làm sao convert tử CSV kiểu EUC sang CSV kiêu SJIS

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
User avatar
lipton150786
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 345
Joined: Thu 18/11/2010 10:00 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 30 times

làm sao convert tử CSV kiểu EUC sang CSV kiêu SJIS

Post by lipton150786 »

Tôi có một ứng dụng trên Exel đọc file csv nhưng với file csv kiểu EUC(font) thì đọc không được còn file csv kiểu SJIS(font) thì đọc được,

ai biết cách convert tư EUC sang SJIS xin chỉ giùm.

(code VBA viết trên Exel chứ không phải viết trên VB6 hay VB.NET)

cám ơn nhiều
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: làm sao convert tử CSV kiểu EUC sang CSV kiêu SJIS

Post by truongphu »

Lời khuyên:
Nên gởi Box Cơ hội - Việc làm
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
HaiPT
VIP
VIP
Posts: 258
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times

Re: làm sao convert tử CSV kiểu EUC sang CSV kiêu SJIS

Post by HaiPT »

Cái này nhiều, em nghĩ có thê trả lời nhanh đc ( dùng VBA for excel )
Option Explicit

Sub SaveAsSJIS(sFullName As String)
Dim oWbk As Workbook

On Error GoTo Err_SaveAsSJIS

Set oWbk = Workbooks.Add
oWbk.WebOptions.Encoding = msoEncodingJapaneseShiftJIS
oWbk.SaveAs Filename:=sFullName, FileFormat:=xlCSV, TextCodepage:=msoEncodingJapaneseShiftJIS
oWbk.Close SaveChanges:=True

Exit_SaveAsSJIS:
On Error Resume Next
Set oWbk = Nothing
Exit Sub

Err_SaveAsSJIS:
MsgBox Err.Description, vbExclamation, Err.Number
Resume Exit_SaveAsSJIS

End Sub
Detail :
http://www.codeproject.com/Questions/18 ... n-VBA.aspx
User avatar
lipton150786
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 345
Joined: Thu 18/11/2010 10:00 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 30 times

Re: làm sao convert tử CSV kiểu EUC sang CSV kiêu SJIS

Post by lipton150786 »

Hinh như bạn Chưa test thư thì phải. Cách này không nhưng không thể chuyển tử EUC sang SJIS mà làm cho data của file input bị xóa hết nửa. nếu còn thì khả năng bị lỗi font của những file input vào mà có format làSJIS là rất cao.

còn cách nàokhac1 không bạn? ^:)^
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”