• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1233 matches

by xuanha
Wed 03/09/2014 8:59 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra số trong chuỗi
Replies: 2
Views: 1024

Re: Kiểm tra số trong chuỗi

Nếu bạn có dãy số 1, 3, 5, 17, 23 thì nên sử dụng hàm Split để thực hiện VD như sau: [vb] Dim i% Dim day as string: day = "1, 3, 5, 17, 23" Dim x() as string: x=Split(day,", ") For i = 0 to Ubound(x) if text1.Text = x(i) then Msgbox "Có số công văn này" else Msgbox &quo...
by xuanha
Wed 20/08/2014 8:05 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: "Thụt đầu dòng (1 Space) chỉ dòng đầu tiên của văn bản
Replies: 2
Views: 964

Re: "Thụt đầu dòng (1 Space) chỉ dòng đầu tiên của văn bản

Thêm 1 ký tự vào đầu dòng thì đơn giản thôi:
1. Thêm 1 ký tự Tab: Text1.Text = vbTab & Text1.Text
2. Thêm 1 ký tự trắng: Text1.Text = " " & Text1.Text
3. Thêm 1 ký tự xuống dòng: Text1.Text = vbNewLine & Text1.Text
by xuanha
Tue 12/08/2014 3:47 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không đổi được backcolor, maskcolor
Replies: 5
Views: 901

Re: không đổi được backcolor, maskcolor

camxuc831 wrote:Tình hình là khi mình lưu 1 project va 1 form mới tạo, thì command buttom không thể thay đổi được backcolor, maskcolor. mở dự án của người khác thì có thể chỉnh sửa mình thường :3 giúp mình với....


Bạn chỉ cần cho thuộc tính Style của Command Button là 1 - Graphical
by xuanha
Mon 11/08/2014 2:50 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin được chỉ giáo Lỗi này ?
Replies: 2
Views: 896

Re: Xin được chỉ giáo Lỗi này ?

Thực ra yêu cầu của bạn cũng không khó lắm, chỉ cần suy ngẫm và biến đổi một chút thì sẽ ra kết quả thôi. Dưới đây là code của bài: [vb]Private Sub Command1_Click() Dim s As String Open App.Path & "\TD.txt" For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, s Text1.Text = Text1.Text &a...
by xuanha
Fri 08/08/2014 11:01 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp em viết code với.8/8/2014 hết hạn rồi(Visual Basic 6.0)
Replies: 4
Views: 1260

Re: Giúp em viết code với.8/8/2014 hết hạn rồi(Visual Basic

Câu 2 (2 điểm) . Thiết kế chương trình theo yêu cầu sau - Nhập chuỗi - In từ (các từ) dài nhất trong chuỗi (viết dạng hàm) VD: S=”sinh vien dang nghien cuu bai tap”  “nghien” S=”nguyen nhan la phu huynh qua ban cong viec”  “nguyen huynh” - Thay thế chuỗi S1 trong S bằng S2 (viết dạng hàm hoặc thủ...
by xuanha
Mon 04/08/2014 7:52 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Về câu lệnh lấy danh sách từ File text
Replies: 5
Views: 1319

Re: [Help] Về câu lệnh lấy danh sách từ File text

mình test thì bị lỗi phần duyệt filetext và mình làm như sau Private Sub Command1_Click() For i = 0 To List1.ListCount - 1 FileCopy "data\" & List1.List(i), "data_\" & List1.List(i) Next End Sub Bạn hãy sửa lại như sau: [vb]FileCopy App.Path & "\data\" &...
by xuanha
Mon 28/07/2014 10:40 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Mọi người giúp mình bài tập về mảng với.
Replies: 2
Views: 712

Re: Mọi người giúp mình bài tập về mảng với.

Đây là một bài toán cơ bản về mảng 1 chiều, với mảng 1 chiều thì phần tử đầu tiên có thứ tự là 0, do vậy bạn có thể suy ra các thứ tự các phần tử như sau: a =0,b=1,....,g=6 Bạn khai báo mảng 1 chiều có 7 phần tử như sau: Dim x(6) as String Tương tự với mảng 1 chiều có 4 phần tử: Dim a(3) As String Đ...
by xuanha
Mon 28/07/2014 10:10 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: các anh chị giúp em bài này nhé
Replies: 4
Views: 1220

Re: các anh chị giúp em bài này nhé

Code như sau: [vb] Private Sub Command1_Click() Dim x$, y$, z$, k$(), i% x = InputBox("Nhap chuoi can tach") k = Split(x, Chr(32)) For i = 0 To UBound(k) If IsNumeric(k(i)) Then y = y & IIf(y <> "", Chr(32) & k(i), k(i)) Else z = z & IIf(z <> "", Chr(32) &am...
by xuanha
Sat 19/07/2014 5:25 pm
Forum: Android
Topic: Lập trình Android bằng Visual Basic
Replies: 17
Views: 6891

Re: Lập trình Android bằng Visual Basic

NTN wrote:Chán èo ! Phức tạp quá ! Phải cho cho cái Video hướng dẫn từ A - Z thì đỡ biết mấy !


Bổ đầu, thay óc bằng sách, đỡ phải học.
by xuanha
Fri 18/07/2014 10:05 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Cần giúp] Lấy csdl trên excel
Replies: 2
Views: 755

Re: [Cần giúp] Lấy csdl trên excel

Code kết nối file Excel:
[vb]Dim cn as New ADODB.Connection
cn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\MyFolder\MyWorkbook.xls;Extended Properties=Excel 8.0;" [/vb]
by xuanha
Wed 16/07/2014 9:05 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Không cho Shape1 di chuyển ra khỏi Form
Replies: 6
Views: 884

Re: Giúp em với :((

Code đây ạ : [vb]Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case vbKeyA Shape1.Left = Shape1.Left - 50 Case vbKeyD Shape1.Left = Shape1.Left + 50 End Select End Sub[/vb] Cho thêm điều kiện vào là ổn thôi: [vb] Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shif...
by xuanha
Mon 14/07/2014 1:19 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lệnh Copy chỉ cần đuôi file
Replies: 2
Views: 763

Re: Lệnh Copy chỉ cần đuôi file

Phần mở rộng của file gồm 3 hoặc 4 ký tự, ví dụ như: .doc, .xls, .docx, ... Phần mở rộng của file và tên của file được phân biệt với nhau bởi một dấu chấm cuối cùng, ví dụ như: Tentoila.doc thì tên file là Tentoila và doc là phần mở rộng; Ten.toi.la.doc thì tên file Ten.toi.la và doc là phần mở rộng...
by xuanha
Mon 14/07/2014 10:01 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho Process đứng giữa màn hình!
Replies: 4
Views: 899

Re: Cho Process đứng giữa màn hình!

Chỉ cần 1 dòng là đủ
Me.Move (Screen.Width -Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2
by xuanha
Tue 08/07/2014 4:04 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Help me.! Dùng SaveFileDialog lưu nội dung của một Textbox.
Replies: 2
Views: 790

Re: Help me.! Dùng SaveFileDialog lưu nội dung của một Textb

Code dưới đây:
[vb]Private Sub Command1_Click()
CommonDialog1.Filter = "*.Txt|*.txt"
CommonDialog1.ShowSave
Open CommonDialog1.FileName For Output As #1
Print #1, Text1.Text
Close #1
End Sub[/vb]
File mẫu
Save.rar
(1.46 KiB) Downloaded 185 times
by xuanha
Tue 01/07/2014 1:57 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho hỏi làm sau để tạo Form với giao diện bất kỳ .PNG
Replies: 6
Views: 1130

Re: Cho hỏi làm sau để tạo Form với giao diện bất kỳ .PNG

NTN wrote:chỗ nào có màu trắng nó đều trong suốt hết ?

Câu hỏi của bạn hơi ngược so với ban đầu
NTN wrote:tạo Form với giao diện bất kỳ file có định dạng là PNG


Trong suốt như vậy để form có hình dạng như Image
by xuanha
Mon 30/06/2014 10:49 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho hỏi làm sau để tạo Form với giao diện bất kỳ .PNG
Replies: 6
Views: 1130

Re: Cho hỏi làm sau để tạo Form với giao diện bất kỳ .PNG

Image của VB6 không hỗ trợ ảnh định dạng PNG, để có thể hiển thị ảnh giống như định dạng PNG thì bạn nên chuyển sang định dạng GIF. Dưới đây là một bài mẫu, bạn tự nghiên cứu để phát triển thêm. 1. Đối với form: - Đặt BackColor: Mầu trắng. - Đặt BorderStyle: 0 - None. - Caption: Bỏ trống. - ControlB...
by xuanha
Fri 27/06/2014 5:12 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Kiểm tra 1 workbook đã mở hay chưa?
Replies: 2
Views: 1279

Re: Kiểm tra 1 workbook đã mở hay chưa?

Bạn có thể tham khảo code dưới đây:
[vb]Dim w As Workbook
For Each w In Workbooks
If w.Name = "Book1.xls" Then MsgBox "Da duoc mo" Else MsgBox "Chua duoc mo"
Next[/vb]
by xuanha
Fri 27/06/2014 12:13 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy thông tin từ table khác
Replies: 2
Views: 863

Re: Lấy thông tin từ table khác

[vb]Select guixe.id, tenkhachhang.tenkhachhang, tenkhachhang.sodienthoai From guixe, tenkhachhang Where tenkhachhang.id = guixe.id[/vb]

Go to advanced search