Search found 579 matches

by 1045007
Thu 02/10/2014 5:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Capture vùng desktop
Replies: 11
Views: 2273

Re: Capture vùng desktop

Chỉ việc truyền các tham số vào thôi!
 1.  Dim Rec as New Rectangle(100, 100, 400, 300) 'hoặc Vùng giữ nguyên màu sắc của bạn
 2.  'Sử dụng
 3.  PictureBox1.Image = HistogramStepOutRec(img2, -50, -50, -50, Rec)
by 1045007
Thu 02/10/2014 10:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Capture vùng desktop
Replies: 11
Views: 2273

Re: Capture vùng desktop

Sau khi chụp được ảnh bạn dùng Function này để làm mờ ảnh nền với region là 1 rectangle, r,g,b = -50 (hoặc thay đổi theo ý muốn đậm hơn thì nhỏ hơn), OutRec là vị trí vùng không làm mờ ảnh [vbnet]Shared Function HistogramStepOutRec(ByVal bm As Bitmap, ByVal r As Integer, ByVal g As Integer, ByVal b ...
by 1045007
Wed 01/10/2014 9:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tính giá trị của biểu thức S =1/2+2/3+.....+N/(N+1)
Replies: 2
Views: 1285

Re: có bài này minh ko nghĩ ra. giúp mình với

code cho vui
 1.     Function Sum(ByVal N As Int32) As Double
 2.         Dim S As Double = 0
 3.         For i As Int32 = 1 To N
 4.             S += i / (i + 1)
 5.         Next
 6.         Return S
 7.     End Function


Sao bài tập thầy cho không giải mà lên đây nhờ giải nhiều thế em trai :D
by 1045007
Wed 01/10/2014 9:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: So sánh kiểu Text giữa : textbox với text trong file .txt
Replies: 2
Views: 1121

Re: So sánh kiểu Text giữa : textbox với text trong file .tx

 1.  MessageBox.Show(str1.ToLower().CompareTo(str2.ToLower()))
by 1045007
Tue 30/09/2014 10:47 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: List bị thay đổi mặc dù dùng ByVal
Replies: 1
Views: 574

Re: List bị thay đổi mặc dù dùng ByVal

Đó là lý thuyết cho biến kiểu cấu trúc như integer, string, ...
Của bạn ByVal mà truyền 1 biến kiểu đối tượng thì cũng sẽ làm thay đổi giá trị truyền vào
Muốn không thay đổi bạn chỉ cần tạo ra một bản sao của dsSoNguyen để xử lý!
by 1045007
Mon 29/09/2014 1:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Phát hiện máy tính có Net Framework hay không
Replies: 2
Views: 612

Re: Phát hiện máy tính có Net Framework hay không

Đọc câu hỏi của bạn mà buồn cười :D 1 máy không cài .Net Framwork thì làm sao mở được .exe viết bằng ..net ::::> làm gì có sự kiện form_load mà Msg!
by 1045007
Mon 29/09/2014 9:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy ngày đầu tháng và giờ phút giây là hiện tại ?
Replies: 2
Views: 822

Re: Lấy ngày đầu tháng và giờ phút giây là hiện tại ?

 1. DateTime today = DateTime.Now;
 2. MessageBox.Show(new DateTime(today.Year, today.Month, 1, today.Hour, today.Minute, today.Second, today.Millisecond).ToString("dd/MM/yyyy HHmmss"));
by 1045007
Mon 29/09/2014 7:14 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Autocomplete trong Devexpress
Replies: 9
Views: 2355

Re: Autocomplete trong Devexpress

hanlam wrote:Vấn đề nhấn phím space- sẽ hiện ra tất cả các dữ liệu trong source - Chưa thực hiện được
Anh giúp em nốt nhé!
Thanks anh!
AutocompeleSource không có chức năng hiển thị toàn bộ source. Nếu muốn hiển thị toàn bộ source bạn add sources này vào 1 cobobox hoặc datagird rồi show nó lên cũng ok!
by 1045007
Fri 26/09/2014 10:20 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thay đổi màu chữ trong Richeditbox
Replies: 6
Views: 1437

Re: Thay đổi màu chữ trong Richeditbox

[vbnet] Sub SetColorDev2(ByVal str As Char) Dim doc As Document = RichEditControl1.Document Dim r As DocumentRange = RichEditControl1.Document.CreateRange(RichEditControl1.Text.LastIndexOf(str) + 1, RichEditControl1.Text.Length - RichEditControl1.Text.LastIndexOf(str)) If r.Start.ToInt() <> 0 Then D...
by 1045007
Thu 25/09/2014 1:16 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thay đổi màu chữ trong Richeditbox
Replies: 6
Views: 1437

Re: Thay đổi màu chữ trong Richeditbox

Vậy thì để trong sự kiện Keyup [vbnet] Private Sub RichEditControl1_KeyUp(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles RichEditControl1.KeyUp If e.KeyCode = Keys.Space Or e.KeyCode = Keys.Enter Then SetColorDev("học sinh") End If End Sub[/vbnet] colo...
by 1045007
Wed 24/09/2014 8:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Khi chạy không lên form
Replies: 3
Views: 800

Re: Khi chạy không lên form

Chắc là bạn cài bản VS2013 utimate, nên đang có chế độ IntelliTrace hoặc nhấn Break All hoặc Vào tools->option->IntelliTrace-> bỏ check Enable IntelliTrace thử xem!
by 1045007
Wed 24/09/2014 7:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thay đổi màu chữ trong Richeditbox
Replies: 6
Views: 1437

Re: Thay đổi màu chữ trong Richeditbox

HaiVB6 này đã trả lời 1 lần rồi nhỉ http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=29668 [vbnet]Sub SetColorDev(ByVal str As String) Dim doc As Document = RichEditControl1.Document Dim rs() As DocumentRange = RichEditControl1.Document.FindAll(str, SearchOptions.None) For Each obj In rs Dim cp A...
by 1045007
Wed 24/09/2014 8:37 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy Icon (exe, ico) lớn từ 48 trở lên?
Replies: 1
Views: 631

Re: Lấy Icon (exe, ico) lớn từ 48 trở lên?

Chắc bạn dùng Icon.ExtractAssociatedIcon của .net ? mặc định nó chỉ trả về 32x32 Có mấy cái link này có thể phù hợp với bạn http://www.codeproject.com/Articles/32617/Extracting-Icons-from-EXE-DLL-and-Icon-Manipulatio http://www.codeproject.com/Articles/6171/Access-multiple-icons-in-a-single-icon-fil...
by 1045007
Tue 23/09/2014 4:21 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Autocomplete trong Devexpress
Replies: 9
Views: 2355

Re: Autocomplete trong Devexpress

Muốn như vậy thì trước khi lưu bạn cần loại bỏ dữ liệu thừa Bạn dùng Func StandarSources để chuẩn hóa source lại trước khi lưu [csharp]AutoCompleteStringCollection StandarSources(AutoCompleteStringCollection sources) { AutoCompleteStringCollection _sources = new AutoCompleteStringCollection(); forea...
by 1045007
Tue 23/09/2014 2:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Autocomplete trong Devexpress
Replies: 9
Views: 2355

Re: Autocomplete trong Devexpress

Bạn khai toàn cục [csharp]AutoCompleteStringCollection sources = new AutoCompleteStringCollection();[/csharp] Trong sự kiện form_load bạn gọi [csharp]sources = ReadSources(Application.StartupPath);[/csharp] Trong sự kiện form_closing bạn gọi [csharp]WriteSources(Application.StartupPath, sources);[/c...
by 1045007
Tue 23/09/2014 7:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi Object reference not set to an instance of an object
Replies: 1
Views: 539

Re: Lỗi Object reference not set to an instance of an object

Do khai báo chưa khởi tạo đối tượng
Sửa dòng này
 1. Private lkhController As LoaiKHBP

Thành dòng này
 1. Private lkhController As New LoaiKHBP
by 1045007
Tue 23/09/2014 7:11 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ mấy huynh giúp về ngày tháng trong vb.net
Replies: 2
Views: 580

Re: Nhờ mấy huynh giúp về ngày tháng trong vb.net

 1.  Sub Test()
 2.         Dim after65day As DateTime = Now.Date.AddDays(65)
 3.         MessageBox.Show(after65day.ToString())
 4.     End Sub
by 1045007
Tue 23/09/2014 7:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hướng dẫn GridControl của DevExpress
Replies: 6
Views: 2354

Re: Xin hướng dẫn GridControl của DevExpress

girdcontrol nó quản lý mấy cái view con bên trong. không chỉ có gridview mà còn có nhiều loại view: layoutview, cardview, ... bên dưới nửa bạn!
by 1045007
Mon 22/09/2014 7:49 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hướng dẫn GridControl của DevExpress
Replies: 6
Views: 2354

Re: Xin hướng dẫn GridControl của DevExpress

Bạn gọi GetFocusedRowCellValue trong sự kiện RowClick của GridView1, với fieldName là tên cột trong table của bạn [vbnet]Private Sub GridView1_RowClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowClickEventArgs) Handles GridView1.RowClick Try txt1.Text = GridView1.Get...
by 1045007
Mon 22/09/2014 3:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đặt màu sắc cho một chữ bất kỳ trong textbox
Replies: 7
Views: 1843

Re: Đặt màu sắc cho một chữ bất kỳ trong textbox

import các thư viện này vào form

Imports DevExpress.XtraRichEdit
Imports DevExpress.XtraRichEdit.Utils
Imports DevExpress.XtraRichEdit.API.Native

Go to advanced search