• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

giúp em bài toán từ điển...

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Moderator: Điều hành

zingzongninh
Posts: 1
Joined: Fri 14/12/2012 3:10 pm

giúp em bài toán từ điển...

Postby zingzongninh » Fri 14/12/2012 3:18 pm

----------oOo----------
1. Viết mã định nghĩa lớp mô tả cấu trúc từ trong từ điển của bạn
2. Viết mã để tải dữ liệu từ file từ điển vào ArrayList (List, Collection…)
3. Viết mã để lưu dữ liệu ra file từ điển từ ArrayList (List, Collection…)


yêu cầu 1 em đã là rùi còn cái yêu cầu dọcduwxw liệu từ file txt vào collection .thì mù tịt ai bít chỉ với .thankk nhiêu nhieu

...em làm bằng collectionbase nhé .hichictummodictionary
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 28
Joined: Sat 20/10/2012 11:10 am
Been thanked: 6 times

Re: giúp em bài toán từ điển...

Postby tummodictionary » Sun 23/12/2012 8:00 am

Sau khi xác định xong các thành phận một List of T thì tiến hành khai báo để sử dụng

Dim Dict As New List(Of Dictionary)

Sau đó thì add dữ liệu vào list

Dict.Add(New ProfileOfDict() With {.Words = "hello", .Content = "Xin chao"})

Cuối cùng thì dùng LINQ để tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu

Dim findWords = From cust In ListContent _
Where cust.Words = "hello" _
Select cust

For Each cust In findWords
Textbox1.text= cust.Words
Textbox2.text= cust.Content
Next


Return to “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests