Page 1 of 1

Xóa ký tự không phải là số tự nhiên ra khỏi một chuỗi

Posted: Tue 22/11/2011 3:19 pm
by NoBi
Thủ thuật: Xóa ký tự không phải là số tự nhiên ra khỏi một chuỗi
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Nếu bạn muốn người dùng nhập số vào textbox bạn có thể dùng Javascript để check nhưng với trường hợp nào đó code javascript của bạn bị lỗi và người dùng vẫn có thể nhập ký tự lạ vào textbox và khi submit lên Server hệ thống sẽ báo lỗi không thể Convert sang kiểu Integer


Chúng ta có thể loại bỏ ký tự lạ này bằng cách sử dụng RegularExpression:
  1. var str = "12d223*23#22";
  2. var newStr = Regex.Replace(str, @"[^\d]", "");

và kết quả của chúng ta sẽ là:
//122232322