Trang 1 trên 1

P/Invoke Interop Assistant

Đã gửi: T.Năm 26/06/2008 11:41 am
gửi bởi Kỳ Nam
Chương trình có mấy chức năng :
+ Chuyển khai báo Windows API từ native code <-> managed code , VB + C#
+ 1 database chứa đủ Windows API có trong VS2005 SDK ( MSDN cho VS2005 )

Rất đã ; có điều nó 0 hỗ trợ kiểu khai báo API Declare ... của VB , và code được tạo được đặt trong Partial Public Class NativeMethods ; thêm nữa nó nhét đầy đủ các attribute + comment nên code tạo ra hơi dài

VD : hàm SuspendThread

Mã: Chọn hết

  1.  
  2. Partial Public Class NativeMethods
  3.    
  4.     '''Return Type: DWORD->unsigned int
  5.     '''hThread: HANDLE->void*
  6.     <System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute("kernel32.dll", EntryPoint:="SuspendThread")>  _
  7.     Public Shared Function SuspendThread(<System.Runtime.InteropServices.InAttribute()> ByVal hThread As System.IntPtr) As UInteger
  8.     End Function
  9. End Class
  10.  


http://www.codeplex.com/clrinterop/
Tải http://www.codeplex.com/clrinterop/Rele ... seId=14120