• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Việt hóa Popup Menu đa cấp

Những thủ thuật, mẹo vặt dành cho Visual Basic
Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, người quản lý sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[thuthuat]Tên thủ thuật[/thuthuat]
[tacgia]Tên tác giả[/tacgia]
[mota]Mô tả, chú thích công dụng của thủ thuật[/mota]
[end][/end]
User avatar
phantronghiep07
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 30
Joined: Thu 29/04/2010 2:34 pm
Been thanked: 4 times

Việt hóa Popup Menu đa cấp

Postby phantronghiep07 » Thu 11/02/2016 12:41 pm

Thủ thuật: Việt hóa Popup Menu đa cấp
Tác giả: Phan Trọng Hiệp
Mô tả:
Untitled 2.jpgVB6 hỗ trợ tiếng Việt rất kém so với các ngôn ngữ lập trình khác, muốn hiện Popup Menu khi tương tác lên 1 đối tượng nào đó, phải dùng tiếng Việt không dấu làm giảm giá trị phần mềm. Mình viết Module Việt hóa Popup Menu này đã nhiều năm, nhưng chuyển sang dùng ngôn ngữ VB.Net lâu rồi nên bỏ quên nó, hôm nay dọn dẹp máy tính, tình cờ thấy đc, đưa lên chia sẻ với mọi người. Popup Menu có tất cả 24 cấp.
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Type POINTAPI
 4.     X As Long
 5.     Y As Long
 6. End Type
 7.  
 8. Private Type MENUITEMINFO
 9.     cbSize As Long
 10.     fMask As Long
 11.     fType As Long
 12.     fState As Long
 13.     wID As Long
 14.     hSubMenu As Long
 15.     hbmpChecked As Long
 16.     hbmpUnchecked As Long
 17.     dwItemData As Long
 18.     dwTypeData As Long
 19.     cch As Long
 20. End Type
 21. Const TPM_RETURNCMD = &H100&
 22.  
 23. Private Declare Function AppendMenu Lib "user32" Alias "AppendMenuW" (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpNewItem As Long) As Long
 24. Private Declare Function CreatePopupMenu Lib "user32" () As Long
 25. Private Declare Function CreateMenu Lib "user32" () As Long
 26. Private Declare Function GetMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 27. Private Declare Function GetMenuItemCount Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long
 28. Private Declare Function GetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "GetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal b As Boolean, lpmii As MENUITEMINFO) As Long
 29. Private Declare Function GetSubMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long
 30. Private Declare Function InsertMenuItem Lib "user32" Alias "InsertMenuItemW" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal bool As Boolean, ByRef lpcMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
 31. Private Declare Function SetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "SetMenuItemInfoW" (ByVal hMenu As Long, ByVal uItem As Long, ByVal fByPosition As Long, lpmii As MENUITEMINFO) As Long
 32. Private Declare Function TrackPopupMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nReserved As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal lprc As Any) As Long
 33. Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
 34. Private Declare Function DestroyMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long
 35.  
 36. Private Const MIIM_TYPE = &H10
 37. Private Const MIIM_SUBMENU = &H4
 38. Private Const MIIM_ID As Long = &H2
 39.  
 40. Private Const MF_STRING = &H0
 41. Private Const MF_SEPARATOR = &H800&
 42.  
 43. Public hMainMenu&
 44. Public NhanMenu
 45. '---------------------------------------------------------------------------------
 46. Private Function MenuInsert(ByVal hMenu As Long, ByVal strCaption As String, Optional ByVal intPos As Integer = 0, Optional ID As Long = 0) As Long
 47.     Dim typMII As MENUITEMINFO, hSubMenu As Long, intMenuCnt As Integer
 48.  
 49.     typMII.cbSize = Len(typMII)
 50.     typMII.fMask = MIIM_SUBMENU Or MIIM_ID
 51.     typMII.wID = 0
 52.  
 53.     Call GetMenuItemInfo(hMenu, intPos, True, typMII)
 54.  
 55.     If typMII.hSubMenu = 0 Then
 56.         hSubMenu = CreateMenu
 57.         typMII.hSubMenu = hSubMenu
 58.         Call SetMenuItemInfo(hMenu, intPos, True, typMII)
 59.     Else
 60.         hSubMenu = typMII.hSubMenu
 61.     End If
 62.  
 63.     intMenuCnt = GetMenuItemCount(hSubMenu)
 64.     typMII.fMask = MIIM_TYPE Or MIIM_ID
 65.     typMII.fType = MF_STRING
 66.     typMII.dwTypeData = StrPtr(strCaption)
 67.     typMII.cch = Len(typMII.dwTypeData)
 68.     typMII.wID = ID
 69.  
 70.     Call InsertMenuItem(hSubMenu, intMenuCnt, True, typMII)
 71.  
 72.     MenuInsert = GetSubMenu(hMenu, intPos)
 73. End Function
 74. '=====================================================================
 75.  
 76. Private Function GoTel2Uni(ChuoiGoTelex) As String
 77. '---------------------------------------------------------------------------------------
 78. ' Function   : GoTel2Uni
 79. ' Author      : phantronghiep07
 80. ' Phone       : 0915 080 282
 81. '---------------------------------------------------------------------------------------
 82.  
 83.     Dim i As Integer
 84.     Dim maAcii, Telex
 85.  
 86.     maAcii = Array(7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 226, 225, 224, 7843, 227, 7841, 7855, 7857, 7859, _
 87.                    7861, 7863, 259, 250, 249, 7911, 361, 7909, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 432, _
 88.                    7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 234, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 7889, 7891, 7893, _
 89.                    7895, 7897, 244, 243, 242, 7887, 245, 7885, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 417, _
 90.                    237, 236, 7881, 297, 7883, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 7844, 7846, 7848, _
 91.                    7850, 7852, 194, 193, 192, 7842, 195, 7840, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862, 258, _
 92.                    218, 217, 7910, 360, 7908, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 431, 7870, 7872, 7874, _
 93.                    7876, 7878, 202, 201, 200, 7866, 7868, 7864, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 212, _
 94.                    211, 210, 7886, 213, 7884, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 416, 205, 204, 7880, 296, _
 95.                    7882, 221, 7922, 7926, 7928, 7924, 272)
 96.  
 97.     Telex = Array("aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "aa", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aws", "awf", _
 98.                   "awr", "awx", "awj", "aw", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", _
 99.                   "uwj", "uw", "ees", "eef", "eer", "eex", "eej", "ee", "es", "ef", "er", "ex", "ej", _
 100.                   "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "oo", "os", "of", "or", "ox", "oj", "ows", "owf", _
 101.                   "owr", "owx", "owj", "ow", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj", _
 102.                   "dd", "AAS", "AAF", "AAR", "AAX", "AAJ", "AA", "AS", "AF", "AR", "AX", _
 103.                   "AJ", "AWS", "AWF", "AWR", "AWX", "AWJ", "AW", "US", "UF", "UR", "UX", _
 104.                   "UJ", "UWS", "UWF", "UWR", "UWX", "UWJ", "UW", "EES", "EEF", "EER", _
 105.                   "EEX", "EEJ", "EE", "ES", "EF", "ER", "EX", "EJ", "OOS", "OOF", "OOR", _
 106.                   "OOX", "OOJ", "OO", "OS", "OF", "OR", "OX", "OJ", "OWS", "OWF", "OWR", _
 107.                   "OWX", "OWJ", "OW", "IS", "IF", "IR", "IX", "IJ", "YS", "YF", "YR", "YX", _
 108.                   "YJ", "DD")
 109.  
 110.     GoTel2Uni = ChuoiGoTelex
 111.     For i = 0 To 133
 112.         GoTel2Uni = Replace(GoTel2Uni, Telex(i), ChrW(maAcii(i)))
 113.     Next i
 114.     GoTel2Uni = Replace(GoTel2Uni, "'", "")    ' Neu muon hien thi ko dau thi phai go ky tu ' . Vd: Vi'sual Ba'sic
 115. End Function
 116.  
 117. Public Function ID(i As Integer) As Long
 118.     ID = CLng(i) + 1
 119. End Function
 120.  
 121. Public Function ChonPopupMenu(tenForm As Form, hMenu As Long) As Long
 122.     Dim MP As POINTAPI
 123.     GetCursorPos MP
 124.    
 125.     ChonPopupMenu = TrackPopupMenu(hMenu, TPM_RETURNCMD, MP.X, MP.Y, 0, tenForm.hwnd, 0&)
 126. End Function
 127.  
 128. Public Sub XoaPopupMenu(hMenu As Long)
 129.     DestroyMenu hMenu
 130. End Sub
 131.  
 132. Private Function Cap(Nhan) As Long
 133.     Dim i As Integer
 134.    
 135.     For i = 1 To Len(Nhan)
 136.         If Mid(Nhan, i, 1) <> "^" Then Exit For
 137.     Next i
 138.     Cap = i - 1
 139. End Function
 140.  
 141. Private Function Xoa6(Nhan) As String
 142.     Xoa6 = Right(Nhan, Len(Nhan) - Cap(Nhan))
 143. End Function
 144.  
 145.  
 146. Private Function sttCha(mang, cso As Integer) As Long
 147.     Dim i As Integer
 148.    
 149.     For i = cso - 1 To 0 Step -1
 150.         If Cap(mang(i)) = Cap(mang(cso)) - 2 Then Exit For
 151.         If Cap(mang(i)) = Cap(mang(cso)) - 1 Then sttCha = sttCha + 1
 152.     Next i
 153.     sttCha = sttCha - 1
 154. End Function
 155.  
 156. Private Function soMenu(mang) As Long
 157.     Dim i As Integer
 158.     soMenu = Cap(mang(0))
 159.     For i = 0 To UBound(mang)
 160.         If Cap(mang(i)) > soMenu Then soMenu = Cap(mang(i))
 161.     Next i
 162. End Function
 163.  
 164. Public Sub hPopupMenuViet(nhanArray)
 165. '---------------------------------------------------------------------------------------
 166. ' Procedure : hPopupMenuViet
 167. ' Author      : phantronghiep07
 168. ' Phone       : 0915 080 282
 169. '---------------------------------------------------------------------------------------
 170.    Dim i As Integer
 171.     Dim hSubMenu() As Long
 172.    
 173.     ReDim hSubMenu(soMenu(nhanArray))
 174.     hMainMenu = CreatePopupMenu
 175.    
 176.     For i = 0 To UBound(nhanArray)
 177.         If Cap(nhanArray(i)) = 0 Then
 178.             If nhanArray(i) <> "-" Then
 179.                 AppendMenu hMainMenu, MF_STRING, ID(i), StrPtr(GoTel2Uni(nhanArray(i)))
 180.             Else
 181.                 AppendMenu hMainMenu, MF_SEPARATOR, ID(i), 0&     'Gach phan cach
 182.            End If
 183.         End If
 184.     Next i
 185.    
 186.     If hMainMenu <> 0 Then
 187.         hSubMenu(0) = hMainMenu
 188.         For i = 1 To UBound(nhanArray)
 189.             If Cap(nhanArray(i)) <> 0 Then
 190.            
 191.                 If i = UBound(nhanArray) Then
 192.                     MenuInsert hSubMenu(Cap(nhanArray(i)) - 1), GoTel2Uni(Xoa6(nhanArray(i))), _
 193.                                 sttCha(nhanArray, i), ID(i)
 194.                     Exit For
 195.                 End If
 196.                
 197.                 If Cap(nhanArray(i + 1)) > Cap(nhanArray(i)) Then
 198.                     hSubMenu(Cap(nhanArray(i))) = MenuInsert(hSubMenu(Cap(nhanArray(i)) - 1), _
 199.                             GoTel2Uni(Xoa6(nhanArray(i))), sttCha(nhanArray, i), ID(i))
 200.                    
 201.                     Else
 202.                         MenuInsert hSubMenu(Cap(nhanArray(i)) - 1), GoTel2Uni(Xoa6(nhanArray(i))), _
 203.                                 sttCha(nhanArray, i), ID(i)
 204.                
 205.                 End If
 206.             End If
 207.         Next i
 208.     End If
 209. End Sub
 210.  

Các bạn download tập tin này về để soạn Popup Menu:
Popup menu Unicode da cap.rar
(31.65 KiB) Downloaded 252 times

Cách sử dụng cũng đơn giản.
Untitled.png
Untitled.png (49.61 KiB) Viewed 4816 times

Khi soạn xong, bấm nút OK để chép code tạo Popup Menu vào Clipboard.
Nút Preview để xem trước Popup Menu.
Nút Add để lấy code tạo Popup Menu trong Clipboard vào listbox để chỉnh sửa.
Nút Copy Module to Clipboard để chép Module Việt hóa Popup Menu vào Clipboard.
Và đây là ví dụ để sử dụng Module:
[vb]
Private Sub Form_Load()
NhanMenu = Array("Sasch giaso khoa", "^Toasn", "^^Hifnh hojc", "^^^Taajp 1", _
"^^^Taajp 2", "^^DDaji soos", "^^^Taajp 1", _
"^^^Taajp 2", "^Vawn", "^^Taajp 1", _
"^^Taajp 2", "^DDija lys ddija phuwowng", "^^Mieefn Bawsc", _
"^^Mieefn Nam", "^^^Thafnh phoos Hoof Chis Minh", "^^^Caf Mau", _
"^^^^Tp Caf Mau", "^^^^^Phuwowfng 1", "^^^^^Phuwowfng 8", _
"^^^^^^Khosm 1", "^^^^^^Khosm 2", "^^^^^^Khosm 8", _
"^^^^^^^DDuwowfng Nguyeexn Taast Thafnh", "^^^^^^^DDuwowfng Lee Vixnh Hofa", "^^^^^^^^Caajp nhaajt duwx lieeju", _
"^^^^^^^^^Thasng 1", "^^^^^^^^^Thasng 5", "^^^^^^^^^^Baso caso", _
"^^^^^^^^^^^Casc truwowfng", "^^^^^^^^^^^Sowr GD DDT", "^^^^^^^^^Thasng 7", _
"^^^^^Phuwowfng 9", "^^^^Casi Nuwowsc", "^^^^DDaafm Dowi", _
"Truyeejn", "^Tieeru thuyeest", "^^Trong nuwowsc", _
"^^^Truwowsc 1945", "^^^^Laxng majn", "^^^^^Mieefn Bawsc", _
"^^^^^Mieefn Trung", "^^^^^Mieefn Nam", "^^^^Casch majng", _
"^^^Sau 1945", "^^Dijch", "^^^Anh", _
"^^^Phasp", "^^^Nga", "Thow", _
"-", "Tasc giar", "-", _
"Thoast")
hPopupMenuViet NhanMenu
End Sub
[/vb]
[vb]
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim sMenu As Long, i As Integer

If Button = 2 Then
sMenu = ChonPopupMenu(Me, hMainMenu)

For i = 0 To UBound(NhanMenu)
If sMenu = ID(i) Then
If ID(i) = 51 Then
MsgBox "Tac gia: Phan Trong Hiep" & vbCrLf & "Email: phantronghiep07@gmail.com" & _
vbCrLf & "Phone: 0915 080 282"
Else
MsgBox NhanMenu(i)
End If
Exit For
End If
Next i
End If

End Sub
[/vb]
Cuối cùng, khi thoát chương trình thì xóa Popup Menu vừa tạo để giải phóng bộ nhớ của máy:
[vb]Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
XoaPopupMenu hMainMenu
End Sub
[/vb]


Chí nhỏ vui với việc nhỏ !
Giấc mơ con ru ngủ cuộc đời con !

Return to “[VB] Thủ thuật, mẹo vặt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests