Trang 1 trên 1

TÍNH THỜI GIAN TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GIÂY ACCESS

Đã gửi: T.Ba 05/06/2018 4:22 pm
gửi bởi quangnbt
Xin chào anh chị!
Các anh chị giúp em việc này nhé.
Em muốn thiết kế 3 form
Form thứ nhất có lable thời gian là 20s; lable hiện câu hỏi; lable hiện đáp án. 2 textbox(lable) hiện câu trả lời; 1 nút nhấn hiện câu hỏi; 1 nút nhấn bắt đầu; 1 nút nhấn hiện đáp án.
*khi nhấn vào bắt đầu thì thời gian ở form này chạy đồng thời cũng chạy thời gian ở 2 form kia.
* khi nhấn vào nút hiện câu hỏi và hiện đáp án thì 2 form kia cũng hiện tương tự.
2 form kia thiết kế giống nhau.
1 lable hiện thời gian;
1 lable hiện câu hỏi; 1 lable hiện đáp án; 1 textbox nhập câu trả lời; 1 laybla hiện câu trả lời; 1 nút gửi.
khi nhấn vào gửi thì nó lưu thời gian gửi tính bằng giây theo thời gian ở form1( thời gian này tính như sau: tổng số giây - số giây hiện tai= số giây đã sử dụng)
* khi nhấn gửi câu trả lời thì nó hiện thị ở lable của form này đồng thời hiện thị textbox của form1.
Tương tự với form còn lại.