• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sửa - cập nhật ngày hệ thống

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

NGUYENVANTHUC
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Bảy 14/11/2015 11:55 pm

Sửa - cập nhật ngày hệ thống

Gửi bàigửi bởi NGUYENVANTHUC » T.Tư 15/02/2017 3:13 pm

Chào các bạn,
Mình dùng đoạn code sau (chạy khi khởi động chương trình Access) để đặt lại Region Setting của Win (tuy nhiên phải thoát khỏi Access rồi vào lại thì mới có hiệu lực),
nay nhờ các bạn hỗ trợ đoạn code để apply ngay mà không phải khởi động lại Access. Xin cảm ơn.

Public Declare Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean

Public Declare Function GetUserDefaultLCID% Lib "kernel32" ()
Public Const LOCALE_STHOUSAND As Long = &HF ' thousand separator
Public Const LOCALE_SDECIMAL As Long = &HE

Public Sub SetVNNumberformat()
'change the setting of the character displayed as the decimal separator.
'Call SetLocalSetting(LOCALE_SDECIMAL, ".") 'to change to ","
'check your control panel to verify or use the
'GetLocaleInfo API function
'Stop
Call SetLocalSetting(LOCALE_SDECIMAL, ",") 'to back change to "."
Call SetLocalSetting(LOCALE_STHOUSAND, ".") 'to change to ","
Call SetLocalSetting(LOCALE_SLIST, ";") ' = &HC ' list item separator
Call SetLocalSetting(LOCALE_SMONDECIMALSEP, ",") '= &H16 ' monetary decimal separator
Call SetLocalSetting(LOCALE_SMONTHOUSANDSEP, ".") ' = &H17 ' monetary thousand separator

End Sub

Public Function SetLocalSetting(LC_CONST As Long, Setting As String) As Boolean
Call SetLocaleInfo(GetUserDefaultLCID(), LC_CONST, Setting)
End FunctionQuay về “Visual Basic for Application (VBA)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách