• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1233 matches

by xuanha
Tue 24/06/2014 9:13 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tạo chương trình khởi động cùng win trong vb.net
Replies: 6
Views: 1494

Re: tạo chương trình khởi động cùng win trong vb.net

Code dưới đây:
[vbnet]
Imports Microsoft.Win32
.
.
Dim reg As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\", True)
Dim path As String = Application.ExecutablePath
reg.SetValue("Tên của chương trình", path)
[/vbnet]
by xuanha
Tue 24/06/2014 8:50 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Đảo ngược một sâu ký tự
Replies: 5
Views: 2748

Re: Đảo ngược một xâu ký tự

Cho mình hỏi là muốn đảo ngược một xâu kí tự "I love you" thành "You love I" phải làm sao ạ... Cảm ơn rất nhiều.... [vb]Private Sub Command1_Click() Dim x$(), i%, daonguoc$ x = Split("I love you", " ") For i = UBound(x) To 0 Step -1 daonguoc = daonguoc & ...
by xuanha
Fri 20/06/2014 11:05 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: vào WEB qua VB
Replies: 2
Views: 707

Re: vào WEB qua VB

Cách đơn giản nhất là bạn dùng ShellExecute để thực hiện công việc. Bổ sung shell32.dll vào chương trình như sau: 1. Nhất Ctrl + T, sau đó chọn Browse..., trong hộp Look in, bạn chọn đường dẫn sau: C:\Windows\System32, hộp File name bạn gõ shell32.dll và sau đó nhấn Open. Bây giờ bạn viết code như s...
by xuanha
Thu 12/06/2014 1:26 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Quản lý thư viện, không hiện được Date NULL & Checkbox Value
Replies: 6
Views: 931

Re: Quản lý thư viện, không hiện được Date NULL & Checkbox V

Chỉ cần biến đổi một chút thôi mà, như dưới đây có phải đơn giản không?

[vb]chktinhtrang.Value = IIf(txtngaytra.Text = "",0,1)[/vb]
by xuanha
Wed 11/06/2014 4:38 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Quản lý thư viện, không hiện được Date NULL & Checkbox Value
Replies: 6
Views: 931

Re: Quản lý thư viện, không hiện được Date NULL & Checkbox V

Cũng tương tự như vậy:
chktinhtrang.Value = IIF(chktinhtrang.Value <>Empty, rs.fields.item(6),"")
by xuanha
Wed 11/06/2014 9:33 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tách 1 link web !
Replies: 6
Views: 1236

Re: Tách 1 link web !

Cho em hỏi làm thế nào để tách 1 link Wed VD như : ("http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Cua-Ngay-Hom-Qua-Son-Tung-M-TP/ZW69BZOF.html") Em muốn tách /ZW69BZOF.html ra khỏi link và bỏ phần đầu thì phải làm sau ? Mong các anh chị giúp em với ! :(( :(( Có rất nhiều cách làm, nhưng đơn giản và hiệu...
by xuanha
Mon 09/06/2014 2:58 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Giúp đỡ code quản lý thư viện
Replies: 9
Views: 1290

Re: [Help] Giúp đỡ code quản lý thư viện

Có hai cách dùng:
1. Dùng Instr: Select * From Tên_bảng Where Instr(1,Ucase(Tên_trường),Ucase('" & Text1.Text & "'))>0
2. Dùng Like: Select * From Tên_bảng Where Ucase(Tên_trường) LIKE Ucase('%" & Text1.Text & "%')
by xuanha
Fri 06/06/2014 10:39 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Giúp đỡ code quản lý thư viện
Replies: 9
Views: 1290

Re: [Help] Giúp đỡ code quản lý thư viện

nkt8x01 wrote:mình đang làm bài quản lý thư viện mà đoạn code mượn trả sách chưa làm đc, các bạn giứp với

Bạn đưa project lên
by xuanha
Thu 29/05/2014 5:23 pm
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Chương trình để cấu hình thông số cho modem
Replies: 1
Views: 2684

Re: Chương trình để cấu hình thông số cho modem

Yêu cầu của bạn có thể làm được, bạn hãy tham khảo bài viết viewtopic.php?f=7&t=29019
by xuanha
Mon 26/05/2014 2:11 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không chuyển được 1 field từ excel sang access
Replies: 4
Views: 1290

Re: không chuyển được 1 field từ excel sang access

Dưới đây là file XLS đã chuyển sang dạng MDB theo code bài viết trên của mình, bạn kiểm tra thử
thu.rar
(49.35 KiB) Downloaded 185 times
by xuanha
Fri 23/05/2014 3:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy tên file trong đường dẫn cho trước
Replies: 1
Views: 721

Re: Lấy tên file trong đường dẫn cho trước

[vbnet]Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim x$ = Dir("C:\Windows\")
While x <> ""
ListBox1.Items.Add(x.ToString)
x = Dir()
End While
End Sub [/vbnet]
by xuanha
Fri 23/05/2014 3:04 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: hỏi về kết nối cơ sở dư liệu Access có password
Replies: 9
Views: 2084

Re: hỏi về kết nối cơ sở dư liệu Access có password

1. Tạo một modul và khai báo biến đường dẫn file để dùng cho toàn bộ chương trình: Public Duongdan$ 2. Viết code cho form lấy đường dẫn như sau (Form1): [vb]Private Sub Command1_Click() Open App.Path & "\duongdan.txt" For Output As #1 Print #1, Text1.Text Close #1 Duongdan = Text1.Text...
by xuanha
Fri 23/05/2014 1:35 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không chuyển được 1 field từ excel sang access
Replies: 4
Views: 1290

Re: không chuyển được 1 field từ excel sang access

Với đoạn code dưới đây thì mình vẫn thấy chuyển đổi được bình thường, không có gì vướng mắc cả. [vb]Private Sub ExceltoAccess(ExcelPath$, AccessPath$) Const acImport = 0: Const acSpreadsheetTypeExcel9 = 8 Set objAccess = CreateObject("Access.Application") objAccess.NewCurrentDatabase Acces...
by xuanha
Thu 22/05/2014 3:22 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Hướng dẫn viết VBA Excel chạy trên ứng dụng VB6
Replies: 21
Views: 36488

Re: Hướng dẫn viết VBA Excel chạy trên ứng dụng VB6

Trong Word mình tô đen 1 đoạn văn bản, rồi xác định có bao nhiêu chữ a hoặc số 10 thì code VBA của word viết sau ạ (http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=21600) coi tới lui các bài viết nhưng trình độ yếu nên chưa biết cách làm ! Code như dưới đây: [vb]Function demchu(X$) As Inte...
by xuanha
Thu 22/05/2014 12:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: hỏi về kết nối cơ sở dư liệu Access có password
Replies: 9
Views: 2084

Re: hỏi về kết nối cơ sở dư liệu Access có password

Cái này thì đơn giản thôi, bạn hãy làm như ví dụ dưới đây:
[vb]Dim db As Database
Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase("\\IP máy chủ\dulieu\TÊN FILE.mdb", False, False, "MS Access;PWD=password file MDB")[/vb]
by xuanha
Thu 22/05/2014 9:22 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: giúp đỡ sửa code kết nối csdl
Replies: 3
Views: 857

Re: giúp đỡ sửa code kết nối csdl

Thuộc tính DatabaseName của Data1 bạn hãy xoá phần đường dẫn file "C:\Users\Admin\Desktop\De Tai VB_Quan Ly Nha Hang Sach\Bai_moi\quanlysach.mdb" và thay vào đó là sự kiện Form_Load như sau: [vb]Private Sub Form_Load() Data1.DatabaseName = App.Path & "\quanlysach.mdb" End Sub...
by xuanha
Wed 21/05/2014 10:34 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp đỡ về vấn đề font chữ cho VB6 trên windows 7
Replies: 3
Views: 1658

Re: Cần giúp đỡ về vấn đề font chữ cho VB6 trên windows 7

Có thể bạn sử dụng nhiều font chữ trong chương trình, tốt nhất là bạn nên lấy đường dẫn cụ thể cho tất cả các font chữ như cách làm trên.
by xuanha
Tue 20/05/2014 9:34 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp đỡ về vấn đề font chữ cho VB6 trên windows 7
Replies: 3
Views: 1658

Re: Cần giúp đỡ về vấn đề font chữ cho VB6 trên windows 7

Font MS Reference Sans Serif (TrueType) có tên file là SSERIFE.fon Khi bạn cài bộ Font ABC thì nó thường nằm ở đường dẫn sau: C:\Program Files\ABC\FONTS\SYSTEM\SSERIFE.fon (còn cài VietKey thì mình không dùng nên không rõ nó nằm ở đâu). Để có thể sử dụng được font này trên Win7, bạn hãy làm như sau:...
by xuanha
Tue 20/05/2014 7:55 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin giúp đỡ về Combobox
Replies: 6
Views: 1015

Re: xin giúp đỡ về Combobox

Nếu combobox có nhiều listitem thì việc sử dụng cây chiếm rất nhiều thời gian viết code, bạn hãy thử với đoạn code dưới đây: [vb]Private Sub Combo1_Click() Dim x: x = Array("3", "4", "5") Text1.Text = x(Combo1.ListIndex) End Sub Private Sub Form_Load() Combo1.AddItem &q...

Go to advanced search