• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN (Mới)

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Moderator: vietluyen

tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN (Mới)

Postby tindl88 » Sun 24/04/2011 1:32 pm

Tên bài viết: Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN


Tạo project mới, dán đoạn code này vào -> F5.

 1. using System;
 2. using System.Web;
 3. using System.Xml;
 4. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 5. {
 6.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 7.     {
 8.         string[] locationID = new string[] { "VMXX0002","VMXX0031","VMXX0004","VMXX0020","VMXX0028","VMXX0027","VMXX0005","VMXX0008","VMXX0009","VMXX0023","VMXX0019","VMXX0010","VMXX0011","VMXX0012","VMXX0014","VMXX0015","VMXX0016","VMXX0017","VMXX0018","VMXX0025","VMXX0026","VMXX0032","VMXX0029","VMXX0007" };
 9.         string _strResult = string.Empty;
 10.         foreach (string item in locationID)
 11.         {
 12.             string _URL = "http://weather.msn.com/data.aspx?wealocations=wc:" + item + "&weadegreetype=C";
 13.             XmlTextReader xmlreader = new XmlTextReader(_URL);
 14.             _strResult += "<li>";
 15.             while (xmlreader.Read())
 16.             {
 17.                 if ((xmlreader.NodeType == XmlNodeType.Element) && (xmlreader.Name == "current"))
 18.                 {
 19.                     xmlreader.MoveToAttribute("skycode"); _strResult += "<img src='http://blst.msn.com/as/wea3/i/en-us/law/" + xmlreader.Value + ".gif'/>";
 20.                     xmlreader.MoveToAttribute("temperature"); _strResult += xmlreader.Value + "<sup>o</sup>C";
 21.                     xmlreader.MoveToAttribute("observationpoint"); _strResult += xmlreader.Value;
 22.                 }
 23.             }
 24.             _strResult += "</li>";
 25.         }
 26.         Response.Write( _strResult);
 27.     }
 28. }
 29.  Return to “[ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest