Trang 1 trên 1

[ASP.NET] Dùng Literal control để thay đổi động Title Bar

Đã gửi: T.Bảy 13/12/2008 9:27 pm
gửi bởi neverland87
Tên bài viết: Dùng Literal control để thay đổi động Title Bar
Tác giả: neverland87
Cấp độ bài viết: Cơ bản
Tóm tắt: Mới bắt đầu tìm hiểu ASP.NET, ắt hẳn bạn sẽ được học về control Label (asp:Label) và control Literal (asp:Literal), 2 control này có cùng tính năng là hiển thị dữ liệu text bên trong form. Vậy thì điểm khác nhau giữa 2 control này là gì ta ơi ^ ^. Chẳng lẽ bác Bill dư thời gian đến vậy. Bạn sẽ tìm được điểm khác biệt trong thủ thuật này.


-Tạo website nào.
-Lúc này, mặc định tag <head> có nội dung sau:
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
</head>
Xóa dòng chữ "Untitled Page" và thêm 1 control Literal ở đây:
<title>
<asp:literal runat="server" id="myLiteal"></asp:literal>
</title>
Lưu ý: mặc định nó không tự động phát sinh id đâu, nhớ thêm vào nhé ^ ^
-Thêm đại 1 cái textbox và 1 cái button vào nhé. Sau đó thụ lý sự kiện Click của button:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
myLiteal.Text = TextBox1.Text;
}
-Thử nghiệm kết quả, ta thấy title bar của trình duyệt thay đổi dựa trên nội dung được nhập vào textbox sau khi ta nhấn nút button.

Vậy kết quả sẽ thế nào nếu ta thay literal bằng Label control? >:) . Nó sẽ ra thế này nè:

ex1.png