• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cần giúp đỡ xuất nhập dxf vào picture box qua menu open save

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Điều hành viên: Điều hành

coolhp90
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Tư 20/03/2013 10:26 pm

Cần giúp đỡ xuất nhập dxf vào picture box qua menu open save

Gửi bàigửi bởi coolhp90 » T.Tư 20/03/2013 11:08 pm

Chào các bạn mình lần đầu tiên tham gia diễn đàn, hiện giờ mình đang làm phần mềm tựa như cad ,có thể xuất nhập file dxf giờ mình đang rất khúc mắc việc xuất nhập dxf.Sau đây là đoạn code về dạng file dxf .Mình mong các bạn giúp đỡ mình

Mã: Chọn hết

Function DXF_in()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Textvalue
        Case "HEADER"
            HEADER_DXF
        Case "TABLES"
            TABLES_DXF
        Case "BLOCKS"
            BLOCKS_DXF
        Case "ENTITIES"
            ENTITIES_DXF
    End Select
Loop

End Function
Function ENTITIES_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Textvalue
        Case "POINT"
            POINT_DXF
        Case "LINE"
            LINE_DXF
        Case "CIRCLE"
            CIRCLE_DXF
        Case "TEXT"
            TEXT_DXF
        Case "POLYLINE"
            POLYLINE_DXF
    End Select
Loop
End Function
Function POINT_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Textvalue
        Case "10"
            rX1 = Val(Textvalue)
        Case "20"
            rX1 = Val(Textvalue)
        Case "30"
            AddPoint rX1, rY1
        Exit Do
    End Select
Loop
           
End Function
Function LINE_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Dim rX1 As Double, rY1 As Double
Dim rX2 As Double, rY2 As Double
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Val(Textcode)
        Case "10"
            rX1 = Val(Textvalue)
        Case "20"
            rY1 = Val(Textvalue)
        Case "11"
            rX2 = Val(Textvalue)
        Case "21"
            rY2 = Val(Textvalue)
        Case "31"
            AddLine rX1, rY1, rX2, rY2
        Exit Do
    End Select
Loop

End Function
Function CIRCLE_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Dim rX1 As Double, rY1 As Double
Dim rR As Double
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Val(Textcode)
        Case "10"
            rX1 = Val(Textvalue)
        Case "20"
            rY1 = Val(Textvalue)
        Case "40"
            rR = Val(Textvalue)
            AddCircle rX1, rY1, rR
        Exit Do
    End Select
Loop

End Function
Function TEXT_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Dim rX1 As Double, rY1 As Double
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Val(Textcode)
        Case "10"
            rX1 = Val(Textvalue)
        Case "20"
            rY1 = Val(Textvalue)
        Case "1"
            AddText rX1, rY1, Textvalue
        Exit Do
    End Select
Loop

End Function
Function POLYLINE_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Dim CloseFlag As Boolean
CloseFlag = False
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    If Val(Textcode) = 70 And Val(Textvalue) = 1 Then CloseFlag = True
    Select Case Textvalue
        Case "VERTEX"
            VERTEX_DXF
        Case "SEQEND"
            AddPolyline CloseFlag, DS_Vertexs(), VertexsCount
            Exit Do
    End Select
Loop
End Function
Function VERTEX_DXF()
Dim Textcode As String, Textvalue As String
Dim rX1 As Double, rY1 As Double
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, Textcode
    Line Input #1, Textvalue
    Select Case Val(Textcode)
        Case "10"
            rX1 = Val(Textvalue)
        Case "20"
            rY1 = Val(Textvalue)
        Case "30"
        AddVertex rX1, rY1
        Exit Do
    End Select
Loop
End FunctionQuay về “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách