Search found 590 matches

by 1045007
Wed 22/10/2014 3:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cắt ảnh trong Picturebox --- vb.net
Replies: 4
Views: 1314

Re: Cắt ảnh trong Picturebox --- vb.net

Bạn dùng thư viện này rồi dùng function này để get [vbnet]Shared Function NumberPlateRotate(ByVal bm As Bitmap, ByVal index As Int16) As Bitmap Try Dim recognizer As New CardRecognizer Dim cards As CardCollection = recognizer.Recognize(bm) Dim b As Bitmap = cards(index).Image.Clone(New Rectangle(0, ...
by 1045007
Wed 22/10/2014 3:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp đỡ về thread trong C#
Replies: 9
Views: 1258

Re: Cần giúp đỡ về thread trong C#

Bạn cứ start tham số cho nó [csharp]void START_T() { for (int i = 1; i <= N; i++) // N là số luồng { Thread thread_t = new Thread(Thread_Go); thread_t.Start(i); Application.DoEvents(); } } //với void Thread_Go(object value) [/csharp] Thắc mắc câu hỏi của bạn in từ 0 -> 1000 như vậy tạo ra 5 luồng, m...
by 1045007
Wed 22/10/2014 8:48 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cắt ảnh trong Picturebox --- vb.net
Replies: 4
Views: 1314

Re: Cắt ảnh trong Picturebox --- vb.net

Nếu muốn lấy ảnh chữ nhật như trong hình thì cũng ok nhưng hơi lằn nhằn .. tách biên ... xác định vùng khép kín ..... chưa kể đến trong hình có hơn 1 hình chữ nhật?
Bạn có thể nêu rõ mục đích làm gì thì có thể có cách khác nhanh hơn.
by 1045007
Sun 19/10/2014 9:05 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp đỡ về xử lý đa tiến trình trong C#
Replies: 2
Views: 1256

Re: Cần giúp đỡ về xử lý đa tiến trình trong C#

Dùng thread thì như thế này miễn sau đừng truy cập gán giá trị trực tiếp vào các controls [csharp]Thread thread_t; void START_T() { thread_t = new Thread(new ThreadStart(Thread_Load_Data)); thread_t.Start(); } public void Thread_Load_Data() { foreach (var ssh in listSSH.Lines) // duyệt qua mảng tron...
by 1045007
Fri 17/10/2014 9:58 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: hàm zip file bị lỗi
Replies: 4
Views: 1221

Re: chuyển code C# sang VB

Mấy cái Extension này chỉ được viết trong Module chuẩn thôi [vbnet]Module SessionExt <System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _ Public Sub setCurrentUser(ByVal session As HttpSessionState, ByVal user As String) session("currentuser") = user End Sub <System.Runtime.CompilerServices.Ext...
by 1045007
Thu 16/10/2014 8:04 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress
Replies: 259
Views: 160470

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Khi lấy data hiển thị lên gird. cột giám đốc chọn đúng valuecheked như trường bạn truy vấn, vào optionColumn của cột giám đốc trong gird chỉnh readonly = false
by 1045007
Thu 16/10/2014 1:04 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối SQL bằng file app.config ?
Replies: 11
Views: 5489

Re: Kết nối SQL bằng file app.config ?

Cứ add username + pass vào chuổi kết nối nhưng phải mã hóa. Nếu đọc từ exe của mình thì giải mã rồi kết nối. Các máy khác có nhìn thấy pass của mình cũng không thể kết nối vào vd: [xml]<add name="PSM.My.MySettings.pgConnectionString" connectionString="Server=localhost;Port=5432;User I...
by 1045007
Wed 15/10/2014 1:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sử dụng Regex để tìm kiếm
Replies: 2
Views: 885

Re: Sử dụng Regex để tìm kiếm

Thêm ký tự \ trước ký tự đặt biệt [
string pattern = @"\[10/10/2014\]";
by 1045007
Sun 12/10/2014 8:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin giúp về vòng lặp foreach trong C#
Replies: 3
Views: 1680

Re: Xin giúp về vòng lặp foreach trong C#

Bạn đang truy cập vào 1 tiến trình chưa kết thúc Bạn có thể dùng Thread hoặc dùng timer đơn giản như thế này [csharp]Int32 n = 0; private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Start(); } private void FormConfig_Load(object sender, EventArgs e) { timer1.Interval = 6000;// 6giay 1 lan...
by 1045007
Sun 12/10/2014 8:28 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách can thiệp 1 hoạt động đang thao tác với CSDL SQL
Replies: 1
Views: 799

Re: Cách can thiệp 1 hoạt động đang thao tác với CSDL SQL

Bạn dùng Thread để load dữ liệu riêng không ảnh hưởng đến form đang thao tác Ví dụ như thế này [csharp] public void Thread_LoadData() { try { while (true) { DataTable dt = ReadData(); // đọc dữ liệu if (dt != null) { if (dt.Rows.Count > 0) { ShowCommand1(); } else { ShowCommand2(); } } else { ShowCo...
by 1045007
Tue 07/10/2014 10:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Quản lý sách trong thư viện liên kết giữa access và vb
Replies: 8
Views: 1578

Re: Xin giúp đỡ về chương trình vb.net

Mình dùng textbox thôi. vậy làm sao để đừng xóa nó đi vậy bạn Gần bó tay với bạn này rồi! sau khi nhập xong bạn đừng đụng gì tới nó (hay thay đổi giá trị) tức là đã không xóa rồi đó! @ Còn nếu bạn bingding Textbox này vào feild của ngày nhập thì bỏ bingding đi mà hiển thị theo kiểu select row rồi h...
by 1045007
Tue 07/10/2014 3:50 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Quản lý sách trong thư viện liên kết giữa access và vb
Replies: 8
Views: 1578

Re: Xin giúp đỡ về chương trình vb.net

Vấn đề rất là đơn giản chỉ vì bạn không nói rõ form của bạn và cách nhập của bạn như thế nào?

Bạn nhập ngày mượn bằng control gì ? sau khi nhập ngày mượn thì đừng xóa ngày đó đi là được.
by 1045007
Tue 07/10/2014 2:25 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Quản lý sách trong thư viện liên kết giữa access và vb
Replies: 8
Views: 1578

Re: Xin giúp đỡ về chương trình vb.net

Khi mượn thì nghĩ không cần phải nhập vào ngày mượn. bạn chỉ việc dùng ngày giờ hiện tại chính là ngày mượn: DateTime.Now
Còn nếu không muốn nhập lại ngày này thì bạn đừng xóa giá trị của control Datetime
by 1045007
Tue 07/10/2014 1:22 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Truyện kinh dị ngắn nhất từng đọc
Replies: 2
Views: 1122

Truyện kinh dị ngắn nhất từng đọc

Vắng quá đến nổi mấy thằng Spider, Bot cũng không thèm online
Empty.jpg
by 1045007
Tue 07/10/2014 1:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Quản lý sách trong thư viện liên kết giữa access và vb
Replies: 8
Views: 1578

Re: Xin giúp đỡ về chương trình vb.net

Câu 1: được! mặc dù không biết bạn giữ lại trên form lúc nhập liệu hay là lưu giữ trong CSDL ? Câu 2: Mỗi quyển sách thuộc lô sách phát hành có 1 barcode để quản lý sách đó. Bạn có thể dùng mã này để tìm lại tên sách bằng cách scan barcode hoặc nhập trực tiếp để tìm, lúc nhập tên sách để lưu thì lưu...
by 1045007
Sun 05/10/2014 9:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giúp mình Thay đổi giá trị 2 COmbobox
Replies: 2
Views: 1041

Re: Giúp mình Thay đổi giá trị 2 COmbobox

Nhìn sơn bộ thì bạn design bằng dotnetbar? mà không có dotnetbar để test thử. Bạn đưa đoạn code xử lý trên vào sự kiên SelectedIndexChanged của ComboboxEx2 rồi set ComboBoxEx1. Text = giá trị Nhớ đặt thuộc tính cho cả 2 combobox: DropDownStyle=DropDownList (mỗi nhà cung cấp thì DropDownStyle này khá...
by 1045007
Sun 05/10/2014 8:33 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Capture vùng desktop
Replies: 11
Views: 2265

Re: Capture vùng desktop

Bạn có thể tận dụng Function trên thay vì vẽ lại image từ OutRec
  1. Dim gp As Graphics = Graphics.FromImage(bitmap)
  2. gp.DrawImage(OutBimap, OutRec.X, OutRec.Y)


Bạn Dùng Hàm FillRectaggle để Fill vùng OutRec màu mà bạn muốn xóa
by 1045007
Fri 03/10/2014 4:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối SQL bằng file app.config ?
Replies: 11
Views: 5489

Re: Kết nối SQL bằng file app.config ?

Bạn truyền sai name <add name= "Programs.Properties.Settings.ConnectionStringName" connectionString="server = itfriend;Database=Northwind;integrated security = true" providerName="System.Data.SqlClient" /> Thì [csharp] public static string sConnectionString = System.Con...
by 1045007
Fri 03/10/2014 1:14 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giúp mình Xuất file Excel từ DataGridView.
Replies: 13
Views: 3370

Re: Giúp mình Xuất file Excel từ DataGridView.

Bạn sửa lại [vbnet]Private Sub ButtonX1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonX1.Click Try Dim SaveFileDialog1 As New SaveFileDialog SaveFileDialog1.Filter = "Excel (*.xls)|*.xls" SaveFileDialog1.ShowDialog() Dim File_name = SaveFileDialog1.FileNam...

Go to advanced search