Trang 1 trên 1

Dll tạo menu chọn màu kiểu Wordpad XP

Đã gửi: T.Bảy 28/01/2017 12:22 pm
gửi bởi khoaph
Tên: Dll tạo menu chọn màu kiểu Wordpad XP
Loại: Dll, class library
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: ph.van.khoa@gmail.com
Chức năng: Tạo menu chọn màu


MenuMauKieuWordpadXP.gif
MenuMauKieuWordpadXP.gif (42.77 KiB) Đã xem 1965 lần

Code mẫu :
Referent tới MenuMauKieuWordpadXP.dll
Đặt 1 ToolStripSplitButton vào form
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Text;
 6. using System.Windows.Forms;
 7. using PhVanKhoa.MenuMauKieuWordpadXP;
 8. namespace MenuChonMauApp
 9. {
 10.     public partial class Form1 : Form
 11.     {
 12.         public Form1()
 13.         {
 14.             InitializeComponent();
 15.             DanhSachMau dsm2 = new DanhSachMau();
 16.             List<ToolStripMenuItem> menumau2;
 17.             List<Mau> bCacMau2 = new List<Mau>();
 18.             bCacMau2.Add(new Mau(Color.BlueViolet, "Blue Violet"));
 19.             bCacMau2.Add(new Mau(Color.BurlyWood, "Burly Wood"));
 20.             bCacMau2.Add(new Mau(Color.Coral, "Coral"));
 21.             bCacMau2.Add(new Mau(Color.Cornsilk, "Cornsilk"));
 22.             bCacMau2.Add(new Mau(Color.Transparent, "Transparent"));
 23.             menumau2 = dsm2.TaoMenuMau(bCacMau2, doimau);
 24.             if (menumau2 != null)
 25.             {
 26.                 for (int bChiSo = 0; bChiSo < menumau2.Count; bChiSo++)
 27.                 {
 28.                     toolStripSplitButton1.DropDownItems.Add(menumau2[bChiSo]);
 29.                 }
 30.             }
 31.         }
 32.         public void doimau(Color tsMau)
 33.         {
 34.             this.BackColor = tsMau;
 35.             toolStripSplitButton1.ForeColor = tsMau;
 36.         }
 37.     }
 38. }