Page 1 of 1

Tag của file MP3 (edit properties mp3 files)

Posted: Fri 18/07/2014 4:54 pm
by truongphu
Cuối file MP3 và được ghi tách rời với đoạn nhạc nén phía trước, là đoạn Tag của file.
Cấu trúc đoạn Tag: String * 128:

Private Type TagInfo '128
Tag As String * 3
Songname As String * 30
artist As String * 30
album As String * 30
year As String * 4
comment As String * 30
genre As String * 1
End Type


Với cấu trúc trên, ta có thể edit properties của file mp3 chỉ với lệnh VB6 đơn giản:

Code: Select all

    Open FileName For Binary As #1

và ghi vào file với lệnh Put, vd:

 1.     Dim Ghi As TagInfo
 2.     Ghi.Tag = "TAG"
 3.     Ghi.Songname ="aaa"
 4.     '''
 5.    With Ghi
 6.         Put #1, FileLen(FileName) - 127, .Tag
 7.         Put #1, , .Songname
 8.         Put #1, , .artist
 9.         Put #1, , .album
 10.         Put #1, , .year
 11.         Put #1, , .comment
 12.         Put #1, , .genre
 13.     End With
 14.