• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Moderator: vietluyen

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 970
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 67 times
Contact:

Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Postby NoBi » Tue 22/11/2011 3:14 pm

Tên bài viết: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel


C#
 1. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3.     Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
 4.     Response.Charset = String.Empty;
 5.     Response.ContentType = "application/vnd.xls";
 6.  
 7.     var sw = new System.IO.StringWriter();
 8.     var hw = new HtmlTextWriter(sw);
 9.     GridView1.RenderControl(hw);
 10.  
 11.     Response.Write(sw.ToString());
 12.     Response.End();
 13. }


VB.NET
[vbnet] Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls")
Response.Charset = String.Empty
Response.ContentType = "application/vnd.xls"
Dim sw As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter()

Dim hw As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw)
GridView1.RenderControl(hw)
Response.Write(sw.ToString())
Response.End()
End Sub[/vbnet]
http://dev.meotom.net/2011/9/19/Xuat-du ... -Excel-492


:>

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Postby truongphu » Sun 27/11/2011 7:29 pm

 1. Imports System.Data
 2. Imports System.Data.SqlClient
 3. Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
 4. Public Class Form1
 5.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
 6.         ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 7.  
 8.         Dim cnn As SqlConnection
 9.         Dim connectionString As String
 10.         Dim sql As String
 11.  
 12.         connectionString = "data source=servername;" & _
 13.         "initial catalog=databasename;user id=username;password=password;"
 14.         cnn = New SqlConnection(connectionString)
 15.         cnn.Open()
 16.         sql = "SELECT * FROM Product"
 17.         Dim dscmd As New SqlDataAdapter(sql, cnn)
 18.         Dim ds As New DataSet
 19.         dscmd.Fill(ds)
 20.         DataGridView1.DataSource = ds.Tables(0)
 21.         cnn.Close()
 22.     End Sub
 23.  
 24.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
 25.     ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 26.  
 27.  
 28.         Dim xlApp As Excel.Application
 29.         Dim xlWorkBook As Excel.Workbook
 30.         Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet
 31.         Dim misValue As Object = System.Reflection.Missing.Value
 32.         Dim i As Integer
 33.         Dim j As Integer
 34.  
 35.         xlApp = New Excel.ApplicationClass
 36.         xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue)
 37.         xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets("sheet1")
 38.  
 39.         For i = 0 To DataGridView1.RowCount - 2
 40.             For j = 0 To DataGridView1.ColumnCount - 1
 41.                 xlWorkSheet.Cells(i + 1, j + 1) = _
 42.                     DataGridView1(j, i).Value.ToString()
 43.             Next
 44.         Next
 45.  
 46.         xlWorkSheet.SaveAs("C:\vbexcel.xlsx")
 47.         xlWorkBook.Close()
 48.         xlApp.Quit()
 49.  
 50.         releaseObject(xlApp)
 51.         releaseObject(xlWorkBook)
 52.         releaseObject(xlWorkSheet)
 53.  
 54.         MsgBox("You can find the file C:\vbexcel.xlsx")
 55.     End Sub
 56.  
 57.     Private Sub releaseObject(ByVal obj As Object)
 58.         Try
 59.             System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj)
 60.             obj = Nothing
 61.         Catch ex As Exception
 62.             obj = Nothing
 63.         Finally
 64.             GC.Collect()
 65.         End Try
 66.     End Sub
 67. End Class
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

TanPhi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 21
Joined: Wed 03/07/2013 1:23 pm
Has thanked: 8 times

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Postby TanPhi » Tue 20/01/2015 2:45 pm

NoBi wrote:Tên bài viết: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel


C#
 1. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3.     Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
 4.     Response.Charset = String.Empty;
 5.     Response.ContentType = "application/vnd.xls";
 6.  
 7.     var sw = new System.IO.StringWriter();
 8.     var hw = new HtmlTextWriter(sw);
 9.     GridView1.RenderControl(hw);
 10.  
 11.     Response.Write(sw.ToString());
 12.     Response.End();
 13. }


VB.NET
[vbnet] Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls")
Response.Charset = String.Empty
Response.ContentType = "application/vnd.xls"
Dim sw As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter()

Dim hw As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw)
GridView1.RenderControl(hw)
Response.Write(sw.ToString())
Response.End()
End Sub[/vbnet]
http://dev.meotom.net/2011/9/19/Xuat-du ... -Excel-492File xuất ra lưu ở đâu vậy ạ ?

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 970
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 67 times
Contact:

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Postby NoBi » Thu 22/01/2015 1:44 pm

Download về chứ ở đâu?!
:>


Return to “[ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests