• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1225 kết quả

gửi bởi xuanha
T.Hai 26/01/2015 11:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước
Trả lời: 7
Xem: 854

Re: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước

[vbnet] Private Sub Shape_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SizeChanged
Shape.Top = Me.Height / 2 - Shape.Height / 2
Shape.Left = Me.Width / 2 - Shape.Width / 2
End Sub[/vbnet]
gửi bởi xuanha
T.Năm 22/01/2015 7:26 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Trả lời: 16
Xem: 8874

Re: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM

Phần mềm này mình chưa làm.
gửi bởi xuanha
T.Tư 21/01/2015 11:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chỉ giùm em bấm vào nút nhấn thì nó đổi màu
Trả lời: 1
Xem: 401

Re: các pro chỉ giùm em với ạ!

Trước tiên, bạn phải đặt thuộc tính Style của Command là 1 - Graphical. Sau đó viết code như dưới đây:
[vb]Dim t%
Private Sub Command1_Click()
If t = 0 Then t = 1 Else t = 0
If t = 0 Then Command1.BackColor = vbWhite Else Command1.BackColor = vbRed
End Sub[/vb]
gửi bởi xuanha
T.Ba 20/01/2015 2:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp đỡ về DataGridView !
Trả lời: 4
Xem: 888

Re: Giúp đỡ về DataGridView !

Mình có: - 1 Textbox để nhập tên cần tìm. - 1 Button để thực thi lệnh tìm kiếm. - 1 DataGridView_DanhSach (DataGridView chỉ có 2 cột: STT và Tên; gồm 300 nhân viên nên không thể hiện được hết danh sách lên màn hình nên có một thanh cuộn lên xuống) Vấn đề cần giúp đỡ: - Khi mình nhập tên và thực hiệ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 19/01/2015 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 693

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Làm như bạn Xuân Hà cũng được, nhưng nêu bài toán đơn giản thế này mà viết code phức tạp như thế thì không thực sự ổn lắm, chủ topic lại là người đang học basic, hơn thế code của bạn chưa tối ưu (sẽ chậm hơn code sau đây của mình, đồng thời tốn tài nguyên?), mình đơn cử code này: [vbnet]Public Clas...
gửi bởi xuanha
T.Hai 19/01/2015 9:22 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 945

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Trước tiên, mình có chút góp ý về code của bạn Xuân Hà: Việc dùng API GetAsyncKeyState() là một cách, tuy nhiên, khi VB6 đã hỗ trợ tính năng (sự kiện) đáp ứng được yêu cầu của đề bài một cách đơn giản rồi thì dùng API lại là một cách không thuyết phục lắm, hơn thế nó làm cho VB6 trở thành ngôn ngữ ...
gửi bởi xuanha
T.Bảy 17/01/2015 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 945

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Vẽ một Timer vào form và viết code để nhấn ctrl + m thì các ô text thành rỗng như sau: [vb]Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer Private Sub Form_Load() Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 10 End Sub Private Sub Timer1_Timer() Dim ctl As...
gửi bởi xuanha
T.Bảy 17/01/2015 10:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 693

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Trong VB Net thì không hỗ trợ việc đặt các control cùng loại có tên giống nhau, do vậy bạn nên kẻ 3 Label có tên lần lượt là Label1, Label2, Label3, sau đó viết code như dưới đây: [vbnet] Dim t% = 0 Dim x() As String = Split("A B C") Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 16/01/2015 4:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 693

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

1. Vẽ 3 cái Label và đặt tên cho nó có cùng tên là Lab (chúng sẽ có Index từ 0 đến 2) 2. Viết code như sau: [vb] Dim t% Private Sub Command1_Click() Dim x(): x = Array("A", "B", "C") If t < 3 Then t = t + 1 Lab(t - 1).Caption = x(t - 1) End Sub[/vb] File bài làm Label.r...
gửi bởi xuanha
T.Ba 13/01/2015 3:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra trong Task Manager !
Trả lời: 2
Xem: 409

Re: Kiểm tra trong Task Manager !

Bạn rất nhiệt tình và chịu khó học hỏi, nhưng cần chú ý hơn đến ngôn từ trong bài viết (có một số bài viết dùng lời lẽ chưa được mọi người hài lòng) Dưới đây là code chương trình: [vb]Private Sub Command1_Click() Dim ToanboProcess, ProceCantim Set ToanboProcess = GetObject("winmgmts://").e...
gửi bởi xuanha
T.Hai 12/01/2015 7:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: MẢNG CONTROL TRONG VB6
Trả lời: 4
Xem: 425

Re: MẢNG CONTROL TRONG VB6

Chương trình này bạn copy về mà không copy kèm theo file OCX của control nên mới bị như vậy.
gửi bởi xuanha
T.Hai 05/01/2015 10:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Open trực tiếp file txt từ web
Trả lời: 7
Xem: 734

Re: Open trực tiếp file txt từ web

Mã: Chọn hết

private command1_Click()
Msgbox GetUrlSource("www.abc.com/abc.txt")
End sub
gửi bởi xuanha
T.Hai 05/01/2015 10:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Không cho ẩn chương trình?
Trả lời: 1
Xem: 333

Re: Không cho ẩn chương trình?

Bạn tham khảo bài viết sau (nguồn từ vblib) Const HWND_TOPMOST = -1 Const HWND_NOTOPMOST = -2 Const SWP_NOSIZE = &H1 Const SWP_NOMOVE = &H2 Const SWP_NOACTIVATE = &H10 Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 ‘Hàm API cần sử dụng Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 19/12/2014 4:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ai giúp mình cái hàm tự tạo giá trị
Trả lời: 2
Xem: 452

Re: Ai giúp mình cái hàm tự tạo giá trị

Mã: Chọn hết

Private Sub Command2_Click()
Dim i%
For i = 1 to 50
URLDownloadToFile 0, "http://thunghiem.com/votinh1.swf", "C:\123\votinh" & i & ".swf", 0, 0
Next
End Sub
gửi bởi xuanha
T.Hai 01/12/2014 9:16 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhập vào số dương n và tìm số chữ số nhỏ nhất?
Trả lời: 1
Xem: 658

Re: Nhập vào số dương n và tìm số chữ số nhỏ nhất?

đề là nhập vào số dương n và tìm số chữ số nhỏ nhất thì làm sao mọi người?? vd:12213323>> số chữ số nhỏ nhất là 2???? Số nhỏ nhất của dãy số trên là số 1. [vb]'Xây dựng hàm tìm số nhỏ nhất trong một dãy số Private Function Nhonhat(n%) as String Dim i% Nhonhat = Val(Left(n,1)) For i=2 to len(n) If V...
gửi bởi xuanha
T.Tư 26/11/2014 11:24 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Help] Cần giúp đỡ về thiết kế form trong VB 6.0
Trả lời: 1
Xem: 587

Re: [Help] Cần giúp đỡ về thiết kế form trong VB 6.0

[vb]Private Sub Text1_KeyDown(Index As Integer, KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case 13: If Index < Text1.Count - 1 Then Label1(Index).Visible = False Text1(Index).Visible = False Label1(Index + 1).Visible = True Text1(Index + 1).Visible = True Text1(Index + 1).SetFocus End...
gửi bởi xuanha
T.Hai 24/11/2014 3:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [HELP] Bài tập về chẵn lẽ
Trả lời: 1
Xem: 554

Re: [HELP] Bài tập về chẵn lẽ

[vb]Dim n$(), i%, sochan$, sole$, chan%, le% n = Split("1 2 3 4 5 7 8 9 10") For i = 0 To UBound(n) If Val(n(i)) / 2 - Fix(Val(n(i)) / 2) = 0 Then sochan = sochan & ", " & n(i) chan = chan + 1 Else sole = sole & ", " & n(i) End If Next MsgBox "Mang ...
gửi bởi xuanha
T.Năm 20/11/2014 6:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra text vb6
Trả lời: 3
Xem: 600

Re: Kiểm tra text vb6

Bạn hãy sử dụng hàm INSTR để thực hiện
gửi bởi xuanha
T.Hai 17/11/2014 8:54 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề về FileListBox, Dir.
Trả lời: 4
Xem: 1162

Re: Lấy đường dẫn trong FileListBox

[vb]Private Sub Command1_Click()
For i = 0 To File1.ListCount-1
List1.AddItem IIf(Len(File1.Path) > 3, File1.Path & "\" & File1.List(i), File1.Path & File1.List(i))
Next
MsgBox "Da thuc hien xong"
End Sub[/vb]

Chọn tìm kiếm nâng cao