Page 1 of 1

Lấy stt tự động

Posted: Sat 19/12/2009 5:48 pm
by nguyenngocdan
Mình thiết kế 1 form insert như sau: stt, ten, diachi . cột tên và địa chỉ sẽ được nhập từ textbox, còn cột stt thì lấy số tự động theo thứ tự từ 1...>..... khi nhấn vào button insert thì gắn giá trị stt, ten, diachi add vào csdl. Mọi người giúp mình với.
à còn cái này nữa: khi kết nối csdl, khai báo

Code: Select all

Dim cn As ADODB.Connection
. khi viết ADODB. thì phương thức Connection không sỗ ra. vậy phải chỉnh như thế nào để sự dụng được phương thức này. thank

Re: Lấy stt tự động

Posted: Sat 19/12/2009 5:59 pm
by bocapit
tôi nghĩ bạn không nên cho stt vào csdl lun vì nếu tui insert 3 mẫu tin vào csdl tương ứng mẫu tin đầu tiên là stt=1, thứ 2 và thứ 3 củng tương ứng nếu tui kông thích mẫu tin thứ 2 tui xóa nó đi thì khi bạn select ra thì nó không còn đúng số tt nửa.
Theo tôi bạn chỉ lưu trong csdl thông tin khác còn stt thì dùng câu lệnh sql sau để tạo ra
  1. SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY MaNV) AS stt

trong đó MaNV là mã nhân viên là khóa chính

Re: Lấy stt tự động

Posted: Sat 19/12/2009 6:14 pm
by nguyenngocdan
cảm ơn bạn nhiều. còn để hiển thị cái phương thức connection thì sao bạn

Re: Lấy stt tự động

Posted: Thu 31/12/2009 1:17 pm
by gtdcomputer
cái ADODB. mà không có cái menu nhanh sổ ra cho bạn chọn chứ gì!
+ Có thể là: Bạn chưa chọn DLL trong menu Project / Prefrence.. (KHông nhớ rõ :D )
- Fix : vô đó mò cái nào là ADODB hay cái gì Active Data 2.5 gì đó. (Srry không mang theo vB)
Hay bạn ó thể đơn giản hơn là bạn chọn cái Ocx ADO trong Ctrl+T
+ Có thể là: máy của bạn có vấn đề với thằng ADO rồi
- Fix : cài lại đe :D