Page 1 of 1

Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Posted: Tue 12/10/2010 9:26 pm
by tindl88
[asp]using System.Net;
using System.Net.Mail;

public static bool Sendmail_Gmail(string to, string subject, string content)
{
MailMessage mail = new MailMessage();
mail.To.Add(to);
mail.Subject = subject;
mail.IsBodyHtml = true;
mail.Body = content;
mail.From = new MailAddress("Email Người gửi");
try
{
SmtpClient client = new SmtpClient();
client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
client.EnableSsl = true;
client.Host = "smtp.gmail.com";
client.Port = 587;
NetworkCredential credentials = new NetworkCredential("Email Người gửi", "Password của email");
client.UseDefaultCredentials = false;
client.Credentials = credentials;
client.Send(mail);
return true;
}
catch (Exception ex)
{
return false;
}
}

protected void cmdSend_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool success = Sendmail_Gmail("email người nhận", "Tiêu đề", "Nội dung");
if (success)
Label1.Text = "Gởi mail thành công!";
else
Label1.Text = "Không gởi được!";
}[/asp]

Re: Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Posted: Thu 02/12/2010 10:41 am
by yenngoc2011
Bạn ui, sao mình viết code giông hệt bạn chi thay băng ngôn ngư VB.net thui ma khong the goi được.

Code: Select all

      chu.Host = "smtp.gmail.com"
      chu.Port = 587
mình đã thử với Port 465 nhưng vẫn k được? Mình là dân không chuyên nên không hiểu lắm về điều này
Thanks!

Re: Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Posted: Thu 09/12/2010 3:20 pm
by lipton150786
cho hỏi code trên có dùng được cho các host mail khac không chẳng hạn như yahoo hay hotmail?
nếu được thì phải sửa code ở phần nào?

Re: Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Posted: Fri 10/12/2010 12:03 am
by tindl88
Có thể gửi email tới các host mail khác. Bạn chỉ cần chỉnh SMTP và port và SSL cho phù hợp với server mail đó là được.