Trang 1 trên 1

thông báo trùng dữ liệu khi import từ excel vào access

Đã gửi: T.Năm 23/02/2017 9:34 am
gửi bởi duytuan80637
trong access em có tạo 1 form import
mong muốn của e là mọi người giúp em chỉnh sửa đoạn code thực hiện lệnh import sao cho khi có dữ liệu trùng thì nó không hiện thông báo của hệ thống mà hiện thông báo msgbox ok/cancel "trùng n dữ liệu bạn có muốn ghi dữ liệu không trùng?" nếu chọn ok thì thì ghi còn chọn no thì dừng lệnh
"nameTable": là tên table cần ghi dữ liệu
"txtLink": là textbox chứa đường dẫn đến file excel
Cảm ơn mọi người!
Code:
  1. Private Sub cmdImport_Click()
  2. Dim sTenTable As String
  3.     sTenTable = "nameTable"
  4.     DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, _
  5.     sTenTable, txtLink, True
  6.     End Sub