• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1233 kết quả

gửi bởi xuanha
T.Hai 23/03/2015 1:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng
Trả lời: 4
Xem: 576

Re: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng

Mã: Chọn hết

CONSQL = "SELECT * FROM NHANVIEN WHERE datediff('d',NGAYVLV,DTPNGAY)=60", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic


Thay "d" thành 'd'
gửi bởi xuanha
T.Hai 23/03/2015 10:01 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng
Trả lời: 4
Xem: 576

Re: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng

Để tính số ngày giữa 2 khoảng thời gian là ngày và tháng thì bạn nên sử dụng hàm DateDiff để thực hiện. Theo như yêu cầu của bạn thì sử dụng hàm này như sau: SELECT * FROM NHANVIEN Where DateDiff("d", Ngày ký hợp đồng, Ngày hiện tại)=60 or DateDiff("d", Ngày ký hợp đồng, Ngày hiệ...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 20/03/2015 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề hóc búa trong VB.NET. Mong anh chị giúp đỡ
Trả lời: 2
Xem: 513

Re: Vấn đề hóc búa trong VB.NET. Mong anh chị giúp đỡ

Application.StartupPath & "\modul\sys.txt"
gửi bởi xuanha
T.Tư 28/01/2015 10:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: thắc mắc về vòng lặp
Trả lời: 4
Xem: 843

Re: thắc mắc về vòng lặp

Bạn cần nêu rõ hơn một số nội dung:
1. Bảng gồm những Field nào
2. Duyệt các dòng trên lưới để lấy nội dung hay lưới chỉ cần để hiển thị kết quả.
gửi bởi xuanha
T.Ba 27/01/2015 10:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước
Trả lời: 7
Xem: 1144

Re: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước

Quan trọng nhất là bạn phải xác định được tâm đường tròn nó nằm ở khoảng nào trong Form. Nễu xác định được tâm đường tròn rồi thì chỉ cần thực hiện code như sau là ok: [vbnet]Private Sub Shape_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SizeChanged Shape.Top = ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 26/01/2015 3:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề bề Web và List
Trả lời: 1
Xem: 619

Re: Vấn đề bề Web và List

Bạn có thể tham khảo code dưới đây: [vb]Dim i%: Dim x$(): x = Split(Text1.Text, vbNewLine) For i = 0 To UBound(x) If InStr(1, x(i), "fshare.com/") > 0 or InStr(1, x(i), "upfile.vn/") > 0 or InStr(1, x(i), "4Share.com/") > 0 or InStr(1, x(i), "mediafire.com/") ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 26/01/2015 11:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước
Trả lời: 7
Xem: 1144

Re: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước

[vbnet] Private Sub Shape_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SizeChanged
Shape.Top = Me.Height / 2 - Shape.Height / 2
Shape.Left = Me.Width / 2 - Shape.Width / 2
End Sub[/vbnet]
gửi bởi xuanha
T.Năm 22/01/2015 7:26 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Trả lời: 18
Xem: 10428

Re: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM

Phần mềm này mình chưa làm.
gửi bởi xuanha
T.Tư 21/01/2015 11:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chỉ giùm em bấm vào nút nhấn thì nó đổi màu
Trả lời: 1
Xem: 440

Re: các pro chỉ giùm em với ạ!

Trước tiên, bạn phải đặt thuộc tính Style của Command là 1 - Graphical. Sau đó viết code như dưới đây:
[vb]Dim t%
Private Sub Command1_Click()
If t = 0 Then t = 1 Else t = 0
If t = 0 Then Command1.BackColor = vbWhite Else Command1.BackColor = vbRed
End Sub[/vb]
gửi bởi xuanha
T.Ba 20/01/2015 2:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp đỡ về DataGridView !
Trả lời: 4
Xem: 1074

Re: Giúp đỡ về DataGridView !

Mình có: - 1 Textbox để nhập tên cần tìm. - 1 Button để thực thi lệnh tìm kiếm. - 1 DataGridView_DanhSach (DataGridView chỉ có 2 cột: STT và Tên; gồm 300 nhân viên nên không thể hiện được hết danh sách lên màn hình nên có một thanh cuộn lên xuống) Vấn đề cần giúp đỡ: - Khi mình nhập tên và thực hiệ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 19/01/2015 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 775

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Làm như bạn Xuân Hà cũng được, nhưng nêu bài toán đơn giản thế này mà viết code phức tạp như thế thì không thực sự ổn lắm, chủ topic lại là người đang học basic, hơn thế code của bạn chưa tối ưu (sẽ chậm hơn code sau đây của mình, đồng thời tốn tài nguyên?), mình đơn cử code này: [vbnet]Public Clas...
gửi bởi xuanha
T.Hai 19/01/2015 9:22 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1048

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Trước tiên, mình có chút góp ý về code của bạn Xuân Hà: Việc dùng API GetAsyncKeyState() là một cách, tuy nhiên, khi VB6 đã hỗ trợ tính năng (sự kiện) đáp ứng được yêu cầu của đề bài một cách đơn giản rồi thì dùng API lại là một cách không thuyết phục lắm, hơn thế nó làm cho VB6 trở thành ngôn ngữ ...
gửi bởi xuanha
T.Bảy 17/01/2015 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1048

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Vẽ một Timer vào form và viết code để nhấn ctrl + m thì các ô text thành rỗng như sau: [vb]Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer Private Sub Form_Load() Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 10 End Sub Private Sub Timer1_Timer() Dim ctl As...
gửi bởi xuanha
T.Bảy 17/01/2015 10:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 775

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Trong VB Net thì không hỗ trợ việc đặt các control cùng loại có tên giống nhau, do vậy bạn nên kẻ 3 Label có tên lần lượt là Label1, Label2, Label3, sau đó viết code như dưới đây: [vbnet] Dim t% = 0 Dim x() As String = Split("A B C") Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 16/01/2015 4:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 775

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

1. Vẽ 3 cái Label và đặt tên cho nó có cùng tên là Lab (chúng sẽ có Index từ 0 đến 2) 2. Viết code như sau: [vb] Dim t% Private Sub Command1_Click() Dim x(): x = Array("A", "B", "C") If t < 3 Then t = t + 1 Lab(t - 1).Caption = x(t - 1) End Sub[/vb] File bài làm Label.r...
gửi bởi xuanha
T.Ba 13/01/2015 3:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra trong Task Manager !
Trả lời: 2
Xem: 463

Re: Kiểm tra trong Task Manager !

Bạn rất nhiệt tình và chịu khó học hỏi, nhưng cần chú ý hơn đến ngôn từ trong bài viết (có một số bài viết dùng lời lẽ chưa được mọi người hài lòng) Dưới đây là code chương trình: [vb]Private Sub Command1_Click() Dim ToanboProcess, ProceCantim Set ToanboProcess = GetObject("winmgmts://").e...
gửi bởi xuanha
T.Hai 12/01/2015 7:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: MẢNG CONTROL TRONG VB6
Trả lời: 4
Xem: 496

Re: MẢNG CONTROL TRONG VB6

Chương trình này bạn copy về mà không copy kèm theo file OCX của control nên mới bị như vậy.
gửi bởi xuanha
T.Hai 05/01/2015 10:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Open trực tiếp file txt từ web
Trả lời: 7
Xem: 963

Re: Open trực tiếp file txt từ web

Mã: Chọn hết

private command1_Click()
Msgbox GetUrlSource("www.abc.com/abc.txt")
End sub

Chọn tìm kiếm nâng cao