Page 1 of 1

Liên quan đến việc đọc dữ liệu trong file Excel

Posted: Sat 13/03/2010 6:23 am
by dacluyen
Xin chào các bác
Em đang viết một app trong đó yêu cầu là đọc tất cả các cell có dữ liệu trong một cột.
Giả sử số cell (số hàng trong một cột có dữ liệu) không được biết trước vậy làm thế nào mà chương trình vẫn đọc đủ được các cell đó.
Xin cảm ơn !

Re: Liên quan đến việc đọc dữ liệu trong file Excel

Posted: Sat 13/03/2010 9:04 am
by truongphu
dacluyen wrote:số cell (số hàng trong một cột có dữ liệu) không được biết trước vậy làm thế nào mà chương trình vẫn đọc đủ được các cell đó.


1- Dữ liệu rời rạc: cell có dữ liệu hoặc không.
Trường hợp nầy ta phải lệnh đọc thật nhiều cell trên cột.
Vd: có 5 cell chứa dữ liệu, ta cho đọc 20 cell; do đó ta phải mở Excel mà xem trước.

Code: Select all

For Each Cell In Range("A1", "A20")


2- Dữ liệu liên tục: các cell đều chứa dữ liệu.
Trường hợp nầy ta phải lệnh đọc cell cho đến khi giá trị cell = ""

Code: Select all

While Cells(i, 1) <> ""


Sau đây là project minh họa: