Lỗi Run-time error '9'

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
mrcoding
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 72
Joined: Thu 19/03/2009 2:03 pm
Location: Đà Nẵng
Been thanked: 4 times
Contact:

Lỗi Run-time error '9'

Post by mrcoding »

Em có đoạn code sau. dùng để chèn code tự động vào các worksheet trong excel. nhưng không biết lúc thì báo lỗi Run-time error '9' lúc lại chạy. bác nào rành chỉ em với. Nó báo lỗi tại dòng "With MYWB.VBProject.VBComponents(myWS1.CodeName).CodeModule"
 1.     Dim MYWB As New Workbook
 2.         Set MYWB = Workbooks(ThisWorkbook.Name)
 3.       With MYWB.VBProject.VBComponents(myWS1.CodeName).CodeModule
 4.             N = .CountOfLines
 5.             .InsertLines N + 1, vbTab & "Option Explicit"
 6.             .InsertLines N + 2, vbNewLine
 7.             .InsertLines N + 3, "Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)"
 8.             .InsertLines N + 4, vbTab & "Dim mWB as Workbook"
 9.             .InsertLines N + 5, vbTab & "Dim mWS as Worksheet"
 10.             .InsertLines N + 6, vbNewLine
 11.             .InsertLines N + 7, vbTab & "Set mWB = Workbooks(ThisWorkbook.Name)"
 12.            
 13.             .InsertLines N + 8, vbTab & "Set mWS = mWB.Worksheets(" & """" & "Bao cao dieu chuyen CNKT" & """" & ")"
 14.  
 15.             .InsertLines N + 9, vbNewLine
 16.             .InsertLines N + 10, "End Sub"
 17.             .InsertLines N + 11, vbNewLine
 18.            
 19.  
 20.       End With
http://www.mediafire.com/hothanhnam
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”