Giúp mình xử lý sự kiện itemcheck của listview!

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
dinhha2075
Posts: 3
Joined: Thu 05/05/2011 5:01 am

Giúp mình xử lý sự kiện itemcheck của listview!

Post by dinhha2075 »

Tình hình là mình đang bị rối ở chỗ này: mình tạo 1 listview(lv1) có thuộc tính checkbox=true. mình muốn add thông tin từ listview này sang một listview (lv2) khác. Mình muốn khi check vào checkbox của item nào thì thông tin các cột của item đó sẽ tự động add qua lv2.Và khi bỏ chọn ở lv1 thì item tương ứng ở lv2 bị xoá lun. Và trong lv2 có cột soluong sẽ lấy thông tin từ một form xuất hiện trong khi một item được check. Khi bỏ chọn ở checkbox thì form đó hide.Các bạn giúp mình với nhak! nghĩ mãi mà chưa xử lý được hjx mình cám ơn trước nhé! :D
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”