• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

huyndh
Posts: 2
Joined: Fri 14/08/2015 10:21 am

Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Postby huyndh » Fri 14/08/2015 11:27 am

Mình thường nhập điểm cho thí sinh, ngoài điểm bằng số phải nhập điểm bằng chữ. VD như 5,5 ghi thành năm phẩy năm.
Các bạn có cách nào giúp mình chỗ này không, mình cop đc code chuyển số ra chữ bên kế toán mà không biết sửa như thế nào. Đau đầu lắm các bạn ạ
Em nó đây

 1. Function DocSoVni(conso) As String
 2. s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
 3. lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
 4. If Trim(conso) = "" Then
 5. DocSoVni = ""
 6. ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
 7. If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
 8. conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
 9. conso = " " & conso
 10. conso = Replace(conso, ",", "", 1)
 11. vt = InStr(1, conso, "E")
 12. If vt > 0 Then
 13. sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
 14. conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
 15. conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
 16. End If
 17. conso = Trim(conso)
 18. sochuso = Len(conso) Mod 9
 19. If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
 20. docso = ""
 21. i = 1
 22. lop = 1
 23. Do
 24. n1 = Mid(conso, i, 1)
 25. n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
 26. n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
 27. baso = Mid(conso, i, 3)
 28. i = i + 3
 29. If n1 & n2 & n3 = "000" Then
 30. If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
 31. Else
 32. If n1 = 0 Then
 33. If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
 34. Else
 35. s1 = s09(n1) & " traêm"
 36. End If
 37. If n2 = 0 Then
 38. If s1 = "" Or n3 = 0 Then
 39. s2 = ""
 40. Else
 41. s2 = " linh"
 42. End If
 43. Else
 44. If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
 45. End If
 46. If n3 = 1 Then
 47. If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
 48. ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
 49. s3 = " laêm"
 50. Else
 51. s3 = s09(n3)
 52. End If
 53. If i > Len(conso) Then
 54. s123 = s1 & s2 & s3
 55. Else
 56. s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
 57. End If
 58. End If
 59. lop = lop + 1
 60. If lop > 3 Then lop = 1
 61. docso = docso & s123
 62. If i > Len(conso) Then Exit Do
 63. Loop
 64. If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
 65. Else
 66. DocSoVni = conso
 67. End If
 68. End Function
 69. Function DocSoUni(conso) As String
 70. s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
 71. lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
 72. 'Stop
 73. If Trim(conso) = "" Then
 74. DocSoUni = ""
 75. ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
 76. If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
 77. conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
 78. conso = " " & conso
 79. conso = Replace(conso, ",", "", 1)
 80. vt = InStr(1, conso, "E")
 81. If vt > 0 Then
 82. sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
 83. conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
 84. conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
 85. End If
 86. conso = Trim(conso)
 87. sochuso = Len(conso) Mod 9
 88. If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
 89. docso = ""
 90. i = 1
 91. lop = 1
 92. Do
 93. n1 = Mid(conso, i, 1)
 94. n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
 95. n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
 96. baso = Mid(conso, i, 3)
 97. i = i + 3
 98. If n1 & n2 & n3 = "000" Then
 99. If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
 100. Else
 101. If n1 = 0 Then
 102. If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
 103. Else
 104. s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
 105. End If
 106. If n2 = 0 Then
 107. If s1 = "" Or n3 = 0 Then
 108. s2 = ""
 109. Else
 110. s2 = " linh"
 111. End If
 112. Else
 113. If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
 114. End If
 115. If n3 = 1 Then
 116. If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
 117. ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
 118. s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
 119. Else
 120. s3 = s09(n3)
 121. End If
 122. If i > Len(conso) Then
 123. s123 = s1 & s2 & s3
 124. Else
 125. s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
 126. End If
 127. End If
 128. lop = lop + 1
 129. If lop > 3 Then lop = 1
 130. docso = docso & s123
 131. If i > Len(conso) Then Exit Do
 132. Loop
 133. If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
 134. Else
 135. DocSoUni = conso
 136. End If
 137. End Function
 138.  User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Postby xuanha » Tue 08/09/2015 11:10 am

Xây dựng hàm
 1. Function Doi(so$) As String
 2. chu = Array("", "m" & ChrW(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW(7889) & "n", "n" & ChrW(259) & "m", "s" & Chr(225) & "u", "b" & ChrW(7849) & "y", "t" & ChrW(225) & "m", "ch" & ChrW(237) & "n", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i")
 3. Dim a$(): a = Split(so, ",")
 4. If UBound(a) > 0 Then
 5. Doi = chu(a(0)) & " ph" & ChrW(7849) & "y " & chu(a(1))
 6. Else
 7. Doi = chu(a(0))
 8. End If
 9. End Function

Gọi hàm:
[vb]=Doi(A1)[/vb]
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests