Trang 1 trên 1

Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel

Đã gửi: T.Bảy 14/04/2018 7:14 pm
gửi bởi nguyenminhnhien
Chào mọi người, mình mới tham gia diễn đàn. Muốn nhờ mọi người giúp tạo hàm so sánh màu nền của 2 ô cụ thể
Somau(Vùng chọn, ô so sánh)
Nếu ô trong vùng chọn cùng màu với ô so sánh thì kết quả ra nội dung của ô hàng 2, cùng cột với ô đó.
Mình đã tạo hàm nhưng không ra kết quả mong muốn

Function Somau(Vung As Range, vt2 As Range) As String

Dim j As Long
Dim cellCurrent As Range

Application.Volatile
For Each cellCurrent In Vung
If cellCurrent.Interior.Color = vt2.Interior.Color Then
j = cellCurrent.Columns.Count
Else
j = 2
End If
Next cellCurrent
Somau = Cells(2, j)
End Function

Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Re: Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel

Đã gửi: T.Tư 09/05/2018 4:50 pm
gửi bởi xuanha
Ban thử dùng đoạn code dưới đây xem có đúng ý bạn cần không
1. tô mầu cho ô A1
2. chọn một vùng bất kỳ trên bảng tính để so sánh mầu với ô A1

Mã: Chọn hết

Sub thu()
Dim r As Range
For Each r In Selection' bạn có thể thay thế Selection bằng một vùng cụ thể nào đó VD Range("B1:E100")
If r.Interior.Color = Range("A1").Interior.Color Then
r.Value = "1"
End If
Next
End Sub