• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy dữ liệu vào textbox

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

nguyenngocdan
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 32
Joined: Fri 18/12/2009 11:19 pm

Lấy dữ liệu vào textbox

Postby nguyenngocdan » Fri 18/12/2009 11:31 pm

Mình sử dụng DataGrid - adodc để hiển thị dữ liệu. dữ liệu đã hiện thị ra datagrid. nhung khi click lên lưới để cho dữ liệu hiển thị lên tẽt box thì bị báo lỗi.

Code: Select all

Private Sub DataGrid1_Click()
    txt1.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0).Value
End Sub

khi viết txt1. thì không sỗ ra các phương thức. Lúc trước mình nhớ là phải check vào một phần nào đó, nhưng lâu quá ko sử dụng vb6.0 nên quên mất. Mọi người giúp mình với. thank.User avatar
nguyenbacbk
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 115
Joined: Mon 27/04/2009 2:25 pm
Location: Thai Nguyen city
Contact:

Re: Lấy dữ liệu vào textbox

Postby nguyenbacbk » Sat 19/12/2009 11:34 am

Bạn xem ví dụ sau xem giúp gì cho bạn được không nhé.
Trước tiên bạn tạo một form và một textbox, import các thư viện system.data và system. Có hai cách để bind dữ liệu vào textbox là:

Code: Select all

[vb]
1) Sử dụng dataset:
Public sub BindTextBox()
Public cn As OleDb.OleDbConnection
Dim ds As New DataSet
dim connectionstring as string
cn = New OleDb.OleDbConnection(connectionString)
cn.open()
Dim da As New OleDb.OleDbDataAdapter(stringSQL, cn)
da.Fill(ds)
textbox.text=ds.tables(index as integer).rows(index as integer).Item(fieldname as string)
End sub
2)Sử dụng datareader:


Public sub BindTextBox()
Public cn As OleDb.OleDbConnection
dim connectionstring as string
cn = New OleDb.OleDbConnection(connectionString)
cn.open()
Dim cmd As OleDb.OleDbCommand
cmd = New OleDb.OleDbCommand(StringSQL, cn)
Try
Dim dr As OleDb.OleDbDataReader = cmd.ExecuteReader()
dr.Read()
textbox.text=dr("fieldname")
Finally
If (cn.State = ConnectionState.Open) Then
cn.Close()
End If
End Try
End sub
[/vb]
Bằng ĐH là chứng nhận biết tự học, lấy bằng xong mới học ĐH

nguyenngocdan
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 32
Joined: Fri 18/12/2009 11:19 pm

Re: Lấy dữ liệu vào textbox

Postby nguyenngocdan » Sat 19/12/2009 12:25 pm

import 2 thư viện này bằng cách nào vậy?

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Lấy dữ liệu vào textbox

Postby truongphu » Sat 19/12/2009 12:27 pm

nguyenngocdan wrote:Mình sử dụng DataGrid - adodc để hiển thị dữ liệu. dữ liệu đã hiện thị ra datagrid. nhung khi click lên lưới để cho dữ liệu hiển thị lên texbox thì bị báo lỗi.


Truy vấn access mà dùng ADODC (thiết kế) thì hầu như không viết code!
các control khác liên quan, tất cả đều bind với ADODC

Rất nhiều bài nói vấn đề nầy, trong mục:
viewtopic.php?f=7&t=3942

Sau đây là Project không có một chữ code để minh họa:
Attachments
TextBox và ADODC.rar
(9.18 KiB) Downloaded 585 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests