• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 674 kết quả

gửi bởi dong
T.Năm 04/07/2019 3:01 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?
Trả lời: 0
Xem: 159

Sửa lỗi SQL Database Error 824 ?

Trên máy tính báo lỗi ở dưới, lỗi này sửa sao đây các bạn ? SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: torn page (expected signature: 0xaaaaaaaa; actual signature: 0x5555aaaa). It occurred during a read of page (1:210768) in database ID 7 at offset 0x00000066ea0000 in file 'G:\Databa...
gửi bởi dong
T.Ba 14/05/2019 1:25 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?
Trả lời: 0
Xem: 299

sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?

Trong asp.net mình khai báo và sử dụng hàm PhepCong, PhepTru, PhepNhan, PhepChia trong lớp dẫn xuất ra sao: lblPhepCong.Text = clsPhepToan.PheCong(a, b); lblPhepTru.Text = clsPhepToan.PheTru(a, b); lblPhepNhan.Text = clsPhepToan.PheNhan(a, b); lblPhepChia.Text = clsPhepToan.PheChia(a, b); bạn nào có...
gửi bởi dong
T.Tư 27/03/2019 3:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 374

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Mình nói chuyện với bạn mà mình cũng quên đưa ví dụ lên. Trong Access mình muốn nhóm và gán dữ liệu theo điều kiện mang 2 giá trị 0 và 1 (true hoặc false) và kèm điều kiện NGAYGIAO >= #01/01/2019# and NGAYGIAO <= #31/01/2019# mình viết câu lệnh như thế nào ? dữ liệu mình để trong file excel gồm có h...
gửi bởi dong
T.Tư 27/03/2019 12:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 374

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

cách của bạn xử lý là sử dụng các vấn tin lồng nhau, mình chưa nghĩa ra cách lấy sử dụng subquery hay vấn tin lòng nhau, cái vấn tin dữ liệu của mình hơi khó
gửi bởi dong
T.Ba 26/03/2019 9:21 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khôi phục dữ liệu vân tay cho máy chấm công Ronald jack x628-C ?
Trả lời: 0
Xem: 270

Khôi phục dữ liệu vân tay cho máy chấm công Ronald jack x628-C ?

giả sử mình có máy chấm công hiệu Ronald jack x628-C mình xuất dữ liệu chấm công tay từ máy ra gồm có 2 file: data.dat và device.dat do máy cũ chạy hay bi sụp nguồn treo máy, mua lại máy mới cùng hiệu mình khôi phục lại vân tay từ máy cũ chuyển sang, mình add được file device.dat file còn lại bị báo...
gửi bởi dong
T.Ba 26/03/2019 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 374

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Không phải bạn ơi do mình chưa hiểu cách vấn tin dữ liệu có dạng lấy ra danh sách trong danh sách đó các mẫu tin đồng hạng này để làm điều kiện tính cho các biểu thức trên, nếu mình hiểu cách vấn tin rồi thì hỏi là gì.
gửi bởi dong
T.Bảy 23/03/2019 11:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 374

Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Trong access: Hỏi cách vấn tin có điều kiện lồng với vấn tin kiểm tra điều kiện sự tồn tại mẫu tin đó, ví dụ mình có vấn sau: SELECT FIELD1, FIELD2, FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2 FROM TABLE WHERE CONDITION Trong đó: FIELD1, FIELD2: là các trường của table FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2:...
gửi bởi dong
T.Ba 19/03/2019 10:53 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 352

Re: khai báo class và không gian tên ?

bạn khai báo dòng trên vào file nào vậy ? mình chưa rõ chổ này bạn có thể nói rõ thêm không ? có vẻ bạn khai báo như biến môi trường nhưng trường hợp của mình là thư viện lớp dạng *.cs không phải kiểu thư viện *.dll, mình sử dụng C# ví dụ dòng lệnh trên bạn dùng cho vb.net thì phải ?
gửi bởi dong
T.Hai 18/03/2019 3:50 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 352

Re: khai báo class và không gian tên ?

mình cũng thử trường hợp của bạn rồi nhưng không được, bị báo lỗi, trong winForm mình khai báo như trên là chạy được nhưng trong webForm asp.net sao không hiểu không gian tên nhỉ báo lỗi: The type or namespace name 'KetnoiSQL' could not be found (are you missing a using directive or an assembly refe...
gửi bởi dong
T.Tư 13/03/2019 4:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 2
Xem: 958

Re: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

máy mình mua không có đĩa cd nào kèm theo hết bạn, bạn có ví vụ nào chạy được share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Tư 13/03/2019 4:48 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 352

khai báo class và không gian tên ?

Giả sử tạo website nạp dữ liệu vào griview từ thư viện class, khai báo thư viện để sử dụng nạp dữ liệu cho griview //file: ChitietSP.aspx using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using Sys...
gửi bởi dong
T.Ba 04/12/2018 4:14 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?
Trả lời: 1
Xem: 1152

Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?

Trước đây sử dụng hệ điều hành winXP chạy bình thường khi chuyển sang hệ điều hành win7 thì bị lỗi này, lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server như hình, lỗi này là lỗi gì ? http://www.mediafire.com/view/4q5ux6e66 ... L.jpg/file
gửi bởi dong
T.Sáu 30/11/2018 3:02 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?
Trả lời: 1
Xem: 262

tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?

khi attach file dữ liệu vào SQL Server 2005 xuất thông báo lỗi ở dưới, tôi muốn gỡ bỏ thông báo này thì phải làm gì ? TITLE: Locate Database Files - MICROSOFT ------------------------------ D:\abc\WebSite\ASP_NET\TTGS\TTGS\App_Data Cannot access the specified path or file on the server. Verify that ...
gửi bởi dong
T.Hai 22/10/2018 8:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Trả lời: 2
Xem: 958

Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

Trong winform mình muốn thấy thông tin khi cà thẻ như: thẻ tín dụng, samsung pay,... khi cà thẻ mình lấy được những thông tin gì của thiết bị cà thẻ ? và lập trình C# để lấy thông tin này như thế nào ? bạn ví dụ này không share cho mình với.
gửi bởi dong
T.Ba 11/09/2018 8:51 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?
Trả lời: 0
Xem: 1964

Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Tôi có code Login web sau: http://www.dotnetlearners.com/blogs/view/201/create-simple-login-page-in-html-using-css.aspx Vấn đề ở đây khi chạy mình muốn thi hành các lệnh trong button ảo login hoặc checkbox ảo này, mình phải khai báo ra sao để sự kiện btnLogin_Click(..) chạy trong file LogIn.aspx.cs ...
gửi bởi dong
T.Sáu 07/09/2018 8:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhập liệu và đồng bộ dữ liệu SQL Server ?
Trả lời: 1
Xem: 783

Nhập liệu và đồng bộ dữ liệu SQL Server ?

Giả sử ta có dữ liệu SQL Server sử dụng chung, ta có 3, 4 máy tính hoặc nhiều hơn để gọi món và tính tiền, các máy ở màn hình theo dõi các bàn đã sử dụng và bàn chưa sử dụng, khi nhập món một máy bất kỳ thì các máy còn lại tự động cập nhật (tránh trường hợp thoát khỏi màn hình nhập và vào lại mới hi...
gửi bởi dong
T.Năm 16/08/2018 10:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ?
Trả lời: 1
Xem: 397

Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ?

Hỏi cách Merge Cell In Column của DataGridView ? tôi có xem ví dụ trên mạng thực chất không có gộp mà xóa bớt các mẫu tin trùng của datagridView, muốn trộn ô như ảnh viết code thế nào ? xem file ảnh đính kèm http://www.mediafire.com/view/ciemwrzxu ... a.PNG/file
gửi bởi dong
T.Tư 08/08/2018 3:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 445

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

cái này tô màu dòng (hàng)
gửi bởi dong
T.Hai 06/08/2018 10:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 445

Tô màu ô listview như thế nào ?

tôi muốn tô màu ô listview thì viết code như thế nào ? bạn xem file ảnh minh họa của tôi. http://www.mediafire.com/view/qs88ft3f8 ... g.jpg/file
gửi bởi dong
T.Hai 06/08/2018 9:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Trả lời: 2
Xem: 526

Re: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

cám ơn bạn đã xem bài viết của mình, mình đã giải quyết xong rồi.

Chọn tìm kiếm nâng cao