Cho em hỏi đoạn code này chuyển ra excel được không

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
Bui Huu Minh
Posts: 1
Joined: Wed 18/04/2018 4:34 pm

Cho em hỏi đoạn code này chuyển ra excel được không

Post by Bui Huu Minh »

Chào anh CHị
Em có đoạn code Visual basic này, em muốn chuyển sang viết trện Excel cho mục đích sử dụng khác có được không ạ do em không biết về visual basi, dữ liệu thì em có đầy đủ, dọ họ đang viết code này trên excel và chạy bình thường
Cảm ơn anh chị ạ


Private Sub CommandButton1_Click()

Dim SH(100)
Dim TM(100)
Dim GT(6)

'**************: ALPHA‚ÌŒˆ’è

' DAta Read ( Gas - Alpha )
For i = 1 To 5
GT(i) = Cells(8, i + 11)
Next i

' Alpha •âŠ®

For i = 1 To 3
Gas = Cells(15, i + 5)
If Gas < 200 Then GoTo 77
If Gas > 400 Then GoTo 78
l = Int(Gas / 50) - 3
TD = Gas - Int(Gas / 50) * 50
ALP = GT(l) + (GT(l + 1) - GT(l)) / 50 * TD: GoTo 88
77 ALP = GT(1): GoTo 88
78 ALP = GT(5): GoTo 88


88 Cells(16, i + 5) = ALP
Next i

'********************************************:

' ******** Read Cp *******

MK = Range("L13"): ' Mat Kind
If MK = 0 Or MK > 4 Then Response = MsgBox("Inpu Material Kind")
Select Case MK
Case 1: Mate$ = "SUS304"
Case 2: Mate$ = "SUS430"
Case 3: Mate$ = "Mild Carbon"
End Select
If MK = 1 Then For i = 0 To 29: SH(i) = Sheets("CP").Cells(5 + i, 4): Next
If MK = 2 Then For i = 0 To 29: SH(i) = Sheets("CP").Cells(5 + i, 6): Next
If MK = 3 Then For i = 0 To 29: SH(i) = Sheets("CP").Cells(5 + i, 8): Next
If MK = 1 Then RO = 7.93
If MK = 2 Then RO = 7.7
If MK = 3 Then RO = 7.85
Cells(11, 12) = RO
DL = Range("L12"): ' Dividing Length (m)
' ************** Read Data *********************
St = Cells(8, 4): 'Strip Thickness (mm)
SW = Cells(9, 4): ' Strip width(mm)
LS = Cells(10, 4): ' Line Speed
DT = DL / LS / 60: ' Div time(Hr)
ut = St * RO / 2: 'Unit weight(Kg/m2)-->Both Side


' ***** Zone Calculation (1 - to 3) ********
For Z = 1 To 3
FL = Cells(14, Z + 5): ' Zone Length (m)
NC = Int(FL / DL) + 1: ' Number of repeat calculation
AT = Cells(15, Z + 5): ' Zone Temp.
LR = FL - Int(FL / DL) * DL
TM(0) = Cells(17, Z + 5): ' Strip inlet temp
HT = Cells(16, Z + 5): 'Heat transfer effciency

'+++++++++++++++ Repeat Calculation
For i = 0 To NC: '

' ********Material CP **********
k = Int(TM(i) / 50)
SPH = SH(k)
'SPH = 0.135
'Cells(14, 2) = ut(1)
'Cells(15, 2) = St(1)
'Cells(16, 2) = RO
'If J = 1 Then Cells(13 + i, 2) = SPH
TM(i + 1) = AT - (AT - TM(i)) * Exp(-1 * HT * DT / ut / SPH)

Next i

'Cells(28, Z + 5) = TM(NC - 1)
'Cells(29, Z + 5) = TM(NC)
TT = TM(NC - 1) + (TM(NC) - TM(NC - 1)) / DL * LR

Cells(18, Z + 5) = TT
If Z = 1 Then Cells(17, 7) = TT
If Z = 2 Then Cells(17, 8) = TT

Next Z
Response = MsgBox("Calculation OK")

End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()


' Delete Result
Range("F16:H16").Select
Selection.ClearContents
Range("G17:H17").Select
Selection.ClearContents
Range("F18:H18").Select
Selection.ClearContents

Response = MsgBox("DeleteedB")

End Sub
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”