• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi runtime error 9 subscript out of range

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Cherry Nguyen
Posts: 0
Joined: Wed 16/05/2018 10:37 am

Lỗi runtime error 9 subscript out of range

Postby Cherry Nguyen » Wed 16/05/2018 12:25 pm

Hi cả nhà,

Mọi người cho hỏi e muốn merge ô chứa dữ liệu với các ô trống bên dưới cho tới khi gặp ô chứa dữ liệu thì có cách nào hay không ạ?
E tìm được một cái macro mà nó báo Lỗi runtime error 9 subscript out of range
Sub OpenDoorsToHades()
Dim dataSheet As Worksheet
Dim v As Variant
Dim mergeCells As Range
Dim mergeAreas As Range
Dim i As Long
Dim blankStart As Long
Dim blankEnd As Long
Dim doMerge As Boolean
Dim c As Integer

Set dataSheet = ThisWorkbook.Worksheets("data") 'rename to your sheet

'Read values into array of variants
With dataSheet
v = .Range("A1", .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value2
End With

'Check for blanks
For i = 1 To UBound(v, 1)
If IsEmpty(v(i, 1)) Then
If Not doMerge Then
blankStart = i - 1
doMerge = True
End If
Else
If doMerge Then
blankEnd = i - 1
For c = 1 To 4
With dataSheet
Set mergeCells = .Range( _
.Cells(blankStart, c), _
.Cells(blankEnd, c))
If mergeAreas Is Nothing Then
Set mergeAreas = mergeCells
Else
Set mergeAreas = .Range(mergeAreas.Address & _
"," & mergeCells.Address)
End If
End With

Next
mergeAreas.Merge
Set mergeAreas = Nothing
doMerge = False
End If
End If
Next

'Format the sheet
dataSheet.Cells.VerticalAlignment = xlCenter
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Có e có đính kèm hình, mọi người xem giúp e sửa lại với nha
Cám ơn nhiều ạ
Attachments
Untitled.pngluuty
Posts: 1
Joined: Thu 16/08/2018 10:26 am

Re: Lỗi runtime error 9 subscript out of range

Postby luuty » Thu 16/08/2018 10:43 am

Hi cả nhà
e có file báo giá của cty nh ưng khi mở chạy thi báo Lỗi runtime error 9 subscript out of range. e k biết khắc phục làm sao.
e có đính kèm tập tin.
cả nhà giúp e ạ.
thanks.
Attachments
baogia.rar
(1.79 MiB) Downloaded 65 times


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests