Trang 1 trên 1

Cho em hỏi đoạn code này chuyển ra excel được không

Đã gửi: T.Tư 18/04/2018 4:41 pm
gửi bởi Bui Huu Minh
Chào anh CHị
Em có đoạn code Visual basic này, em muốn chuyển sang viết trện Excel cho mục đích sử dụng khác có được không ạ do em không biết về visual basi, dữ liệu thì em có đầy đủ, dọ họ đang viết code này trên excel và chạy bình thường
Cảm ơn anh chị ạ


Private Sub CommandButton1_Click()

Dim SH(100)
Dim TM(100)
Dim GT(6)

'**************: ALPHA‚ÌŒˆ’è

' DAta Read ( Gas - Alpha )
For i = 1 To 5
GT(i) = Cells(8, i + 11)
Next i

' Alpha •âŠ®

For i = 1 To 3
Gas = Cells(15, i + 5)
If Gas < 200 Then GoTo 77
If Gas > 400 Then GoTo 78
l = Int(Gas / 50) - 3
TD = Gas - Int(Gas / 50) * 50
ALP = GT(l) + (GT(l + 1) - GT(l)) / 50 * TD: GoTo 88
77 ALP = GT(1): GoTo 88
78 ALP = GT(5): GoTo 88


88 Cells(16, i + 5) = ALP
Next i

'********************************************:

' ******** Read Cp *******

MK = Range("L13"): ' Mat Kind
If MK = 0 Or MK > 4 Then Response = MsgBox("Inpu Material Kind")
Select Case MK
Case 1: Mate$ = "SUS304"
Case 2: Mate$ = "SUS430"
Case 3: Mate$ = "Mild Carbon"
End Select
If MK = 1 Then For i = 0 To 29: SH(i) = Sheets("CP").Cells(5 + i, 4): Next
If MK = 2 Then For i = 0 To 29: SH(i) = Sheets("CP").Cells(5 + i, 6): Next
If MK = 3 Then For i = 0 To 29: SH(i) = Sheets("CP").Cells(5 + i, 8): Next
If MK = 1 Then RO = 7.93
If MK = 2 Then RO = 7.7
If MK = 3 Then RO = 7.85
Cells(11, 12) = RO
DL = Range("L12"): ' Dividing Length (m)
' ************** Read Data *********************
St = Cells(8, 4): 'Strip Thickness (mm)
SW = Cells(9, 4): ' Strip width(mm)
LS = Cells(10, 4): ' Line Speed
DT = DL / LS / 60: ' Div time(Hr)
ut = St * RO / 2: 'Unit weight(Kg/m2)-->Both Side


' ***** Zone Calculation (1 - to 3) ********
For Z = 1 To 3
FL = Cells(14, Z + 5): ' Zone Length (m)
NC = Int(FL / DL) + 1: ' Number of repeat calculation
AT = Cells(15, Z + 5): ' Zone Temp.
LR = FL - Int(FL / DL) * DL
TM(0) = Cells(17, Z + 5): ' Strip inlet temp
HT = Cells(16, Z + 5): 'Heat transfer effciency

'+++++++++++++++ Repeat Calculation
For i = 0 To NC: '

' ********Material CP **********
k = Int(TM(i) / 50)
SPH = SH(k)
'SPH = 0.135
'Cells(14, 2) = ut(1)
'Cells(15, 2) = St(1)
'Cells(16, 2) = RO
'If J = 1 Then Cells(13 + i, 2) = SPH
TM(i + 1) = AT - (AT - TM(i)) * Exp(-1 * HT * DT / ut / SPH)

Next i

'Cells(28, Z + 5) = TM(NC - 1)
'Cells(29, Z + 5) = TM(NC)
TT = TM(NC - 1) + (TM(NC) - TM(NC - 1)) / DL * LR

Cells(18, Z + 5) = TT
If Z = 1 Then Cells(17, 7) = TT
If Z = 2 Then Cells(17, 8) = TT

Next Z
Response = MsgBox("Calculation OK")

End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()


' Delete Result
Range("F16:H16").Select
Selection.ClearContents
Range("G17:H17").Select
Selection.ClearContents
Range("F18:H18").Select
Selection.ClearContents

Response = MsgBox("DeleteedB")

End Sub