Trang 1 trên 1

Số Hóa Đơn Tăng Dần Theo Ngày

Đã gửi: T.Ba 07/11/2017 5:40 pm
gửi bởi Pherotao
Số Hóa Đơn phải tăng dần theo ngày trong Access.
Ví dụ:
- Tháng 10, có PHIẾU NHẬP phát sinh:
+ ngày 03, có 05 phiếu: 'N 2017 10 03 001', 'N 2017 10 03 002', 'N 2017 10 03 003', 'N 2017 10 03 004', 'N 2017 10 03 005';
+ ngày 13 có 03 phiếu: 'N 2017 10 13 001', 'N 2017 10 13 002', 'N 2017 10 13 003';
+ ngày 30 có 1 phiếu: 'N 2017 10 30 001'.
- Tháng 11, có PHIẾU NHẬP phát sinh:
+ ngày 09, có 03 phiếu: 'N 2017 11 09 001', 'N 2017 11 09 002'; 'N 2017 11 09 003';
+ ngày 28, có 04 phiếu: 'N 2017 11 28 001', 'N 2017 11 28 002', 'N 2017 11 28 003', 'N 2017 11 28 004'
v.v....
Trong quá trình kiểm tra (rà soát dữ liệu nhập), mình thấy rằng:
- tháng 10, có thêm 3 phiếu mà chưa nhập lên máy: lần lượt: 01 phiếu ngày 14/10/2017; 02 phiếu ngày 18/10/2017;
- tháng 11, vào ngày 09/11/2017, có phiếu 'N 2017 11 09 002' phải sửa lại nhập cho 30/10/2017. Vì vậy mong muốn là: 'N 2017 11 09 002' sẽ thành 'N 2017 10 30 002' (lúc đầu 30/10 chỉ có 1 phiếu, giờ tăng lên 2 phiếu); còn 09/11 từ 03 giảm còn 2: 'N 2017 11 09 003' sẽ tự điều chỉnh thành 'N 2017 11 09 002';

Trong quá trình làm Form, mình có thêm các nút: "Thêm - Sửa - Ghi - Không" để phục vụ nhập liệu.
Nhờ anh chị trên diễn đàn giúp đỡ. Mình xin cảm ơn!