• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 688 kết quả

gửi bởi dong
T.Sáu 18/10/2019 3:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?
Trả lời: 0
Xem: 7

Kéo thả groupBox1 khi chạy ?

Mình viết cho groupBox1 khi chạy có thể kéo thả được. Tôi kéo thả groupBox1 vào form và viết code như sau: private void groupBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e) { e.Effect = DragDropEffects.Move; } private void groupBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e) { ((GroupBox)e.Data.GetData...
gửi bởi dong
T.Hai 14/10/2019 11:17 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?
Trả lời: 0
Xem: 84

Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?

Giả sử mình có 2 ví dụ có sử dụng câu lệnh CodeFile và Inherits. file Quangcao khai báo: Quangcao.ascx <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Quangcao.ascx.cs" Inherits="Quangcao" %> <%@ Import Namespace="webapp" %> ... Quangcao.a...
gửi bởi dong
T.Tư 09/10/2019 4:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?
Trả lời: 0
Xem: 100

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare(...) không hoạt động ? Tôi đã làm theo tài liệu https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.datagridviewsortcompareeventhandler?view=netframework-4.8 nhưng dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ? mặc dù tôi đã khai báo...
gửi bởi dong
T.Hai 07/10/2019 4:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Truyền đối số trong vb6.0 ?
Trả lời: 0
Xem: 170

Truyền đối số trong vb6.0 ?

giả sử mình có file truyen.exe, mình muốn đưa thông báo cho file truyen.exe để xuất thông báo theo cú pháp: Ổ đĩa:\truyen.exe "ví dụ truyền thông báo", mình muốn truyền chuổi cho file truyen.exe mình khai báo như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Hai 07/10/2019 4:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?
Trả lời: 2
Xem: 97

Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

Trong Visual Studio tôi không tìm thấy progressBar và line màu đỏ như hình, tôi muồn sử dụng progressBar và line tôi phải cài thêm gì cho visual studio ? bạn xem file ảnh đính kèm của tôi http://www.mediafire.com/view/hvkbzqy0o ... 1.jpg/file
gửi bởi dong
T.Ba 17/09/2019 3:53 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: báo lỗi: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level
Trả lời: 0
Xem: 434

báo lỗi: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level

Khi Rebuild webform asp.net báo lỗi It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. ấn F5 chạy bình thường nhưng Rebuild thì báo lỗi trên, lỗi...
gửi bởi dong
T.Sáu 13/09/2019 2:52 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Trả lời: 4
Xem: 483

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong cty mình có 50 máy tính các máy đó mình thiết lập IP tĩnh như nhau, cùng lớp mạng, cùng subnet mask, cùng dns và DHCP có lớp mạng trong dãy IP của 50 máy đó luôn nhưng chỉ bị vài máy bị hiện tượng này còn phần WAN model config mình nghĩ không có vấn đề gì vì khi đặt IP tĩnh máy bị lỗi không và...
gửi bởi dong
T.Năm 12/09/2019 9:37 am
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Trả lời: 4
Xem: 483

Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong mạng LAN có nhiều máy tính, chỉ có vài máy tính khi để IP tĩnh máy tính không có kết nối mạng nhưng để IP động thì máy tính hoạt động bình thường, lỗi này khắc phục như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Tư 28/08/2019 11:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 1582

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Vậy là bạn chưa tìm hiểu kỹ vấn đề này, mình có đoạn code này sử dụng thư viện chuẩn của microsoft luôn, khi chạy máy bắt phải nhập mật khẩu rồi mới chạy, mình muốn đưa mật khẩu vào code luôn nhưng chưa được. string PathFileSourceDB = "đường dẫn file dữ liệu gốc"; string PathFileDestinatio...
gửi bởi dong
T.Sáu 09/08/2019 5:04 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: báo lỗi khi Publish web site “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio
Trả lời: 0
Xem: 2151

báo lỗi khi Publish web site “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio

khi Publish web site thì bị lỗi này “CS0433: The type X exists in both A and B” error in Visual Studio, chạy bình thường không Publish web site được, lỗi này sửa sao không ?
gửi bởi dong
T.Tư 31/07/2019 2:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 1582

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

đúng rồi bạn, mình tìm Compact and Repair Access Database, code này mình cũng xem rồi chỉ nén thôi không có sửa lỗi, bạn chú ý dòng code dưới chỉ nén //invoke a CompactDatabase method of a JRO object //pass Parameters array objJRO.GetType().InvokeMember("CompactDatabase", System.Reflection...
gửi bởi dong
T.Ba 30/07/2019 9:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 1582

Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C#, Mình có tìm các ví dụ trên mạng google nhưng không có ví dụ nào chạy được, code nén và sửa lỗi dữ liệu trong C# phải viết như thế nào ?
gửi bởi dong
T.Năm 04/07/2019 3:01 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?
Trả lời: 0
Xem: 1327

Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?

Trên máy tính báo lỗi ở dưới, lỗi này sửa sao đây các bạn ? SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: torn page (expected signature: 0xaaaaaaaa; actual signature: 0x5555aaaa). It occurred during a read of page (1:210768) in database ID 7 at offset 0x00000066ea0000 in file 'G:\Databa...
gửi bởi dong
T.Ba 14/05/2019 1:25 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?
Trả lời: 0
Xem: 1288

sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?

Trong asp.net mình khai báo và sử dụng hàm PhepCong, PhepTru, PhepNhan, PhepChia trong lớp dẫn xuất ra sao: lblPhepCong.Text = clsPhepToan.PheCong(a, b); lblPhepTru.Text = clsPhepToan.PheTru(a, b); lblPhepNhan.Text = clsPhepToan.PheNhan(a, b); lblPhepChia.Text = clsPhepToan.PheChia(a, b); bạn nào có...
gửi bởi dong
T.Tư 27/03/2019 3:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 895

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Mình nói chuyện với bạn mà mình cũng quên đưa ví dụ lên. Trong Access mình muốn nhóm và gán dữ liệu theo điều kiện mang 2 giá trị 0 và 1 (true hoặc false) và kèm điều kiện NGAYGIAO >= #01/01/2019# and NGAYGIAO <= #31/01/2019# mình viết câu lệnh như thế nào ? dữ liệu mình để trong file excel gồm có h...
gửi bởi dong
T.Tư 27/03/2019 12:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 895

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

cách của bạn xử lý là sử dụng các vấn tin lồng nhau, mình chưa nghĩa ra cách lấy sử dụng subquery hay vấn tin lòng nhau, cái vấn tin dữ liệu của mình hơi khó
gửi bởi dong
T.Ba 26/03/2019 9:21 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khôi phục dữ liệu vân tay cho máy chấm công Ronald jack x628-C ?
Trả lời: 0
Xem: 1359

Khôi phục dữ liệu vân tay cho máy chấm công Ronald jack x628-C ?

giả sử mình có máy chấm công hiệu Ronald jack x628-C mình xuất dữ liệu chấm công tay từ máy ra gồm có 2 file: data.dat và device.dat do máy cũ chạy hay bi sụp nguồn treo máy, mua lại máy mới cùng hiệu mình khôi phục lại vân tay từ máy cũ chuyển sang, mình add được file device.dat file còn lại bị báo...
gửi bởi dong
T.Ba 26/03/2019 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 895

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Không phải bạn ơi do mình chưa hiểu cách vấn tin dữ liệu có dạng lấy ra danh sách trong danh sách đó các mẫu tin đồng hạng này để làm điều kiện tính cho các biểu thức trên, nếu mình hiểu cách vấn tin rồi thì hỏi là gì.

Chọn tìm kiếm nâng cao