• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 661 kết quả

gửi bởi dong
T.Sáu 03/11/2017 3:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về không gian namespace trong C# ?
Trả lời: 0
Xem: 368

Hỏi về không gian namespace trong C# ?

Chương trình lâu ngày mở ra sử dụng lại báo lỗi: The type or namespace name 'Properties' does not exist in the namespace 'xxx' (are you missing an assembly reference?). Giả sử có không gian tên namespace xxx mình khai báo như thế nào để sử dụng được thuộc tính và tài nguyên, ví dụ: global::xxx.Prope...
gửi bởi dong
T.Ba 17/10/2017 8:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 835

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Vấn tin của mình liên kết đến 3 Table, bạn đang viết xóa liên kết 2 Table ?
gửi bởi dong
T.Hai 16/10/2017 3:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hàm chuyển số thành chữ trong Devexpress Report ?
Trả lời: 1
Xem: 524

Hàm chuyển số thành chữ trong Devexpress Report ?

Trong Devexpress Report mình muốn tạo hàm chuyển số thành chữ trong Report, đã có class chuyển số thành chữ rồi nhưng không biết làm sao cho xuất hiện trong Report như hàm SUM,... mình cần làm gì ?
gửi bởi dong
T.Hai 02/10/2017 8:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trong listView thay đổi khoảng cách các icon ?
Trả lời: 0
Xem: 390

Trong listView thay đổi khoảng cách các icon ?

Trong listView thay đổi khoảng cách các icon (hoặc các ảnh) mình cần chỉnh gì ?
gửi bởi dong
T.Ba 26/09/2017 9:33 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 835

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Vấn tin này bạn nhầm ngày trong TABLE
TABHDBHCHUYEN
NGAYCHUYEN Datetime

Table TABHDBH
NGAY DateTime

vẫn tin trên vẫn bị lỗi không xóa được.
gửi bởi dong
T.Sáu 22/09/2017 9:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 835

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

1. vấn tin của bạn xóa được rồi nhưng giờ mình làm thêm trường hợp 3 TABLE có liên kết với nhau, xem mô tả ở dưới. 2. cũng từ ví dụ trên mình bổ sung thêm TABHDBHCHUYEN có các trường sau: TABHDBHCHUYEN NGAYCHUYEN datetime MAHDBH int ... quan hệ của 3 TABLE TABHDBHCHUYEN.MAHDBH đầu n TABHDBH.IDHDBH đ...
gửi bởi dong
T.Năm 21/09/2017 3:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 835

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Mình cũng vào quan hệ Table đặt Delete Rule thành Cascade nhưng khi chạy vấn tin tại SQL Server vẫn báo lỗi ? vấn tin SQL ở trên của mình sai thì phải ?
gửi bởi dong
T.Hai 18/09/2017 2:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Login failed for user 'MICROSOFT\win7'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)
Trả lời: 0
Xem: 354

Login failed for user 'MICROSOFT\win7'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)

Sau khi cài win7 và cài tiếp SQL 2005 mở ra bị báo lỗi, xem video đính kèm:
http://www.mediafire.com/file/wmuzvn8wx ... QL2005.swf
bạn biết khắc phục lỗi này ?
gửi bởi dong
T.Tư 13/09/2017 3:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 835

SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Giả sử mình có 2 Table: TABHDBH và TABHDBHCT Table TABHDBH có các trường sau: NGAY DateTime; IDHDBH int ... Table IDHDBHCT có các trường sau: MAHDBH int ... DELETE FROM TABHDBH INNER JOIN dbo.TABHDBHCT ON dbo.TABHDBH.IDHDBH = dbo.TABHDBHCT.MAHDBH WHERE (CONVERT(varchar, NGAY, 101) <= '04/16/2015') H...
gửi bởi dong
T.Hai 11/09/2017 8:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 731

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

bạn sử dụng tiến trình Thread để giải quyết vấn đề này.
gửi bởi dong
T.Hai 11/09/2017 8:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
Trả lời: 4
Xem: 691

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

nếu vậy tại sao cũng vấn tin đó mình chạy trong MS_Access không bị báo lỗi trên và chạy bình thường ?
gửi bởi dong
T.Năm 07/09/2017 3:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
Trả lời: 4
Xem: 691

Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Trong Microsoft access khi vấn tin ở dưới chạy bình thường nhưng khi chạy ở Microsoft Visual Studio C# bị báo lỗi: "ex = {"You tried to execute a query that does not include the specified expression '[SLNHAP0]+[SLNHAP1]-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])' as part of an aggregate funct...
gửi bởi dong
T.Năm 17/08/2017 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin tại sao không nhóm được ?
Trả lời: 0
Xem: 385

Vấn tin tại sao không nhóm được ?

Mình có vấn tin sau, để nhóm lại các mẫu tin nhưng không nhóm được nhờ các bạn chỉ giúp, kết qua khi chạy xem file excel: SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABNHANVIENCA.CANV, dbo.TABHDBHCT.TENSP, dbo.TABDONVI.TENDVT, SUM(dbo.TABHDBHCT.SOLUONG) AS SL, SUM(dbo.TABHDBH.DOITRA) AS DTRA, dbo.TABHDBHCT.GIABAN...
gửi bởi dong
T.Năm 10/08/2017 2:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhúng ảnh vào Resource bị báo lỗi ?
Trả lời: 0
Xem: 448

Nhúng ảnh vào Resource bị báo lỗi ?

Trong C# VS2005 mình nhúng ảnh (file ảnh có dạng *.png) bình thường nhưng khi rebuild bị báo lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly.
System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+. có bạn nào biết khắc phục lỗi này ?
gửi bởi dong
T.Năm 10/08/2017 8:28 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm rác đối tương trong file thiết kế form ?
Trả lời: 0
Xem: 331

Tìm rác đối tương trong file thiết kế form ?

Khi thiết kế form kéo thả đối tượng (các control) vào form chỉnh sửa và xóa, một lý do nào đó đối tượng trên form được xóa nhưng code trong file (Form.Designer.cs) thiết kế form không được xóa hết. có cách nào tìm nhanh code không được xóa trong file nói trên ?
gửi bởi dong
T.Sáu 04/08/2017 10:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi khi mở form thiết kế ?
Trả lời: 0
Xem: 376

Lỗi khi mở form thiết kế ?

trước đây chương trình mở bình thường trên winxp loại 32 bit, chuyển qua win7 loại 64 bit bị lỗi này, đang sử dụng C# VS2005, có bạn nào biết lỗi này ? <html><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"><title></title><style>.ErrorStyle { font-family: ...
gửi bởi dong
T.Ba 01/08/2017 2:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?
Trả lời: 0
Xem: 316

lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?

Tôi đang sử dụng VS2005 C#, máy tính mới sử dụng win7 loại 64 bit khi ấn nút Rebuild Solution bị báo lỗi ở dưới nhưng máy tính cũ sử dụng winxp loại 32 bit không bị báo lỗi khi ấn nút Rebuild Solution, chạy bình thường, có bạn nào biết khắc phục lỗi này ? Error 1 The "GenerateResource" tas...
gửi bởi dong
T.Ba 04/07/2017 3:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?
Trả lời: 1
Xem: 447

vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?

Giả sử ta có MyTable có các trường sau: IDMATHANG int TENHANGHOA string DOANHTHU Double SELECT * FORM MyTable WHERE (DOANHTHU >= 1000) giờ mình muốn tạo vấn tin dạng trên nhưng có thể thêm 1 cột ghi chú khi chạy vấn tin, ví dụ doanh thu >= 1000 và < 3000 chèn thêm dòng chữ "doanh thu loại 1&quo...
gửi bởi dong
T.Sáu 30/06/2017 11:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi thiết kế đặt toolbar vào trong control ?
Trả lời: 0
Xem: 456

Khi thiết kế đặt toolbar vào trong control ?

Trong bộ Devexpress, khi thiết kế muốn đặt đặt toolbar vào trong control của số 1 như số 2, mình chỉnh mục gì ? xem ảnh đính kèm: Hình ảnh

Chọn tìm kiếm nâng cao