str
 118.                     ElseIf chuc = 1 Then
 119.                         str = "mười" & " " & str
 120.                     ElseIf chuc > 1 Then
 121.                         str = so(chuc) & " " & "mươi" & " " & str
 122.                     End If
 123.                 End If
 124.                 If tram < 0 Then
 125.                     If Not fDS Then Exit Do
 126.                 Else
 127.                     If tram > 0 Or chuc > 0 Or donvi > 0 Then
 128.                         str = so(tram) & " " & "trăm" & " " & str
 129.                     End If
 130.                 End If
 131. DecimalAdd:
 132.                 If fDS Then
 133.                     str = "phảy " & str
 134.                     j = 0
 135.                     fDS = False
 136.                     fDecAdd = True
 137.                 End If
 138.             Loop
 139.         End If
 140.  
 141.         If str.Length > 0 Then
 142.             str = str.Trim
 143.             str = str.Replace("  ", " ")
 144.             str = UCase(str.Substring(0, 1)) & str.Substring(1, str.Length - 1)
 145.             Return str
 146.         Else
 147.             Return ""
 148.         End If
 149.     End Function
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:04 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi thanhbinhna vào ngày Chủ nhật 20/05/2007 3:09 pm
Mô tả:


khá sơ sài nhưng gọn, chuyển từ VB6

Mã: Chọn hết

 1.    Public Function Tienchu(ByVal sotien As Double) As String
 2.         Dim tien(4) As String
 3.         Dim chu, tmpchuoi, bakytu As String
 4.         Dim i As Integer
 5.         tien(0) = " tỷ"
 6.         tien(1) = " triệu"
 7.         tien(2) = " nghìn"
 8.         tien(3) = "đồng"
 9.         chu = ""
 10.         If sotien < 0 Then
 11.             chu = chu & " Tru"
 12.         End If
 13.         tmpchuoi = Microsoft.VisualBasic.Right(Space(12) & CStr(sotien), 12)
 14.         For i = 1 To 4
 15.             bakytu = Trim(Mid(tmpchuoi, i * 3 - 2, 3))
 16.             If bakytu <> "" Then
 17.                 chu = chu & doisochu(CInt(bakytu))
 18.                 chu = chu & tien(i - 1) & ""
 19.             End If
 20.         Next
 21.         If chu = "đồng" Then
 22.             chu = "Không đồng"
 23.         End If
 24.         Tienchu = chu
 25.     End Function
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:08 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi anhlt vào ngày Thứ 2 25/06/2007 5:39 pm
Mô tả:


code này dài ghê :))

Mã: Chọn hết

 1.    Function num2Text(ByVal str1 As String) As String
 2.         Dim str As String
 3.         Dim i As Integer
 4.         Dim tg As String
 5.         Dim j As Integer
 6.         Dim sval As Integer
 7.         Dim sSo As String
 8.         Dim sNum2Text As String
 9.         Dim k As Integer
 10.         Dim l As Integer
 11.         str = str1
 12.         i = len(str)
 13.         k = i \ 3
 14.         l = 0
 15.         Do While l <= k
 16.             If l < k Then
 17.                 tg = mid(str, i - (l + 1) * 3 + 1, 3)
 18.             Else
 19.                 tg = Microsoft.VisualBasic.Left(str, i - l * 3)
 20.             End If
 21.             sSo = ""
 22.             For j = 1 To len(tg)
 23.                 sval = val(mid(tg, len(tg) - j + 1, 1))
 24.                 Select Case sval
 25.                     Case 0
 26.                         Select Case j
 27.                             Case 3
 28.                                 If val(tg) > 0 Then
 29.                                     sSo = "không trăm " & sso
 30.                                 End If
 31.                             Case 2
 32.                                 If val(mid(tg, 3, 1)) > 0 Then
 33.                                     sSo = "linh " & sso
 34.                                 End If
 35.                             Case 1
 36.  
 37.                         End Select
 38.                     Case 1
 39.                         Select Case j
 40.                             Case 3
 41.                                 sSo = "một trăm " & sso
 42.                             Case 2
 43.                                 sSo = "mười " & sso
 44.                             Case 1
 45.                                 If len(tg) > 1 And val(mid(tg, 2, 1)) > 1 Then
 46.                                     sSo = "mốt" & sso
 47.                                 Else
 48.                                     sSo = "một" & sso
 49.                                 End If
 50.                         End Select
 51.                     Case 2
 52.                         Select Case j
 53.                             Case 3
 54.                                 sSo = "hai trăm " & sso
 55.                             Case 2
 56.                                 sSo = "hai mươi " & sso
 57.                             Case 1
 58.                                 sSo = "hai" & sso
 59.                         End Select
 60.                     Case 3
 61.                         Select Case j
 62.                             Case 3
 63.                                 sSo = "ba trăm " & sso
 64.                             Case 2
 65.                                 sSo = "ba mươi " & sso
 66.                             Case 1
 67.                                 sSo = "ba" & sso
 68.                         End Select
 69.                     Case 4
 70.                         Select Case j
 71.                             Case 3
 72.                                 sSo = "bốn trăm " & sso
 73.                             Case 2
 74.                                 sSo = "bốn mươi " & sso
 75.                             Case 1
 76.                                 sSo = "bốn" & sso
 77.                         End Select
 78.                     Case 5
 79.                         Select Case j
 80.                             Case 3
 81.                                 sSo = "năm trăm " & sso
 82.                             Case 2
 83.                                 sSo = "năm mươi " & sso
 84.                             Case 1
 85.                                 If len(tg) > 1 And val(mid(tg, 2, 1)) >= 1 Then
 86.                                     sSo = "lăm " & sso
 87.                                 Else
 88.                                     sSo = "năm " & sso
 89.                                 End If
 90.                         End Select
 91.                     Case 6
 92.                         Select Case j
 93.                             Case 3
 94.                                 sSo = "sáu trăm " & sso
 95.                             Case 2
 96.                                 sSo = "sáu mươi " & sso
 97.                             Case 1
 98.                                 sSo = "sáu" & sso
 99.                         End Select
 100.                     Case 7
 101.                         Select Case j
 102.                             Case 3
 103.                                 sSo = "bảy trăm " & sso
 104.                             Case 2
 105.                                 sSo = "bảy mươi " & sso
 106.                             Case 1
 107.                                 sSo = "bảy" & sso
 108.                         End Select
 109.                     Case 8
 110.                         Select Case j
 111.                             Case 3
 112.                                 sSo = "tám trăm " & sso
 113.                             Case 2
 114.                                 sSo = "tám mươi " & sso
 115.                             Case 1
 116.                                 sSo = "tám" & sso
 117.                         End Select
 118.                     Case 9
 119.                         Select Case j
 120.                             Case 3
 121.                                 sSo = "chín trăm " & sso
 122.                             Case 2
 123.                                 sSo = "chín mươi " & sso
 124.                             Case 1
 125.                                 sSo = "chín" & sso
 126.                         End Select
 127.                 End Select
 128.             Next
 129.             Select Case l
 130.                 Case 1, 4
 131.                     If sso <> "" Then
 132.                         snum2text = sso & " nghìn" & " " & snum2text
 133.                     End If
 134.                 Case 2, 5
 135.                     If sso <> "" Then
 136.                         snum2text = sso & " triệu" & " " & snum2text
 137.                     End If
 138.                 Case 3, 6
 139.                     If sso <> "" Then
 140.                         snum2text = sso & " tỷ" & " " & snum2text
 141.                     End If
 142.                 Case Else
 143.                     snum2text = sso
 144.             End Select
 145.             l = l + 1
 146.         Loop
 147.         num2Text = snum2text
 148.     End Function
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:13 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi PhamTienSinh vào ngày Thứ 4 18/07/2007 3:06 pm
Mô tả:


Mã: Chọn hết

 1.   Public Class NumBer2TextBase
 2.         Private strDigit As String() = {"không ", "một ", "hai ", "ba ", "bốn ", "năm ", _
 3.          "sáu ", "bảy ", "tám ", "chín "}
 4.         Private strGroup As String() = {"nghìn ", "triệu ", "tỷ "}
 5.  
 6.         Public Function Transtalte(ByVal iNum As String) As String
 7.             Try
 8.                 Dim iG As Short
 9.                 Dim k As Byte = 0
 10.                 Dim st As String, s As String = ""
 11.                 For i As Short = CShort((iNum.Length - 6)) To iNum.Length Mod 3 Step -3
 12.                     iG = Short.Parse(iNum.Substring(i, 3))
 13.                     st = Group3(iG)
 14.                     If st <> "" Then
 15.                         st += strGroup(k)
 16.                     ElseIf k Mod 3 = 2 Then
 17.                         st = strGroup(k)
 18.                     End If
 19.                     k = CByte(((k + 1) Mod 3))
 20.                     s = st + s
 21.                 Next
 22.                 If iNum.Length Mod 3 <> 0 AndAlso iNum.Length > 3 Then
 23.                     iG = Short.Parse(iNum.Substring(0, iNum.Length Mod 3))
 24.                     st = Group3(iG)
 25.                     st += strGroup(k)
 26.                     s = st + s
 27.                 End If
 28.                 s = s + Group3(Short.Parse(iNum.Substring(Math.Max(iNum.Length - 3, 0))))
 29.                 If s = "" Then
 30.                     s = "không"
 31.                 ElseIf s.Substring(0, 13) = "không trăm lẻ" Then
 32.                     s = s.Substring(14)
 33.                 ElseIf s.Substring(0, 11) = "không trăm " Then
 34.                     s = s.Substring(11)
 35.                 End If
 36.                 Return s
 37.             Catch ex As Exception
 38.                 Return Nothing
 39.             End Try
 40.         End Function
 41.  
 42.         Private Function Group3(ByVal iNum As Short) As String
 43.             Dim iDg As Byte() = New Byte(2) {}
 44.             Dim sResult As String() = New String(2) {}
 45.             If iNum = 0 Then
 46.                 Return ""
 47.             End If
 48.  
 49.             iDg(2) = CByte((iNum / 100))
 50.             iDg(1) = CByte(((iNum / 10) Mod 10))
 51.             iDg(0) = CByte((iNum Mod 10))
 52.  
 53.             sResult(2) = strDigit(iDg(2)) + "trăm "
 54.             If iDg(1) >= 2 Then
 55.                 sResult(1) = strDigit(iDg(1)) + "mươi "
 56.             ElseIf iDg(1) = 1 Then
 57.                 sResult(1) = "mười "
 58.             ElseIf iDg(1) = 0 Then
 59.                 sResult(1) = "lẻ "
 60.             End If
 61.  
 62.             sResult(0) = strDigit(iDg(0))
 63.  
 64.             If iDg(0) = 0 Then
 65.                 sResult(0) = ""
 66.                 If iDg(1) = 0 Then
 67.                     sResult(1) = ""
 68.                 End If
 69.             ElseIf iDg(0) = 1 AndAlso iDg(1) >= 2 Then
 70.                 sResult(0) = "mốt "
 71.             ElseIf iDg(0) = 5 AndAlso iDg(1) >= 1 Then
 72.                 sResult(0) = "lăm "
 73.             End If
 74.  
 75.             Return sResult(2) + sResult(1) + sResult(0)
 76.         End Function
 77.         Public Shared Function Translate(ByVal Number As String) As String
 78.             Dim N2T As New NumBer2TextBase
 79.             Return N2T.Transtalte(Number)
 80.         End Function
 81.  
 82.     End Class
 83.    

sử dụng

Mã: Chọn hết

 1. MsgBox(NumBer2TextBase.Translate("10000000000000000000000"))

hoặc

Mã: Chọn hết

 1. Dim n2t As New NumBer2TextBase
 2.  MsgBox(n2t.Transtalte("123"))
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:14 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi ALTERMIGHTY vào ngày Thứ 4 18/07/2007 3:28 pm
Mô tả:


Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Math
 2. Public Class DocChuoiSo
 3.  
 4.     Private Function DocCumBa(ByVal nd As String) As String
 5.         Dim so() As String = {"không ", "một ", "hai ", "ba ", "bốn ", "năm ", "sáu ", "bảy ", "tám ", "chín "}
 6.         Dim kq As String = ""
 7.         Select Case Len(nd)
 8.             Case 1 : Return so(CInt(nd))
 9.             Case 2
 10.                 Select Case nd(0)
 11.                     Case "1" : kq &= "mười "
 12.                     Case "0" : If nd.Chars(1) <> "0" Then kq &= "lẻ "
 13.                     Case Else : kq &= so(CInt(Left(nd, 1))) & "mươi "
 14.                 End Select
 15.                 Select Case nd(1)
 16.                     Case "5" : If nd(0) = "0" Then kq &= "năm " Else kq &= "lăm "
 17.                     Case "0"
 18.                     Case "1" : If nd(0) = "1" Then kq &= "một " Else kq &= "mốt "
 19.                     Case Else : kq &= so(CInt(nd(1).ToString))
 20.                 End Select
 21.             Case 3 : If nd <> "000" Then kq = so(CInt(Left(nd, 1))) & "trăm " & DocCumBa(Right(nd, 2))
 22.         End Select
 23.         Return kq
 24.     End Function
 25.  
 26.     Public Function DocSo(ByVal nd As String, Optional ByVal dauthapphan As Char = ".") As String
 27.         Dim kq As String = ""
 28.         If Left(nd, 1) = "-" Then
 29.             kq &= "âm "
 30.             nd = nd.Remove(0, 1)
 31.         End If
 32.         If nd.Length <= 3 Then Return kq & DocCumBa(nd)
 33.         Dim hang() As String = {"", "ngàn ", "triệu ", "tỷ ", "tỷ "}, k As Integer = 0
 34.         Dim phandoc() As String = Split(nd, CStr(dauthapphan))
 35.         Dim phanduong As String = ""
 36.         If UBound(phandoc) = 0 Then
 37.             For i As Integer = nd.Length - 3 To -2 Step -3
 38.                 Dim cumso As String = DocCumBa(nd.Substring(Max(i, 0), Min(3, 3 + i)))
 39.                 If cumso <> "" Or k = 3 Then phanduong = cumso & hang(k) & phanduong
 40.                 If k < 3 Then k += 1 Else k = 1
 41.             Next
 42.         Else : phanduong = DocSo(phandoc(0)) & "phẩy " & DocSo(phandoc(1))
 43.         End If
 44.         Return kq & phanduong
 45.     End Function
 46.  
 47. End Class
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:17 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi honamhai vào ngày Thứ 7 21/07/2007 8:18 am
Mô tả:


code này còn hạn chế

Mã: Chọn hết

 1.    Public Function VND(ByVal Baonhieu As Double) As String
 2.         Dim KetQua, SoTien As String
 3.         Dim nhom, chu As String
 4.         Dim dich, s1 As String
 5.         Dim s2, s3 As String
 6.         Dim i, j As Byte
 7.         Dim Vitri As Byte
 8.         Dim s As Double
 9.         Dim hang() As String = {"Không", "trăm", "mười", "gì đó"}
 10.         Dim doc() As String = {"Không", "tỷ", "triệu", "ngàn", "đồng", "xu"}
 11.         Dim dem() As String = {"Không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"}
 12.         On Error Resume Next
 13.         If Baonhieu = 0 Then
 14.             KetQua = "Không đồng"
 15.         Else
 16.             If System.Math.Abs(Baonhieu) > 999999999999.99 Then
 17.                 KetQua = "Số quá lớn"
 18.             Else
 19.                 If Baonhieu < 0 Then
 20.                     KetQua = "Trừ" & Space(1)
 21.                 Else
 22.                     KetQua = Space(0)
 23.                 End If
 24.                 SoTien = Format(System.Math.Abs(Baonhieu), "###########0.00")
 25.                 SoTien = Microsoft.VisualBasic.Right(Space(12) & SoTien, 15)
 26.                 For i = 1 To 5
 27.                     nhom = Mid(SoTien, i * 3 - 2, 3)
 28.                     If nhom <> Space(3) Then
 29.                         Select Case nhom
 30.                             Case "000"
 31.                                 If i = 4 Then
 32.                                     chu = "đồng" & Space(1)
 33.                                 Else
 34.                                     chu = Space(0)
 35.                                 End If
 36.                             Case ".00", ",00"
 37.                                 chu = "chẵn"
 38.                             Case Else
 39.                                 s1 = Microsoft.VisualBasic.Left(nhom, 1)
 40.                                 s2 = Mid(nhom, 2, 1)
 41.                                 s3 = Microsoft.VisualBasic.Right(nhom, 1)
 42.                                 chu = Space(0)
 43.                                 hang(3) = doc(i)
 44.                                 For j = 1 To 3
 45.                                     dich = Space(0)
 46.                                     s = Val(Mid(nhom, j, 1))
 47.                                     If s > 0 Then
 48.                                         dich = dem(s) & Space(1) & hang(j) & Space(1)
 49.                                     End If
 50.                                     Select Case j
 51.                                         Case 2 And s = 1
 52.                                             dich = "mươi" & Space(1)
 53.                                         Case 3 And s = 0 And nhom <> Space(2) & "0"
 54.                                             dich = hang(j) & Space(1)
 55.                                         Case 3 And s = 5 And s2 <> Space(1) And s2 <> "0"
 56.                                             dich = "l" & Mid(dich, 2)
 57.                                         Case 2 And s = 0 And s3 <> "0"
 58.                                             If (s1 >= "1" And s1 <= "9") Or (s1 = "0" And i = 4) Then
 59.                                                 dich = "lẻ" & Space(1)
 60.                                             End If
 61.                                     End Select
 62.                                     chu = chu & dich
 63.                                 Next j
 64.                         End Select
 65.                         Vitri = InStr(1, chu, "mươi một", CompareMethod.Text)
 66.                         If Vitri > 0 Then Mid(chu, Vitri, 9) = "mươi mốt"
 67.                         KetQua = KetQua & chu
 68.                     End If
 69.                 Next i
 70.             End If
 71.         End If
 72.         VND = UCase(Microsoft.VisualBasic.Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
 73.     End Function
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:18 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi cobecauvong vào ngày Thứ 3 28/08/2007 10:55 am
Mô tả:


cái này bên C#

Mã: Chọn hết

 1. using System;
 2. namespace Num2String
 3. {
 4.    /// <summary>
 5.    /// Summary description for Num2Str.
 6.    /// </summary>
 7.    public class Num2Str
 8.    {
 9.       public Num2Str()
 10.       {
 11.          //
 12.          // TODO: Add constructor logic here
 13.          //
 14.       }
 15.       // Hàm này có thực hiện cắt các số 0
 16.       // ví dụ 005 sẽ đọc là không trăm linh năm
 17.       private string Group32StrX(string num)
 18.       {  
 19.          string[] No = {"không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"};
 20.          string kq, tram, chuc, donvi;
 21.          // Trăm
 22.          if(num.Substring(0, 1) == "0")
 23.          { tram = "";}
 24.          else
 25.          { tram = No[Convert.ToByte(num.Substring(0,1))] + " trăm "; }
 26.          // Chục
 27.          switch (num.Substring(1, 1))
 28.          {
 29.             case "0":if (num.Substring(2,1) != "0" && num.Substring(0,1) != "0")
 30.                    {
 31.                       chuc = "linh "; }
 32.                    else { chuc  = ""; } ; break;
 33.             case "1":chuc = "mười " ;break;
 34.             default:
 35.                chuc = No[Convert.ToByte(num.Substring(1,1))] + " mươi "; break;
 36.          }      
 37.          // Đơn vị
 38.          switch (num.Substring(2, 1))
 39.          {
 40.             case "0": donvi = "" ; break;
 41.             case "1": if ((num.Substring(1,1) == "0") || (num.Substring(1,1) == "1"))
 42.                     {
 43.                        donvi = "một";
 44.                     }
 45.                     else
 46.                     {
 47.                        donvi = "mốt";
 48.                     }; break;
 49.             case "5":
 50.                if (num.Substring(1,1) != "0")
 51.                {
 52.                   donvi = "lăm";
 53.                }
 54.                else
 55.                {
 56.                   donvi = "năm";
 57.                };break;
 58.             default:
 59.                donvi = No[Convert.ToByte(num.Substring(2,1))]; break;
 60.          }      
 61.          kq = tram + chuc + donvi;
 62.          return kq;
 63.       }
 64.  
 65.       private string IntNum2Str(string num)
 66.       {
 67.          string[] Cap = {"", " nghìn ", " triệu ", " tỷ ", " nghìn tỷ ", " triệu tỷ ", " tỷ tỷ ", " nghìn tỷ tỷ "};
 68.          string kq = "" , str = num, g3, kqtg;
 69.          int caps = 0;
 70.          while(str.Length > 3)
 71.          {
 72.             g3 = str.Substring(str.Length - 3,3);
 73.             str = str.Substring(0, str.Length - 3);
 74.             if (g3!="000")
 75.             { kqtg =  Group32StrX(g3)+ Cap[Convert.ToByte(caps)];}
 76.             else{ kqtg = "";}
 77.             kq = kqtg + kq;
 78.             caps++;
 79.          }
 80.          //Chuẩn bị trước khi sử dụng hàm Group32Str1
 81.          while (str.Length <3 )
 82.          { str = "0" + str; }
 83.          
 84.          if ((str == "000") && (num.Length <=3))
 85.          { kqtg = "không"; }
 86.          else
 87.          { kqtg = Group32StrX(str) + Cap[Convert.ToByte(caps)]; }
 88.          kq = kqtg + kq;
 89.          return kq;
 90.       }
 91.  
 92.       private string FracNum2Str(string num)
 93.       {
 94.          string[] No = {"không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"};
 95.          string kq ="";
 96.          for (int i=0; i<num.Length; i++)
 97.          {
 98.             kq += No[Convert.ToByte(num.Substring(i,1))] + " ";
 99.          }
 100.          return kq;
 101.       }
 102.  
 103.       private string No2Str(string num)
 104.       {
 105.          string intstr, fracstr, am;
 106.          // Xử lý khi là số âm
 107.          if (num.Substring(0,1) == "-")
 108.          {
 109.             am ="âm ";
 110.             num = num.Replace("-", "");
 111.          }
 112.          else {am = "";}
 113.      
 114.          string[] str = num.Split('.');
 115.          // Số quá lớn nhiều hơn 27 chữ số
 116.          if (str[0].Length > 28)
 117.             throw new Exception("Số lớn quá không hiển thị được! ");
 118.  
 119.          string s;      
 120.          // Xử lý phần số, nếu là có số thập phân hoặc không
 121.          if (str.Length == 2)
 122.          {
 123.             intstr = IntNum2Str(str[0]);
 124.             if (str[1].Length <=2)
 125.             {
 126.                if (str[1].Substring(0,1) == "0")
 127.                {
 128.                   fracstr = FracNum2Str(str[1]);
 129.                }
 130.                else
 131.                {
 132.                   fracstr = IntNum2Str(str[1]);
 133.                }
 134.             }
 135.             else
 136.             {
 137.                fracstr = FracNum2Str(str[1]);
 138.             }
 139.             s = (intstr + " phảy " + fracstr);
 140.          }
 141.          else
 142.          {
 143.             intstr = IntNum2Str(str[0]);
 144.             s = intstr;
 145.          }
 146.          s = am + s;
 147.          string chuhoa = s.Substring(0,1).ToUpper();
 148.          s = s.Substring(1, s.Length-1);
 149.          return (chuhoa + s);
 150.       }
 151.  
 152.       public string NumNormalize(string num)
 153.       {
 154.          char ThousandSpace = ',';
 155.          char PointScape = '.';
 156.          string[] s = num.Split('.');
 157.          string g3, str = "";
 158.          while(s[0].Length > 3)
 159.          {
 160.             g3 = s[0].Substring(s[0].Length - 3,3);
 161.             s[0] = s[0].Substring(0, s[0].Length - 3);
 162.             str = ThousandSpace + g3 + str;
 163.          }
 164.          str = s[0] + str;
 165.          if (s.Length == 2)
 166.          {
 167.             str = (str + PointScape + s[1]);
 168.          }
 169.          return str.Replace("-,", "-");
 170.       }
 171.  
 172.       public string NumberToString(string no)
 173.       {
 174.          // xử lý trường hợp dáu phảy thay cho dấu chấm
 175.          if (no.IndexOf(",", 0, 1) != 0) {no = no.Replace(",", ".");}
 176.          // Xoá các ký tự trắng ở đầu và cuối
 177.          no = no.Trim();
 178.          // Xử lý khi nó là chữ chứ không phải là số
 179.          if (no == "0") return "không";
 180.          if (no == "") return "không";
 181.          double val;
 182.          try
 183.          {
 184.             val = Convert.ToDouble(no);
 185.          }
 186.          catch
 187.          {
 188.             throw new Exception("Đây không phải là số");
 189.          }
 190.          // tiêu diệt các số không
 191.          while (no.Substring(0, 1) == "0")
 192.          {
 193.             no = no.Substring(1, no.Length-1);
 194.          }
 195.  
 196.          if (no.IndexOf(".", 0, 1) != -1)
 197.          {
 198.             while (no.Substring(no.Length-1, 1) == "0")
 199.             {
 200.                no = no.Substring(0, no.Length-1);
 201.             }
 202.          }
 203.          no = No2Str(no);
 204.  
 205.          return no;
 206.       }
 207.    }
 208. }
 209.  
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 08/05/2009 2:18 pm

Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi Kỳ Nam vào ngày Thứ 3 28/08/2007 11:19 am
Mô tả:


Mã: Chọn hết

 1.    Dim chữsố() As String = {"không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"}
 2.     Dim đơnvị() As String = {"đơn vị", "ngàn", "triệu", "tỉ"}
 3.  
 4.     Function đọc(ByVal số As String) As String
 5.         số = số.TrimStart("0")
 6.         'bỏ những số "0" ở đầu tiên
 7.  
 8.         If số.Length = 0 Then Return ""
 9.  
 10.         số = số.Replace(" ", "").Replace(",", "").Replace(".", "")
 11.         'nếu muốn cho phép có dấu " " hay "," hay "." trong số để dễ nhìn thì uncomment dòng đây
 12.  
 13.         Dim kq As String = ""
 14.         Dim chiềudài As Integer = số.Length
 15.  
 16.         'dùng biến để lưu lại từng nhóm ba chữ số dể dễ xài
 17.         Dim sốnhóm As Integer = Math.Ceiling(chiềudài / 3)
 18.         'tính số lượng nhóm 3 chữ số
 19.         Dim nhóm(sốnhóm - 1) As String
 20.  
 21.         'cóp nhóm đầu tiên , rồi lần lượt những nhóm còn lại , j là chiều dài nhóm đầu tiên
 22.         Dim j As Integer = chiềudài - (sốnhóm - 1) * 3
 23.         nhóm(0) = số.Substring(0, j)
 24.         For i As Integer = 1 To sốnhóm - 1
 25.             nhóm(i) = số.Substring(j + (i - 1) * 3, 3)
 26.         Next
 27.  
 28.         For i As Integer = 0 To nhóm.Length - 1
 29.             kq &= đọcnhóm3số(nhóm(i), tínhđơnvị(nhóm.Length - 1 - i)) & " "
 30.         Next
 31.  
 32.         Return kq.Trim.Replace("  ", " ")
 33.         'để chắc chắn không có 2 dấu cách đứng liền nhau và 0 có dấu cách ở 2 đầu
 34.     End Function
 35.  
 36.     Function tínhđơnvị(ByVal n As Integer) As String
 37.         'hàm đệ qui rất đơn giản
 38.         If n <= 3 Then
 39.             Return đơnvị(n)
 40.         Else
 41.             Return tínhđơnvị(n - 3) & " " & đơnvị(3)
 42.         End If
 43.     End Function
 44.  
 45.     Function đọcnhóm3số(ByVal số As String, ByVal đơnvị As String) As String
 46.         Dim kq As String = ""
 47.         Dim l As Integer = số.Length
 48.  
 49.         số = số.PadLeft(3, "0")
 50.  
 51.         If số = "000" Then Return ""
 52.         'không đọc những nhóm "000" như trong "1.000.000.000"
 53.  
 54.         If số.StartsWith("00") Then Return đọcsốhàngđơnvị(Val(số(2)), 0, l = 3) & " " & đơnvị
 55.         'chỗ này để tránh khó nghe khi đọc "1.000.000.001" , nó sẽ bỏ qua từ "không trăm" và chỉ đọc "một tỉ lẻ một đơn vị" , nếu không thích thì xóa dòng đây đi cũng được
 56.  
 57.         kq &= đọcsốhàngtrăm(Val(số(0)), l = 3)
 58.         kq &= đọcsốhàngchục(Val(số(1)))
 59.         kq &= đọcsốhàngđơnvị(Val(số(2)), Val(số(1)), l = 3)
 60.  
 61.         Return kq & " " & đơnvị
 62.     End Function
 63.  
 64.     Function đọcsốhàngtrăm(ByVal i As Integer, ByVal đọcsốkhông As Boolean) As String
 65.         'biến đọcsốkhông để tránh đọc chữ "không trăm" trong số < 100 như "75" , nếu không dùng biến này thì sẽ đọc là "không trăm bảy mươi lăm"
 66.  
 67.         If i = 0 Then
 68.             If đọcsốkhông Then
 69.                 Return "không trăm "
 70.             Else
 71.                 Return ""
 72.             End If
 73.         Else
 74.             Return chữsố(i) & " trăm "
 75.         End If
 76.     End Function
 77.  
 78.     Function đọcsốhàngchục(ByVal i As Integer) As String
 79.         Select Case i
 80.             Case 0
 81.                 Return ""
 82.             Case 1
 83.                 Return "mười "
 84.             Case Else
 85.                 Return chữsố(i) & " mươi "
 86.         End Select
 87.     End Function
 88.  
 89.     Function đọcsốhàngđơnvị(ByVal i As Integer, ByVal hàngchục As Integer, ByVal đọcchữlẻ As Boolean) As String
 90.         'biến đọcchữlẻ để tránh đọc chữ "lẻ" trong số < 10 như "2" , nếu không dùng biến này thì sẽ đọc là "lẻ hai"
 91.         'các lệnh điều khiển If...then và select...case chỉ là để đọc cho giống tiếng việt
 92.  
 93.         If i = 0 Then
 94.             Return ""
 95.         Else
 96.             If hàngchục = 0 Then
 97.                 If đọcchữlẻ Then
 98.                     Return "lẻ " & chữsố(i)
 99.                 Else
 100.                     Return chữsố(i)
 101.                 End If
 102.             Else
 103.                 Select Case i
 104.                     Case 1
 105.                         If hàngchục = 1 Then
 106.                             Return "một"
 107.                         Else
 108.                             Return "mốt"
 109.                         End If
 110.                     Case 5
 111.                         Return "lăm"
 112.                     Case Else
 113.                         Return chữsố(i)
 114.                 End Select
 115.             End If
 116.         End If
 117.  
 118.     End Function
 119.  
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

quang010692
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Năm 05/02/2009 8:44 pm

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi quang010692 » T.Tư 13/05/2009 10:28 am

hàm left và right ko có sẵn trong vb.net....
có cách nào trim nhanh hơn ko?

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Tư 13/05/2009 11:18 am

quang010692 đã viết:hàm left và right ko có sẵn trong vb.net....
có cách nào trim nhanh hơn ko?

vẫn xài được

Mã: Chọn hết

 1.        Microsoft.VisualBasic.Left()
 2.         Microsoft.VisualBasic.Right()


trim thì vầy thôi

Mã: Chọn hết

 1. Trim("chuỗi")
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Hai 07/09/2009 10:47 am

cái Class của anh Phạm Tiên Sinh chạy chưa OK
xem hình
PTS-N.JPG
Debug cái Class cùa anh PTS

cái hàm của Kỳ Nam thì chạy OK rồi
xem hình
Tập tin đính kèm
KN-Y.JPG
Debug hàm của Kỳ Nam
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

datproit
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Bảy 21/11/2009 2:07 pm

đọc một số thành chữ!

Gửi bàigửi bởi datproit » T.Bảy 21/11/2009 2:25 pm

[tested=]sau này khi post bài bạn nhớ cho code vào thẻ,thẻ code nằm ở cái ComboBox "Programing Language",mình đã di chuyển bài viết của bạn sang đây cho gọn,sau này nên tìm kiếm xem có trùng chủ đề hay ko trước khi post bài bạn nhé. Người sửa tungcan5diop[/tested]
đây là modul giúp bạn có thể đọc một số thành lời (chuyển đổi số thành dạng text)
có lẽ bạn đã gặp nhiều trong quá trình học nhưng phạm vi đọc của chương trình này tương đối lớn nên thuật toán có khác bạn nhé. bạn nào thích Vb.net có sẵn mã nguồn đây.
các pác Pro đọc vào đừng chê nha , em mới học lớp 9 thôi!
Ai thích suy nghĩ thêm thì còn có mã viết bằng Pascal luôn, nhưng mình không up ở diễn dàn Vb. liên hệ với mình qua nick yahoo: :x datproit mình sẽ gửi Code cho '{ muốn làm quen ó}
modul đây, các pá dùng hàm Read để đọc số nhé dữ liệu vào là String
hoặc download ở địa chỉ cho nhanh:
http://www.mediafire.com/file/0lulzyyzyye/ReadNumber.vb


Mã: Chọn hết

 1. Module ReadNumber
 2.     Public donvi(0 To 10)
 3.     'hàm KiemTraSo( str) kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải là các kí tự số hay không
 4.     Function KiemTraSo(ByVal str As String) As String
 5.         Dim i
 6.         kiemtraso = True
 7.         For i = 0 To Len(str)
 8.             ' 0 có mã ASCII là 48
 9.             ' 9 có mã ASCII là 58
 10.             If Not ((Asc(str(0)) > 47) And (Asc(str(0)) < 57)) Then
 11.                 KiemTraSo = False
 12.                 Exit Function
 13.             End If
 14.         Next
 15.     End Function
 16.     'Thủ tục Load() gán giá trị cho biến mảng Donvi (0 to 10) chứa các tên gọi số
 17.     Private Sub load()
 18.         donvi(0) = ""
 19.         donvi(1) = "một"
 20.         donvi(2) = "hai"
 21.         donvi(3) = "ba"
 22.         donvi(4) = "bốn"
 23.         donvi(5) = "năm"
 24.         donvi(6) = "sáu"
 25.         donvi(7) = "bảy"
 26.         donvi(8) = "tám"
 27.         donvi(9) = "chín"
 28.         donvi(10) = "mười"
 29.     End Sub
 30.     ' hàm Copy sẽ sao chép một chuổi con từ chuổi mẹ
 31.     Function copy(ByVal st As String, ByVal start As Integer, ByVal length As Integer) As String
 32.         Dim l = Microsoft.VisualBasic.Left(st, start + length)
 33.         Dim r = Microsoft.VisualBasic.Right(l, length)
 34.         copy = r
 35.     End Function
 36.  
 37.     'hàm dochangchuc() đọc các số hàng chục, tức có hai chữ số
 38.     ' viết hàm này có mục đích là tránh sự trùng lập khi đọc chữ số hàm trăm ở hàm readNumber()
 39.     Function docHangChuc(ByVal number As String) As String
 40.         Dim num = CInt(number)
 41.         Dim TextOut As String = ""
 42.         Dim donV, chuc, tram
 43.         donV = donvi(num Mod 10)        ' chữ số hàm đơn vị { lưu ý là chỉ lấy 1 số vào trả về tên gọi}
 44.         chuc = donvi((num Mod 100) \ 10) ' chữ số hàng trăm
 45.         tram = donvi((num Mod 1000) \ 100) 'chữ số hàng ngàn
 46.  
 47.         Select Case num
 48.             Case 10
 49.                 TextOut = "mười"
 50.             Case 11 To 19
 51.                 TextOut = "mười " & donV
 52.             Case 20 To 99
 53.                 If num Mod 10 = 1 Then ' các số có tận cùng là số 1, đọc là "mốt"
 54.                     TextOut = chuc & " mươi mốt"
 55.                 Else
 56.                     If num Mod 10 <> 5 Then
 57.                         TextOut = chuc & " mươi " & donV
 58.                     Else ' các số có tận cùng là số 5 , đọc là "lăm"
 59.                         TextOut = chuc & " mươi lăm"
 60.                     End If
 61.                 End If
 62.         End Select
 63.         docHangChuc = TextOut ' trả giá trị cho hàm
 64.     End Function
 65.     Function ReadNumber(ByVal number As String) As String
 66.         Dim TextOut As String = ""
 67.         If number <> "" Then
 68.  
 69.             Dim num = CInt(number)
 70.             Dim donV, chuc, tram
 71.  
 72.             donV = donvi(num Mod 10)
 73.             chuc = donvi((num Mod 100) \ 10)
 74.             tram = donvi((num Mod 1000) \ 100)
 75.  
 76.             Select Case num
 77.                 Case 0
 78.                     TextOut = "không"
 79.                 Case 1 To 9
 80.                     TextOut = donV
 81.                 Case 10 To 99
 82.                     TextOut = docHangChuc(num)
 83.                 Case 100 To 999
 84.                     If num Mod 100 = 0 Then TextOut = tram & " trăm"
 85.                     If ((num Mod 100) \ 10) = 0 Then
 86.                         TextOut = tram & " trăm lẻ " & donV
 87.                     Else
 88.                         TextOut = tram & " trăm " & docHangChuc(num Mod 100)
 89.                     End If
 90.             End Select
 91.         End If
 92.         ReadNumber = TextOut
 93.     End Function
 94.  
 95.     Function readInt(ByVal StrNum As String) As String
 96.         Dim temp = ""
 97.         If KiemTraSo(StrNum) Then
 98.             load()
 99.             Dim textO = StrNum
 100.             Dim i, vitri, sokitu, solop
 101.             Dim MangLop(0 To 6) ' lưu trữ 3 số trên một phần tử
 102.             Dim MangTenLop(0 To 6) ' lưu trữ tên các lớp của số
 103.             MangTenLop(0) = "" 'lớp 0 không tồn tại
 104.             MangTenLop(1) = "" 'lớp thứ 1 có 3 chữ số tức là hàng trăm, nhưng ta đã sử lí số hàng trăm ở hàm readNumber rồi nên bỏ trống chổ này
 105.             MangTenLop(2) = " nghìn "
 106.             MangTenLop(3) = " triệu "
 107.             MangTenLop(4) = " tỉ "
 108.             MangTenLop(5) = " nghìn tỉ "
 109.             MangTenLop(6) = " triệu tỉ "
 110.             ' bạn có thể mở rộng thêm phạm vi đọc
 111.             ' bằng cách thêm phần tử cho biến mảng MangTenLop  
 112.  
 113.             sokitu = Len(textO)
 114.             If sokitu Mod 3 = 0 Then
 115.                 solop = sokitu \ 3
 116.             Else
 117.                 solop = sokitu \ 3 + 1
 118.             End If
 119.             readInt = ""
 120.             If solop > 6 Then Exit Function
 121.  
 122.             vitri = (sokitu Mod 3)
 123.             If (vitri = 0) And (solop >= 2) Then vitri = 3
 124.  
 125.             If solop = 1 Then
 126.                 MangLop(1) = textO
 127.             End If
 128.  
 129.             If solop >= 2 Then
 130.                 If sokitu Mod 3 <> 0 Then
 131.                     MangLop(1) = copy(textO, 0, sokitu Mod 3)
 132.                 Else
 133.                     MangLop(1) = copy(textO, 0, 3) ' trường hợp số kí tự chia hết cho 3 thì không dùng công thức "sokitu Mod 3" để sát định số kí tụ ở lớp lớn nhất
 134.                 End If
 135.  
 136.                 For i = 2 To solop
 137.                     MangLop(i) = copy(textO, vitri, 3) ' sao chép các kí tự theo lớp vào mảng "MangLop()"
 138.                     vitri += 3 'mổi lớp có 3 kí số nên phải tăng lên 3 ở vị trí copy tiếp theo
 139.                 Next
 140.             Else
 141.                 MangLop(2) = copy(textO, 1, 3) ' trường hợp có 2 lớp
 142.             End If
 143.  
 144.             For i = 1 To solop ' đọc các số sau khi đã có 2 mảng cần thiết
 145.                 temp = temp & ReadNumber(MangLop(i)) & MangTenLop(solop - i + 1)
 146.             Next
 147.             readInt = temp
 148.         Else ' trường hợp dữ liệu nhập vào sai
 149.             readInt = "Sai giá trị"
 150.         End If
 151.     End Function
 152.  
 153.     Function Read(ByVal num As String) As String
 154.         Dim number = ""
 155.         Dim reT = ""
 156.         Dim i
 157.         For i = 1 To Len(num)
 158.             number = number & num(i)
 159.         Next
 160.  
 161.        If num(1) = "-" Then
 162.             reT = "Âm " & readInt(number)
 163.         Else
 164.             reT = readInt(num)
 165.         End If
 166.         Read = reT
 167.     End Function
 168.  
 169. End Module

datproit
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Bảy 21/11/2009 2:07 pm

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ! mong các sư hunh chỉ giáo

Gửi bàigửi bởi datproit » T.Năm 31/12/2009 8:18 pm

Tên chương trình:
Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 2005
Tác giả: Hồ Minh Đạt - 9/5 - THCS Nguyễn Hiền">Hồ Minh Đạt - 9/5 - THCS Nguyễn Hiền
Chức năng:

module này có thể chuyển 1 số thành cách đọc trong tiếng việt và cả tiếng anh nữa
 1.   Module ReadNumber
 2.     ' hàm này có phạm vi đọc là 21 chữ số,
  1. [vbnet]</span></div></li></ol></div></div></div><div class="codebox_plus_footer"><a href="http://qbnz.com/highlighter/">GeSHi</a> &copy; <a href="https://www.phpbb.com/customise/db/mod/codebox_plus/">Codebox Plus</a></div></div>
  tương ứng với 7 lớp
  Private donvi(0 To 1, 0 To 10)

  'Thủ tục Load() gán giá trị cho biến mảng Donvi (0 to 10) chứa các tên gọi số
  Private Sub load()
  donvi(1, 0) = ""
  donvi(1, 1) = "một"
  donvi(1, 2) = "hai"
  donvi(1, 3) = "ba"
  donvi(1, 4) = "bốn"
  donvi(1, 5) = "năm"
  donvi(1, 6) = "sáu"
  donvi(1, 7) = "bảy"
  donvi(1, 8) = "tám"
  donvi(1, 9) = "chín"
  donvi(1, 10) = "mười"

  donvi(0, 0) = ""
  donvi(0, 1) = "one"
  donvi(0, 2) = "two"
  donvi(0, 3) = "three"
  donvi(0, 4) = "four"
  donvi(0, 5) = "five"
  donvi(0, 6) = "six"
  donvi(0, 7) = "seven"
  donvi(0, 8) = "eight"
  donvi(0, 9) = "nine"
  donvi(0, 10) = "ten"
  End Sub
  ' hàm Copy sẽ sao chép một chuổi con từ chuổi mẹ
  Function copy(ByVal st As String, ByVal start As Integer, ByVal length As Integer) As String
  Dim ll
  ll = Microsoft.VisualBasic.Left(st, start + length)
  Dim r
  r = Microsoft.VisualBasic.Right(ll, length)
  copy = r
  End Function

  ' hàm nay loạt bỏ các kí tự không phải là chữ số
  Function lamDepSo(ByVal strnumber As String) As String
  Dim i
  Dim outString As String = ""
  ' 0..9 có mã ASCII là 48..58

  For i = 0 To Len(strnumber) - 1
  If (Asc(strnumber(i)) > 47) And (Asc(strnumber(i)) < 59) Then
  outString = outString + strnumber(i)
  End If
  Next

  lamDepSo = outString
  End Function

  '---------------------------------------------------------------------------------------
  'đọc số hàng chục của tiếng Anh
  Function docHangChucEnglish(ByVal number As String) As String
  Dim num = CInt(number)
  Dim TextOut As String = ""
  Dim donV, chuc
  donV = donvi(0, num Mod 10) ' chữ số hàm đơn vị { lưu ý là chỉ lấy 1 số vào trả về tên gọi}
  chuc = donvi(0, (num Mod 100) \ 10) ' chữ số hàng trăm

  Select Case num
  Case 10
  TextOut = "ten"
  Case 11
  TextOut = "eleven "
  Case 12
  TextOut = "twelve"
  Case 13
  TextOut = "thirteen"
  Case 14 To 19
  If num = 15 Then
  TextOut = "fifteen"
  Else
  TextOut = donV & "teen"
  End If
  Case 20 To 29
  TextOut = " twenty " & donV
  Case 30 To 59
  If num = 30 Then
  TextOut = " thirty "
  Else
  If num = 50 Then TextOut = " fifty "

  Select Case num
  Case 31 To 39
  TextOut = " thirty " & donV
  Case 40 To 49
  TextOut = " fourty " & donV
  Case 50 To 59
  TextOut = " fifty " & donV
  End Select
  End If
  Case 60 To 99
  If num > 79 And num < 90 Then ' trường hợp so 80 viết có 2 chữ "t"
  TextOut = " eighty " & donV
  Else
  TextOut = chuc & "ty " & donV
  End If
  End Select
  docHangChucEnglish = TextOut ' trả giá trị cho hàm
  End Function
  'đọc số hàng chục của tiếng việt
  Function docHangChuc(ByVal number As String) As String
  Dim num = CInt(number)
  Dim TextOut As String = ""
  Dim donV, chuc
  donV = donvi(1, num Mod 10) ' chữ số hàm đơn vị { lưu ý là chỉ lấy 1 số vào trả về tên gọi}
  chuc = donvi(1, (num Mod 100) \ 10) ' chữ số hàng trăm


  Select Case num
  Case 10
  TextOut = "mười"
  Case 11 To 19
  TextOut = "mười " & donV
  Case 20 To 99
  If num Mod 10 = 1 Then ' các số có tận cùng là số 1, đọc là "mốt"
  TextOut = chuc & " mươi mốt"
  Else
  If num Mod 10 <> 5 Then
  TextOut = chuc & " mươi " & donV
  Else ' các số có tận cùng là số 5 , đọc là "lăm"
  TextOut = chuc & " mươi lăm"
  End If
  End If
  End Select
  docHangChuc = TextOut ' trả giá trị cho hàm
  End Function
  'doc so từ 1..99
  Function ReadNumber(ByVal lan As Integer, ByVal number As String) As String
  Dim TextOut As String = ""
  Dim num = number
  Dim donV, chuc, tram
  donV = donvi(lan, num Mod 10)
  chuc = donvi(lan, (num Mod 100) \ 10)
  tram = donvi(lan, (num Mod 1000) \ 100)
  'đọc tiếng Việt
  If lan = 0 Then
  Select Case num
  Case 0
  TextOut = "Zero"
  Case 1 To 9
  TextOut = donV
  Case 10 To 99
  TextOut = docHangChucEnglish(num)
  Case 100 To 999
  If num Mod 100 = 0 Then TextOut = tram & " hundred and "
  If ((num Mod 100) \ 10) = 0 Then
  TextOut = tram & " hundred and " & donV
  Else
  TextOut = tram & " hundred and " & docHangChucEnglish(num Mod 100)
  End If
  End Select
  End If
  'đọc tiếng Anh
  If lan = 1 Then
  Select Case num
  Case 0
  TextOut = "không"
  Case 1 To 9
  TextOut = donV
  Case 10 To 99
  TextOut = docHangChuc(num)
  Case 100 To 999
  If num Mod 100 = 0 Then TextOut = tram & " trăm"
  If ((num Mod 100) \ 10) = 0 Then
  TextOut = tram & " trăm lẻ " & donV
  Else
  TextOut = tram & " trăm " & docHangChuc(num Mod 100)
  End If
  End Select
  End If
  ReadNumber = TextOut
  End Function

  'dùng hàm nay để chuyển đổi số thành lời. tham số 'Lan' là trị số qui định ngôn ngữ Anh hay việt
  ' quy ước: 1 là tiếng Việt
  ' 0 là tiếng Anh
  Function ConvertNumToString(ByVal Lan As Integer, ByVal strnumberInput As String) As String
  Dim TextInput = lamDepSo(strnumberInput) ' xu li so nhap vao
  ConvertNumToString = ""

  If TextInput = "" Or Len(TextInput) > 21 Then
  ConvertNumToString = "Too large number or not enter number"
  Exit Function
  End If

  Dim temp = ""

  If strnumberInput(0) = "-" Then
  If Lan = 1 Then
  temp = "Âm "
  Else
  temp = "Ninus "
  End If
  End If

  load() ' gan gia trị cho các biến mảng


  Dim i, vitri, sokitu, solop
  Dim MangLop(0 To 7) ' lưu trữ 3 số trên một phần tử
  Dim MangTenLop(0 To 1, 0 To 7) ' lưu trữ tên các lớp của số

  MangTenLop(0, 0) = "" 'lớp 0 không tồn tại
  MangTenLop(0, 1) = "" 'lớp thứ 1 có 3 chữ số tức là hàng trăm, nhưng ta đã sử lí số hàng trăm ở hàm readNumber rồi nên bỏ trống chổ này
  MangTenLop(0, 2) = " thousand "
  MangTenLop(0, 3) = " million "
  MangTenLop(0, 4) = " bilion "
  MangTenLop(0, 5) = " thousand bilion "
  MangTenLop(0, 6) = " million bilion "
  MangTenLop(0, 7) = " billion bilion "

  MangTenLop(1, 0) = "" 'lớp 0 không tồn tại
  MangTenLop(1, 1) = "" 'lớp thứ 1 có 3 chữ số tức là hàng trăm, nhưng ta đã sử lí số hàng trăm ở hàm readNumber rồi nên bỏ trống chổ này
  MangTenLop(1, 2) = " nghìn "
  MangTenLop(1, 3) = " triệu "
  MangTenLop(1, 4) = " tỉ "
  MangTenLop(1, 5) = " nghìn tỉ "
  MangTenLop(1, 6) = " triệu tỉ "
  MangTenLop(1, 7) = " tỉ tỉ "
  ' bạn có thể mở rộng thêm phạm vi đọc
  ' bằng cách thêm phần tử cho biến mảng MangTenLop

  sokitu = Len(TextInput)
  solop = sokitu \ 3
  If sokitu Mod 3 > 0 Then solop += 1


  If solop > 7 Then Exit Function

  vitri = (sokitu Mod 3)
  If (vitri = 0) And (solop >= 2) Then vitri = 3
  [vb][/vb]
  If solop = 1 Then
  MangLop(1) = TextInput
  End If

  If solop >= 2 Then
  If sokitu Mod 3 <> 0 Then
  MangLop(1) = copy(TextInput, 0, sokitu Mod 3)
  Else
  MangLop(1) = copy(TextInput, 0, 3) ' trường hợp số kí tự chia hết cho 3 thì không dùng công thức "sokitu Mod 3" để sát định số kí tụ ở lớp lớn nhất
  End If

  For i = 2 To solop
  MangLop(i) = copy(TextInput, vitri, 3) ' sao chép các kí tự theo lớp vào mảng "MangLop()"
  vitri += 3 'mổi lớp có 3 kí số nên phải tăng lên 3 ở vị trí copy tiếp theo
  Next
  Else
  MangLop(2) = copy(TextInput, 1, 3) ' trường hợp có 2 lớp
  End If

  For i = 1 To solop ' đọc các số sau khi đã có 2 mảng cần thiết
  temp = temp & ReadNumber(Lan, MangLop(i)) & MangTenLop(Lan, solop - i + 1)
  Next
  ConvertNumToString = temp
  End Function

  End Module
  [/vbnet]
  cách sử dụng
  gọi hàm với tham số Lan=1 là tiếng việt lan=2 là tiếng anh
  hàm này của em có thể đọc được số có tối đa 21 chữ số
  [vbnet]lbVietNam.Text = ConvertNumToString(1, "123456789123456789123") 'tieng viet
  LbEnglish.Text = ConvertNumToString(0, "123456789123456789123") 'chuyen sang tieng anh
  [/vbnet]

itconga
Bài viết: 2
Ngày tham gia: CN 06/11/2011 12:13 am

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi itconga » CN 06/11/2011 12:21 am

clarkkent có thể cho mình hỏi tý được không ?
mình không hiểu code chổ này?
If l < k Then
tg = mid(chuoi1, i - (l + 1) * 3 + 1, 3)
Else
tg = Microsoft.VisualBasic.Left(chuoi1, i - l * 3)
End If
Có phải đây là đệ quy trong VB không?
cảm ơn .

Hình đại diện của người dùng
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 295
Ngày tham gia: CN 03/05/2009 7:44 pm
Đến từ: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi PhapSuXeko » CN 06/11/2011 11:28 pm

 1. If l < k Then
 2. tg = mid(chuoi1, i - (l + 1) * 3 + 1, 3)
 3. Else
 4. tg = Microsoft.VisualBasic.Left(chuoi1, i - l * 3)
 5. End If
 6.  


Mid(s, 1, 3) -> Hàm lấy chuỗi con từ chuỗi s, lấy 3 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 1
Microsoft.VisualBasic.Left(s, 3) -> Lấy chuỗi con từ chuỗi s, lấy 3 ký tự bên trái
Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

nguyentrinhthu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 105
Ngày tham gia: T.Tư 23/04/2008 8:43 am
Has thanked: 6 time
Been thanked: 1 time

Re: [VB.NET] Code chuyển số thành chữ!!!

Gửi bàigửi bởi nguyentrinhthu » T.Năm 17/10/2013 10:56 am

clarkkent đã viết:Thủ thuật:
Tác giả: gửi bởi hoangthu1974 » T.Tư 12/11/2008 9:09 am
Mô tả:


Mã: Chọn hết

    '------------------------------------------------------------------    ' Function Name: Num2Text    ' Description  : Change the numeric to text speech    ' Author       : Hoang Thu    ' Date Create  : 23/12/2007    '------------------------------------------------------------------    Function Num2Text(ByVal s As String, Optional ByVal Local As Boolean = False) As String        'Optional ByVal Local As Boolean = False 'Nam Kỳ Reading        'Optional ByVal Local As Boolean = True 'Bắc Kỳ Reading        Dim DS As Char = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator        Dim GS As Char = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberGroupSeparator        Dim fDS As Boolean = False        Dim fDecAdd As Boolean = False        Dim so() As String = {"không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"}        Dim hang() As String = {"", "ngàn", "triệu", "tỷ"}        If Local Then            hang(1) = "nghìn"        End If        Dim i, j, cntDS, donvi, chuc, tram As Integer        Dim str As String        str = ""        s = s.Replace(GS, "")        If s.Substring(s.Length - 1, 1) = DS Then s = s.Substring(0, s.Length - 1)         i = s.Length        While s.Substring(0, 1) = "0"            s = s.Substring(1, s.Length - 1)        End While        If s.Substring(0, 1) = DS Then s = "0" & s        cntDS = 0        If InStr(s, DS) Then            For i = 0 To s.Length - 1 Step 1                If s.Substring(i, 1) = DS Then                    cntDS += 1                End If            Next        End If        If cntDS > 1 Then Return ""        If cntDS > 0 Then            While s.Substring(s.Length - 1, 1) = "0"                s = s.Substring(0, s.Length - 1)            End While        End If        If s.Substring(s.Length - 1, 1) = DS Then s = s.Substring(0, s.Length - 1)         i = s.Length - 1        If i = 0 Then            str = ""        Else            j = 0            Do While i >= 0                If s.Substring(i, 1) = DS Then                    fDS = True                    i -= 1                    GoTo DecimalAdd                Else                    donvi = Int(s.Substring(i, 1))                    i -= 1                End If                 If i > -1 Then                    If s.Substring(i, 1) = DS Then                        i -= 1                        chuc = -1                        tram = -1                        fDS = True                        GoTo NumberRead                    Else                        chuc = Int(s.Substring(i, 1))                    End If                Else                    chuc = -1                End If                i -= 1                 If i > -1 Then                    If s.Substring(i, 1) = DS Then                        i -= 1                        tram = -1                        fDS = True                        GoTo NumberRead                    Else                        tram = Int(s.Substring(i, 1))                    End If                Else                    tram = -1                End If                i -= 1NumberRead:                If donvi > 0 Or chuc > 0 Or tram > 0 Or j = 3 Then str = hang(j) & " " & str                j += 1                 If j > 3 Then j = 1                 If donvi = 1 And chuc > 1 Then                    str = "mốt" & " " & str                ElseIf donvi = 4 And chuc > 1 Then                    If Local Then                        str = "tư" & " " & str                    Else                        str = so(donvi) & " " & str                    End If                ElseIf donvi = 5 Then                    If chuc > 0 Then                        str = "lăm" & " " & str                    Else                        str = so(donvi) & " " & str                    End If                Else                    If donvi <> 0 Then str = so(donvi) & " " & str                End If                 If chuc < 0 Then                    If Not fDS Then Exit Do                Else                    If chuc = 0 And donvi > 0 Then                        str = "lẻ" & " " & str                    ElseIf chuc = 1 Then                        str = "mười" & " " & str                    ElseIf chuc > 1 Then                        str = so(chuc) & " " & "mươi" & " " & str                    End If                End If                If tram < 0 Then                    If Not fDS Then Exit Do                Else                    If tram > 0 Or chuc > 0 Or donvi > 0 Then                        str = so(tram) & " " & "trăm" & " " & str                    End If                End IfDecimalAdd:                If fDS Then                    str = "phảy " & str                    j = 0                    fDS = False                    fDecAdd = True                End If            Loop        End If         If str.Length > 0 Then            str = str.Trim            str = str.Replace("  ", " ")            str = UCase(str.Substring(0, 1)) & str.Substring(1, str.Length - 1)            Return str        Else            Return ""        End If    End Functionkinh đọc được cả triệu tỷ luôn


Quay về “[.NET] Chuỗi và Thời gian”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách