Trang 1 trên 1

Class nén và giải nén file bằng VB.net

Đã gửi: T.Năm 01/12/2011 12:06 pm
gửi bởi bangnhatquang68
Tên: [.NET] Class nén và giải nén file bằng VB.net
Loại: Class
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: Băng Nhât Quang
Chức năng: Hỗ trợ nén và giải nén file
Mô tả:: Hỗ trợ từ .NET 2008 trở đi
Nguồn: Đi chôm một nơi một ít về gom lại thôi! Không phải chính hãng đâu :D
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.IO.Compression
 3.  
 4. Public Class _ClsGZip
 5.     Public Function CompressFile(ByRef _file As String, ByRef _folderSave As String) As String
 6.         ' Kiểm tra file đem nén
 7.         If IO.File.Exists(_file) = False Then
 8.             Return "File này không có"
 9.             Exit Function
 10.         Else
 11.             'Kiểm tra folder  save
 12.             If IO.Directory.Exists(_folderSave) = False Then
 13.                 Return "Folder này làm gì có"
 14.                 Exit Function
 15.             End If
 16.         End If
 17.  
 18.         Try
 19.             'Lấy tên file
 20.             Dim name As String = Path.GetFileName(_file)
 21.             'Chuyển file thành mảng byte()
 22.             Dim source() As Byte = System.IO.File.ReadAllBytes(_file)
 23.             'Nén mảng byte()
 24.             Dim compressed() As Byte = ConvertToByteArray(source)
 25.             'Sau khi đã nén file thì bây giờ write nó lại thôi
 26.             System.IO.File.WriteAllBytes(_folderSave & "\" & name & ".zip", compressed)
 27.             Return "Nén thành công!"
 28.         Catch ex As Exception
 29.             Return "Nén bị lỗi: " & ex.ToString()
 30.         End Try
 31.     End Function
 32.     Public Function DecompressFile(ByRef _FileNen As String, ByRef _FilegiaiNen As String) As Boolean
 33.         Try
 34.             Dim _MemoryStream As New MemoryStream(File.ReadAllBytes(_FileNen))
 35.             ' giải nén Gzip
 36.             Dim _GZipStream As New GZipStream(_MemoryStream, CompressionMode.Decompress)
 37.             Dim _temp(3) As Byte
 38.             'Đọc từ stream
 39.             _MemoryStream.Position = _MemoryStream.Length - 5
 40.             _MemoryStream.Read(_temp, 0, 4)
 41.             ' Tính kích của mảng byte giải nén
 42.             Dim _size As Integer = BitConverter.ToInt32(_temp, 0)
 43.             'Vị trí bắt đầu của Stream
 44.             _MemoryStream.Position = 0
 45.             Dim _ByteGNen(_size - 1) As Byte
 46.             'Đoc byte đã giải nén vào mảng byte
 47.             _GZipStream.Read(_ByteGNen, 0, _size)
 48.             'Giải phóng bộ nhớ
 49.             _GZipStream.Dispose()
 50.             _MemoryStream.Dispose()
 51.             'Viết lại file gốc
 52.             File.WriteAllBytes(_FilegiaiNen, _ByteGNen)
 53.             Return True
 54.         Catch ex As Exception
 55.             MessageBox.Show(ex.ToString())
 56.             Return False
 57.         End Try
 58.     End Function
 59.     Public Function ConvertToByteArray(ByVal _source() As Byte) As Byte()
 60.         'Tạo một  MemoryStream mới
 61.         Dim _MemoryStream As New MemoryStream()
 62.         'Khởi tạo  GZipStream, nén  : Cái này là của Gzip: nén thế nào thì tui chịu
 63.         Dim _GZipStream As New GZipStream(_MemoryStream, CompressionMode.Compress, True)
 64.         'Viết mảng byte() sau khi nén vào biến source
 65.         _GZipStream.Write(_source, 0, _source.Length)
 66.         'Xóa sạch
 67.         _GZipStream.Dispose()
 68.         _MemoryStream.Position = 0
 69.         Dim _temp(_MemoryStream.Length) As Byte
 70.         _MemoryStream.Read(_temp, 0, _temp.Length)
 71.         _MemoryStream.Dispose()
 72.         Return _temp
 73.     End Function
 74.  
 75. End Class
 76.  

Re: Class nén và giải nén file bằng VB.net

Đã gửi: T.Tư 26/09/2012 11:52 am
gửi bởi nhatlinh0207
bác hướng dẫn cách dùng được không? em gà mờ bác ah

Re: Class nén và giải nén file bằng VB.net

Đã gửi: T.Tư 26/09/2012 4:57 pm
gửi bởi bangnhatquang68
:D tạo một class trong project của bạn. rồi copy tất cả và paste vào.