• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1233 matches

by xuanha
Thu 08/12/2011 11:43 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Vấn đề load và Unload MDIChild form
Replies: 12
Views: 1583

Re: Vấn đề load và Unload MDIChild form

Các bác cho em hỏi làm thế nào để đóng hết các MDIChild khác nếu đang mở chỉ để hiển thị duy nhất 1 MDIChild vừa triệu gọi trong một MDIForm vì nếu không đóng thì mỗi MDIChild có kích thước khác nhau nó sẽ xếp chồng không che hết MDIChild được triệu gọi trước đó. Bạn thử đoạn code này nhé Private S...
by xuanha
Wed 07/12/2011 1:58 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Bảng tạm trong Access
Replies: 1
Views: 1160

Re: Bảng tạm trong Access

Đây là đoạn mã theo yêu cầu của bạn Dim cn As New ADODB.Connection Dim rec As New ADODB.Recordset cn.CursorLocation = adUseClient cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= " & App.Path & "\DL.MDB;Persist Security Info=False" rec.Open "Select Hoten Into ...
by xuanha
Wed 07/12/2011 10:50 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: kết nối cơ sở dữ liệu acess
Replies: 6
Views: 2262

Re: kết nối cơ sở dữ liệu acess

Việc kết nối cơ sở dữ liệu thực chất để dùng vào những việc sau: Thêm mới, sửa, xoá, thống kê. Như vậy, để thuận tiện cho việc thực hiện các công việc trên trong toàn bộ dự án của mình, bạn nên viết các hàm cho từng loại (khi cần sử dụng thì chỉ gọi chúng ra là xong). Sau đây là một VD: [b]Xây dựng ...
by xuanha
Mon 05/12/2011 11:30 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: cho hỏi về combobox vb6
Replies: 8
Views: 1340

Re: cho hỏi về combobox vb6

Sau đây là một cách lọc hệ số lương từ CSDL. Private Sub Form_Load() Dim cn As New ADODB.Connection Dim rec As New ADODB.Recordset cn.CursorLocation = adUseClient cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= " & App.Path & "\DL.MDB;Persist Security Info=False" ...
by xuanha
Sun 04/12/2011 2:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp đỡ về Join table
Replies: 3
Views: 1412

Re: Cần giúp đỡ về Join table

Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về các câu lệnh truy vấn của SQL (giáo trình SQL hướng dẫn rất cụ thể). Nhưng với cách thiết kế quan hệ CSDL như bạn mô tả thì rất lằng nhằng và rất phức tạp, khó khăn cho việc thiết kết CSDL và người lập trình VD: Ta có các bảng dữ liệu sau: Phong (Maphong, Tenphong) 'Phòng ...
by xuanha
Sat 03/12/2011 4:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho mình hỏi đóng gói ứng dụng vb6
Replies: 6
Views: 1226

Re: Cho mình hỏi đóng gói ứng dụng vb6

Để tạo bộ setup một Project của VB6, bạn hãy sử dụng công cụ Package & Deployment Wizard trong Microsoft Visual Studio 6.0 Tools
by xuanha
Mon 17/10/2011 2:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các bác giúp em về Mdi Form-Tha thiết
Replies: 7
Views: 955

Re: Các bác giúp em về Mdi Form-Tha thiết

Nếu bạn dùng VB6 thì làm như sau:
Dim frm As New FormB
frm.Show
End Sub
by xuanha
Mon 17/10/2011 2:23 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Không chạy được khi có Timer
Replies: 5
Views: 844

Re: Không chạy được khi có Timer

Mình hơi bị lú lần một chút, tìm mãi mới thấy nguyên nhân. Nó không phải do Timer mà là do trong Form mình có sử dụng ProgressBar, nhưng quên chưa copy cái thư viện của em này vào System32.

Cảm ơn mọi người đã có ý kiến phản hồi.
by xuanha
Mon 17/10/2011 9:51 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Không chạy được khi có Timer
Replies: 5
Views: 844

Re: Không chạy được khi có Timer

Đó cũng là vấn đề mà mình cũng thấy rất khó hiểu, nhưng thực tế lại xảy ra như vậy. Mặc dù mình đã copy toàn bộ các file DLL của VB vào System32 nhưng vẫn không thể chạy được nếu không cài Office
by xuanha
Mon 17/10/2011 8:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Không chạy được khi có Timer
Replies: 5
Views: 844

Không chạy được khi có Timer

Tôi tạo một chương trình trong chương trình có sử dụng đối tượng Timer. Khi dịch chương trình này thành file exe và chạy trên máy tính chỉ có mỗi windows (chưa cài đặt thêm các phần mềm dứng dụng khác) thì chương trình không chạy được. Nhưng nếu cài Office và sau đó mới chạy chương trình thì OK. Tôi...
by xuanha
Wed 20/07/2011 2:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: code ghi lại nhật ký đăng nhập
Replies: 9
Views: 1089

Re: code ghi lại nhật ký đăng nhập

Bạn đã làm được phần đăng nhập thì không có khó khăn gì khi bạn làm thêm phần ghi lại nhật ký đăng nhập cả. Khi bạn viết phần đăng nhập thì bạn thường chứng thực người dùng bằng tên user và mật khẩu đăng nhập, nếu chứng thực đúng thì cho phép sử dụng chương trình. Như vậy, nếu muốn ghi lại nhật ký đ...
by xuanha
Wed 20/07/2011 1:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: bảo mật dữ liệu trong access
Replies: 5
Views: 939

Re: bảo mật dữ liệu trong access

Cách bảo mật dữ liệu tốt nhất cho file MDB đó là đặt mật khẩu cho file. Bạn nên đặt mật khẩu theo nguyên tắc sau: Độ dài ít nhất 8 ký tự, có cả chữ và số, có chữ hoa và chữ thường, có chứa ký tự đặc biệt.
by xuanha
Thu 02/06/2011 4:44 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lổi update dữ liẹu!
Replies: 15
Views: 2082

Re: Lổi update dữ liẹu!

Trong bảng mà bạn update dữ liệu có trường khoá và trường này không được để rỗng

Go to advanced search