Trang 1 trên 1

List box có icon class dll

Đã gửi: CN 05/02/2017 8:40 pm
gửi bởi khoaph
Tên: List box có icon class dll
Loại: Class dll
Ngôn ngữ lập trình: C++ net
Tác giả: ph.van.khoa@gmail.com


IconListBox.png
IconListBox.png (51.92 KiB) Đã xem 2011 lần

Cách sử dụng
Nhấp chuột phải tại tab General trong toolbox, chọn Choose items...>.Net framework components>Browse...
tìm đến PhVanKhoa.Controls.IconListBox.dll, đánh dấu chọn rồi OK
bây giờ trong toolbox đã có IconListBox, có thể thêm vào form rồi chỉnh sửa các thuộc tính, (chú ý, trong chế độ design control sẽ bị lỗi hiển thị nhưng khi chạy vẫn hiển thị đúng)
control kế thừa từ ListBox nên có tất cả các thuộc tính của ListBox, không hỗ trợ multi column, có các thuộc tính mới là ItemPadding, IconTextSpace, ImageList, các item là các string có dạng "<chỉ số ảnh>,<text>" (ví dụ "3,Mục thứ 3"), nếu chỉ số ảnh nằm ngoài giới hạn của imagelist thì mục sẽ không có icon, khi override phương thức OnSelectedIndexChange nhớ gọi phương thức lớp base, luôn đặt DrawMode ở OwnerDrawnVariable
control này có thể sử dụng từ tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ Net như c#, VB net, C++ net ...