• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 35 kết quả

gửi bởi khoaph
T.Sáu 04/03/2016 12:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp đỡ vô hiệu hóa form?
Trả lời: 1
Xem: 432

Re: Cần giúp đỡ vô hiệu hóa form?

khi mở form thay vì dùng phương thức Show thì dùng phương thức ShowDialog
gửi bởi khoaph
T.Ba 23/02/2016 3:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Anh(chị) cho em hỏi cách thêm tex và image đồng thời vào richtextbox control như thế nào với ah
Trả lời: 3
Xem: 514

Re: Anh(chị) cho em hỏi cách thêm tex và image đồng thời vào richtextbox control như thế nào với ah

giả sử bảng của bạn có các field fieldstring1,fieldstring2,fieldanh [vbnet] Dim ByteAnh() As Byte Dim StreamAnh As MemoryStream For i As Integer = 0 To DatasetCuaBan.Tables("bangcuaban").Rows.Count - 1 RichTextBox1.SelectedText = DatasetCuaBan.Tables("bangcuaban").Rows(i)("f...
gửi bởi khoaph
T.Năm 18/02/2016 2:22 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Viết chương trình tính giá trị biểu thức
Trả lời: 6
Xem: 11906

Re: Viết chương trình tính giá trị biểu thức

mình đã sai lầm khi khắc phục lỗi phép +- đơn phân bằng cách đổi dấu ">=" thành ">" làm như vậy sẽ làm cho việc tính toán + - (có cùng ưu tiên) diễn ra từ bên phải sang trái, mà như vậy cho kết quả sai, cho nên không có chuyện "kết quả sẽ khác trước nhưng vẫn đúng" còn ...
gửi bởi khoaph
T.Năm 18/02/2016 1:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Anh(chị) cho em hỏi cách thêm tex và image đồng thời vào richtextbox control như thế nào với ah
Trả lời: 3
Xem: 514

Re: Anh(chị) cho em hỏi cách thêm tex và image đồng thời vào richtextbox control như thế nào với ah

RichTextBox có các thuộc tính sau SelectionStart :vị trí bắt đầu của vùng chọn SelectionLength :độ dài của vùng chọn SelectedText :gán 1 string cho thuộc tính này để thay thế text của vùng chọn dán image vào richtextbox tại vị trí con trỏ như sau Clipboard.SetImage(Image.FromFile("full_path_of_...
gửi bởi khoaph
T.Năm 18/02/2016 12:11 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Viết chương trình tính giá trị biểu thức
Trả lời: 6
Xem: 11906

Re: Viết chương trình tính giá trị biểu thức

bạn đã có cải tiến thuật toán Ký pháp Ba Lan khi thêm vào toán tử đơn phân nhưng nó lại chạy không chính xác khi có nhiều dấu + - liên tiếp nhau, cụ thể là 2 dấu sau "(" hoặc ký tự đầu tiên, hoặc 3 dấu ở những chỗ khác ví dụ nếu là "--3+(--4+5)" thì nó cho ra biểu thức nghịch đảo...
gửi bởi khoaph
T.Ba 16/02/2016 12:25 pm
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: Menu 1 cấp dạng List box có định dạng màu sắc
Trả lời: 0
Xem: 3335

Menu 1 cấp dạng List box có định dạng màu sắc

Menu 1 cấp dạng List box Control dll Vb Net khoaph - phvankhoa@gmail.com Nói là listbox nhưng nó không kế thừa listbox mà từ Control đây là vài hình ảnh MenuTraiCoMoTa2.JPG MenuTraiCoMoTa1.JPG gõ dấu chấm "." sau tên đối tượng để biết các thuộc tính và phương thức lớp BangMenu có phương t...
gửi bởi khoaph
T.Bảy 13/02/2016 3:24 pm
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: Net - Simple ListBox And Combobox With MultiColumn
Trả lời: 20
Xem: 13113

Re: Net - Simple ListBox And Combobox With MultiColumn

Thêm 1 ảnh chụp để người ta biết nó có hỗ trợ unicode
MultiColumnComboBoxAnhTuyen.GIF
gửi bởi khoaph
T.Bảy 06/02/2016 8:45 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về việc form đăng nhập
Trả lời: 4
Xem: 633

Re: Xin giúp đỡ về việc form đăng nhập

Nói chung, code của bạn sai tè le 1) Lệnh String.Format nó chẳng liên quan gì đến database cả, cho 1 ví dụ dim str as string str=String.Format("Mot = {0} ;Ba ={1} ; Hai ={2}","1","3","2")'các tham số kể từ tham số thứ 2 sẽ được đánh số 0 1 2 'str sẽ có giá trị...
gửi bởi khoaph
T.Sáu 05/02/2016 9:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về việc form đăng nhập
Trả lời: 4
Xem: 633

Re: Xin giúp đỡ về việc form đăng nhập

thứ nhất, ở dòng "dim sqlquery2 ..." bạn đã gọi hàm format sai tham số, sau dấu phẩy chỉ có 1 tham số "quyen" mà trong tham số string đầu tiên lại có chỉ số "{2}" (đúng ra phải là "{0}"), do đó nó báo lỗi, lỗi nghĩa là "Chỉ số phải > hoặc = 0 và bé hơn kí...
gửi bởi khoaph
T.Năm 04/02/2016 3:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chuyển dữ liệu từ SQL sang XML trên C#
Trả lời: 5
Xem: 1715

Re: Chuyển dữ liệu từ SQL sang XML trên C#

Khi lưu DataSet vào tập tin xml thì node trên cùng lấy tên của DataSet, node dòng lấy tên của DataTable, node con của node dòng lấy tên của DataColumn. Bạn có thể chỉnh lại thuộc tính ColumnName của cột cho phù hợp yêu cầu Mặt khác, theo mình nhớ thì tên thẻ, tên thuộc tính trong xml không thể là ch...
gửi bởi khoaph
T.Hai 01/02/2016 1:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp tạo form trong vb.net?
Trả lời: 5
Xem: 889

Re: Cần giúp tạo form trong vb.net?

Đặt Form.FormBorderStyle=FormBorderStyle.None rồi tự vẽ và xử lý sự kiện cho thanh tiêu đề, nút thoát, phóng to thu nhỏ ...
gửi bởi khoaph
CN 13/12/2015 2:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Checkedlistbox
Trả lời: 3
Xem: 771

Re: Checkedlistbox

Lấy giá trị từ CheckedListBox thì bạn tự code đi chứ còn cái khoản thêm hay sửa cơ sở dữ liệu thì mình là người mới, đại khái là tạo câu sql có chứa xâu "true,true,false,true..." gì đó, mỗi cái true hay false tương ứng với 1 trường trong cái CheckedListBox bên trên(nếu bạn lưu mỗi item tro...
gửi bởi khoaph
CN 13/12/2015 2:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc lấy đường link trong files text
Trả lời: 2
Xem: 538

Re: Lọc lấy đường link trong files text

bổ sung bài của @thuanfun một chút chỗ 'Giả sử cuối mỗi link là dầu cách (Space) p2 = txt.IndexOf(" ", p) có thể thay thế bằng Dim anyof as Char() =new Char() {" ","\t","\r","\n"} p2 = txt.IndexOfAny(anyof,p) cái này sẽ lấy được cả những liên kết kết...
gửi bởi khoaph
T.Năm 10/12/2015 1:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Checkedlistbox
Trả lời: 3
Xem: 771

Re: Checkedlistbox

Câu hỏi có 2 phần, phần đầu là lấy các giá trị từ CheckedListBox, bạn có thể truy cập thuộc tính CheckedListBox.CheckedIndices, đây là 1 collection chứa index của các phần tử được đánh dấu chọn, bạn có thể duyệt qua bằng "for each" phần thứ 2 là thêm vào cơ sở dữ liệu nếu bạn hiểu rõ về th...
gửi bởi khoaph
T.Ba 08/12/2015 1:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: xin giúp webbrowser thêm text vào textarea
Trả lời: 1
Xem: 409

Re: xin giúp webbrowser thêm text vào textarea

Làm như sau thử xem

Mã: Chọn hết

WebBrowser1.Document.GetElementById("y").innerText=TextBox1.Text

Chọn tìm kiếm nâng cao