• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1233 matches

by xuanha
Mon 05/01/2015 10:00 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Không cho ẩn chương trình?
Replies: 1
Views: 478

Re: Không cho ẩn chương trình?

Bạn tham khảo bài viết sau (nguồn từ vblib) Const HWND_TOPMOST = -1 Const HWND_NOTOPMOST = -2 Const SWP_NOSIZE = &H1 Const SWP_NOMOVE = &H2 Const SWP_NOACTIVATE = &H10 Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 ‘Hàm API cần sử dụng Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd...
by xuanha
Fri 19/12/2014 4:30 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ai giúp mình cái hàm tự tạo giá trị
Replies: 2
Views: 737

Re: Ai giúp mình cái hàm tự tạo giá trị

Code: Select all

Private Sub Command2_Click()
Dim i%
For i = 1 to 50
URLDownloadToFile 0, "http://thunghiem.com/votinh1.swf", "C:\123\votinh" & i & ".swf", 0, 0
Next
End Sub
by xuanha
Mon 01/12/2014 9:16 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhập vào số dương n và tìm số chữ số nhỏ nhất?
Replies: 1
Views: 906

Re: Nhập vào số dương n và tìm số chữ số nhỏ nhất?

đề là nhập vào số dương n và tìm số chữ số nhỏ nhất thì làm sao mọi người?? vd:12213323>> số chữ số nhỏ nhất là 2???? Số nhỏ nhất của dãy số trên là số 1. [vb]'Xây dựng hàm tìm số nhỏ nhất trong một dãy số Private Function Nhonhat(n%) as String Dim i% Nhonhat = Val(Left(n,1)) For i=2 to len(n) If V...
by xuanha
Wed 26/11/2014 11:24 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Cần giúp đỡ về thiết kế form trong VB 6.0
Replies: 1
Views: 813

Re: [Help] Cần giúp đỡ về thiết kế form trong VB 6.0

[vb]Private Sub Text1_KeyDown(Index As Integer, KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case 13: If Index < Text1.Count - 1 Then Label1(Index).Visible = False Text1(Index).Visible = False Label1(Index + 1).Visible = True Text1(Index + 1).Visible = True Text1(Index + 1).SetFocus End...
by xuanha
Mon 24/11/2014 3:58 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [HELP] Bài tập về chẵn lẽ
Replies: 1
Views: 744

Re: [HELP] Bài tập về chẵn lẽ

[vb]Dim n$(), i%, sochan$, sole$, chan%, le% n = Split("1 2 3 4 5 7 8 9 10") For i = 0 To UBound(n) If Val(n(i)) / 2 - Fix(Val(n(i)) / 2) = 0 Then sochan = sochan & ", " & n(i) chan = chan + 1 Else sole = sole & ", " & n(i) End If Next MsgBox "Mang ...
by xuanha
Thu 20/11/2014 6:12 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra text vb6
Replies: 3
Views: 805

Re: Kiểm tra text vb6

Bạn hãy sử dụng hàm INSTR để thực hiện
by xuanha
Mon 17/11/2014 8:54 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Vấn đề về FileListBox, Dir.
Replies: 4
Views: 1755

Re: Lấy đường dẫn trong FileListBox

[vb]Private Sub Command1_Click()
For i = 0 To File1.ListCount-1
List1.AddItem IIf(Len(File1.Path) > 3, File1.Path & "\" & File1.List(i), File1.Path & File1.List(i))
Next
MsgBox "Da thuc hien xong"
End Sub[/vb]
by xuanha
Fri 14/11/2014 9:46 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra text vb6
Replies: 3
Views: 805

Re: Kiểm tra text vb6

Chịu khó đọc sách một chút đi, cái gì cũng hỏi thì chỉ biết nhanh nhưng không sâu.
[vb]Dim x$
Open "File text" For Input As #1
While Not EOF(1)
Line Input #1, x
If x = Text1.Text Then MsgBox "Tìm thấy"
Wend
Close #1[/vb]
by xuanha
Thu 13/11/2014 8:16 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Thanh ScrollBars trong Text MultiLine
Replies: 1
Views: 788

Re: Thanh ScrollBars trong Text MultiLine

[vb]Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = Text1.Text & "Cai gi do" & vbNewLine
Text1.SelLength = Len(Text1.Text)
End Sub[/vb]
by xuanha
Thu 13/11/2014 8:07 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Thêm _ vào mỗi chữ VB6
Replies: 1
Views: 649

Re: Thêm _ vào mỗi chữ VB6

[vb]Dim i%, x$
For i=1 to Len(text1.text)
x=x & Mid(text1.text,i,1) & "_"
Next
text1.text = x
[/vb]
by xuanha
Wed 12/11/2014 1:13 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Biến a trong text thành 1
Replies: 2
Views: 604

Re: Biến a trong text thành 1

text1.text = replace("aabcfgagewa","a","1")
by xuanha
Mon 10/11/2014 8:48 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp đỡ về vòng lặp for trong C#
Replies: 1
Views: 545

Re: Cần giúp đỡ về vòng lặp for trong C#

[vbnet]
For i As Integer = 1 To 9 Step 2
Làm gì đó
Next

For j As Integer = 2 To 8 Step 2
Làm gì đó
Next[/vbnet]
by xuanha
Thu 06/11/2014 3:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code vb6 sang vb.net
Replies: 2
Views: 665

Re: Code vb6 sang vb.net

NTN wrote:cho em hỏi em có code vb6 như thế này :
app.path & "\1.txt" vậy thì sang vb.net thì nó ra sau ?
Mong các bạn giúp với 1


Application.StartupPath & "\1.txt"
by xuanha
Tue 07/10/2014 10:44 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy dãy số từ textbox
Replies: 2
Views: 953

Re: Lấy dãy số từ textbox

[vb]dim x() as string
x=split(dãy số) 'nếu các số cách nhau một khoảng trắng
x=split(dãy số,",") 'nếu các số cách nhau bằng dấu phảy ","[/vb]
by xuanha
Mon 15/09/2014 4:59 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp dùng lệnh additem trong combobox
Replies: 3
Views: 1389

Re: giúp dùng lệnh additem trong combobox

Câu hỏi thì bạn viết đúng là AddItem, nhưng code thì lại viết sai là AdItem
Trong đoạn code trên, sửa lại Combo1.AdItem "1" thành Combo1.AddItem "1"
by xuanha
Mon 15/09/2014 7:54 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin giúp về code trong combobox !!!
Replies: 3
Views: 1116

Re: Xin giúp về code trong combobox !!!

Đây là một cách đơn giản, các cách làm khác thì bạn có thể tìm hiểu thêm: [vb] Private Sub Form_Load() Combo1.AddiTem "Dao" Combo1.AddiTem "Kéo" Combo1.AddiTem "Thớt" End Sub Private Sub Combo1_Click() Dim Gia() as String Gia = Split("Giá dao,Giá kéo,Giá thớt"...
by xuanha
Fri 05/09/2014 7:52 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Một câu hỏi về làm việc với Chuổi.
Replies: 6
Views: 1291

Re: Một câu hỏi về làm việc với Chuổi.

:(( Sao không được xuanha ơi ?! Bạn hãy thử với đoạn code dưới đây, đảm bảo thành công 100% [vb]Private Sub Command1_Click() Text1.Text = Replace(Text1.Text, "." & vbNewLine, "hello" & vbNewLine) End Sub Private Sub Form_Load() For i% = 10 To 20 Text1.Text = Text1.Text &...
by xuanha
Thu 04/09/2014 2:12 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Một câu hỏi về làm việc với Chuổi.
Replies: 6
Views: 1291

Re: Một câu hỏi về làm việc với Chuổi.

Thông thường thì khi kết thúc một bao giờ cũng có dấu chấm (.) và xuống dòng. Ký tự xuống dòng có thể là Chr(10) hoặc VbNewline hoặcVbCrlf Như vậy việc thay thế dấu chấm và một ký tự xuống dòng bằng một ký tự khác thì cũng rất đơn giản. VD: Chuoi= Replace(Chuoi,"." & VbNewLine, "K...

Go to advanced search