• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Menu hiệu ứng chạy bằng Code trong Visual Basic 6.0

Những thủ thuật, mẹo vặt dành cho Visual Basic
Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, người quản lý sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[thuthuat]Tên thủ thuật[/thuthuat]
[tacgia]Tên tác giả[/tacgia]
[mota]Mô tả, chú thích công dụng của thủ thuật[/mota]
[end][/end]
User avatar
ThanhLe993
Posts: 4
Joined: Fri 11/09/2015 3:37 pm
Location: Tiền Giang
Contact:

Tạo Menu hiệu ứng chạy bằng Code trong Visual Basic 6.0

Postby ThanhLe993 » Thu 15/12/2016 12:08 am

Hiệu ứng Menu trong Visual Basic 6.0 được thực thi hoàn toàn bằng Code kết hợp của Textbox, Command, Frame và không sử dụng bất kỳ chương trình hỗ trợ nào.
Mình có đính kèm tệp phía dưới cho các bạn dễ tham khảo.


HÌNH ẢNH FORM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

http://bit.ly/2hwVWWB

HÌNH ẢNH THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH

http://bit.ly/2htYV4f

Code: Select all

Private Sub cmd1_Click()
    fr1.Visible = True
End Sub

Private Sub Form_Click()
    fr1.Visible = False
End Sub

Private Sub Form_Load()
frmDuAnMenu.Caption = Space(100) & " DU AN MENU"
frmDuAnMenu.Height = 10800
frmDuAnMenu.Width = 19800
    cmd1.Visible = False
    fr1.Visible = False
    l1.ForeColor = &H80000012
    l2.ForeColor = &H80000012
    Me.Move (Screen.Width - Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2
End Sub

Private Sub fr1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    l0.ForeColor = &H80000012
    l1.ForeColor = &H80000012
    l2.ForeColor = &H80000012
        l0.BackColor = &H8000000F
        l1.BackColor = &H8000000F
        l2.BackColor = &H8000000F
End Sub

Private Sub l0_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    l0.ForeColor = &H80000012
    l0.ForeColor = &H8000000D
        l0.BackColor = &H8080FF
End Sub

Private Sub l1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    l1.ForeColor = &H8000000D
    l2.ForeColor = &H80000012
        l1.BackColor = &H8080FF
End Sub

Private Sub l2_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    l1.ForeColor = &H80000012
    l2.ForeColor = &H8000000D
        l2.BackColor = &H8080FF
End Sub

Private Sub Label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    cmd1.Visible = True
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
    frmDuAnMenu.Caption = Right(frmDuAnMenu.Caption, Len(frmDuAnMenu.Caption) - 1)
    If frmDuAnMenu.Caption = "" Then
        frmDuAnMenu.Caption = Space(100) & "DU AN MENU"
    End If
End Sub
Attachments
du-an-menu.rar
Form chương trình hiệu ứng Menu trong Visual Basic 6.0
(3.69 KiB) Downloaded 180 timesReturn to “[VB] Thủ thuật, mẹo vặt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest