• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Radial Progress Bar Android Style

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Nội qui chuyên mục
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Hình đại diện của người dùng
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 75
Ngày tham gia: T.Ba 19/06/2012 6:30 pm
Đến từ: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Radial Progress Bar Android Style

Gửi bàigửi bởi khoaakt » T.Ba 10/06/2014 7:35 pm

Tên: Radial Progress Bar Android Style
Loại: Class
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: khoaakt
Chức năng: Như 1 progress bar nhưng mang phong cách androidHướng dẫn + mã nguồn

Vô project chính, add thêm 1 cái class rồi xóa hết nội dung class ấy rồi chèn cái này vào:
 1. Imports System.Drawing.Drawing2D
 2. Public Class RadialAndroid : Inherits Control
 3.  
 4.     Sub New()
 5.         Size = New Size(150, 150)
 6.     End Sub
 7.  
 8.     Private _Value As Long
 9.     Public Property Value() As Long
 10.         Get
 11.             Return _Value
 12.         End Get
 13.         Set(ByVal v As Long)
 14.             If v > _Maximum Then v = _Maximum
 15.             _Value = v : Invalidate()
 16.         End Set
 17.     End Property
 18.  
 19.     Private _Maximum As Long = 100
 20.     Public Property Maximum() As Long
 21.         Get
 22.             Return _Maximum
 23.         End Get
 24.         Set(ByVal v As Long)
 25.             If v < 1 Then v = 1
 26.             _Maximum = v : Invalidate()
 27.         End Set
 28.     End Property
 29.  
 30.     Private _Thickness As Integer = 20
 31.     Public Property Thickness() As Integer
 32.         Get
 33.             Return _Thickness
 34.         End Get
 35.         Set(ByVal v As Integer)
 36.             _Thickness = v : Invalidate()
 37.         End Set
 38.     End Property
 39.  
 40.     Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal p As PaintEventArgs)
 41.     End Sub
 42.  
 43.     Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
 44.         MyBase.OnPaint(e)
 45.  
 46.         Using B As New Bitmap(Width, Height)
 47.             Using G As Graphics = Graphics.FromImage(B)
 48.                 G.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality
 49.  
 50.                 G.Clear(BackColor)
 51.  
 52.                 Using T As New LinearGradientBrush(ClientRectangle, Color.FromArgb(221, 221, 221), Color.FromArgb(221, 221, 221), LinearGradientMode.Vertical)
 53.                     Using P As New Pen(T, Thickness)
 54.                         G.DrawArc(P, CInt(Thickness / 2), CInt(Thickness / 2), Width - Thickness - 1, Height - Thickness - 1, 0, 360)
 55.                     End Using
 56.                 End Using
 57.  
 58.                 Using T As New LinearGradientBrush(ClientRectangle, Color.FromArgb(53, 194, 247), Color.FromArgb(53, 194, 247), LinearGradientMode.Vertical)
 59.                     Using P As New Pen(T, Thickness)
 60.                         P.StartCap = LineCap.Round : P.EndCap = LineCap.Round
 61.                         G.DrawArc(P, CInt(Thickness / 2), CInt(Thickness / 2), Width - Thickness - 1, Height - Thickness - 1, -90, CInt((360 / _Maximum) * _Value))
 62.                     End Using
 63.                 End Using
 64.                 e.Graphics.DrawImage(B, 0, 0)
 65.             End Using
 66.         End Using
 67.  
 68.     End Sub
 69.  
 70. End Class


Build project rồi tìm control RadialAndroid rồi add vô form -> thanks :-bdQuay về “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách