• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 151 kết quả

gửi bởi phongvanvu
T.Năm 12/02/2015 7:42 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android
Trả lời: 69
Xem: 17054

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Marc1 là một hàm không phải một biến em nhé nên không cần khai báo Dim. Em bỏ đoạn này đi: Dim marc1(bf0, n, radphi0, radphi) As Int marc1(bf0,n,radphi0,radphi) = bf0 * ((1 + n + ((5 / 4) * (n*n)) + ((5 / 4) * (n*n*n))) * (phi - phi0)) -(((3 * n) + (3 * (n*n)) + ((21 / 8) * (n*n*n))) * (Sin(phi - ph...
gửi bởi phongvanvu
T.Ba 10/02/2015 10:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về thiết kế trang web bằng VB6
Trả lời: 7
Xem: 1002

Re: Hỏi về thiết kế trang web bằng VB6

Đoạn mã trên hoàn toàn làm việc với điều kiện ban dùng trình duyệt IE và kích hoạt ActiveX.
gửi bởi phongvanvu
T.Ba 10/02/2015 10:33 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: B4A v4.3 đã được phát hành!
Trả lời: 0
Xem: 720

B4A v4.3 đã được phát hành!

Phiên bản mới nhất của B4A là 4.3 đã được phát hành. Các tính năng mới: Support for inline Java code - http://www.b4x.com/android/forum/threads/inline-java-code.50141/ This feature will make it simpler to integrate third party SDKs. New Smart String literal - http://www.b4x.com/android/forum/threads...
gửi bởi phongvanvu
T.Ba 10/02/2015 10:21 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android
Trả lời: 69
Xem: 17054

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Lỗi này có nghĩa là tham số của hàm Marc1 không phù hợp. Em chú ý: Public Sub marc1(bf0 As Int , n As Int, radphi0 As Int, radphi As Int) End Sub Nghĩa là có 4 tham số cho hàm marc1. Trong đó em lại ghi: marc1(bf0) = bf0 * ((1 + n + ((5 / 4) * (n*n)) + ((5 / 4) * (n*n*n))) * (PHI - phi0)) Nghĩa là c...
gửi bởi phongvanvu
T.Bảy 07/02/2015 6:54 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Mất thanh điêu chỉnh form
Trả lời: 1
Xem: 395

Re: Mất thanh điêu chỉnh form

Menu View->Properties Windows và Menu View -> Project Explorer
Phím tắt: F4 và Ctrl+R
gửi bởi phongvanvu
T.Sáu 25/10/2013 9:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: FormClosed hoạt động không đúng
Trả lời: 2
Xem: 528

Re: FormClosed hoạt động không đúng

Đây là mã đúng: Private Sub frmMain_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing If MessageBox.Show("Bạn muốn thoát khỏi chương trình?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = Windows.For...
gửi bởi phongvanvu
T.Ba 14/08/2012 4:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kiểm tra ứng dụng đang chạy
Trả lời: 5
Xem: 1234

Re: Kiểm tra ứng dụng đang chạy

Thử cái này bạn nhé: [vbnet]Public Sub CheckForExistingInstance() 'Get number of processes of you program If Process.GetProcessesByName _ (Process.GetCurrentProcess.ProcessName).Length > 1 Then MessageBox.Show _ ("Another Instance of this process is already running", _ "Multiple Insta...
gửi bởi phongvanvu
T.Năm 26/07/2012 10:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mã hóa một chiều?
Trả lời: 8
Xem: 1567

Re: Mã hóa một chiều?

sss đã viết:A/c nào biết lọa mã hóa nào chỉ mã hóa được mà không thể giải mã được không ạ?
cho e code vb.net nhé :D

Chẳng có loại mã hóa nào mà không thể giải mã được. Không giải mã được thì mã hóa làm gì vậy.
gửi bởi phongvanvu
T.Năm 26/07/2012 10:41 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao xác định được ký tự cuối trong chuổi?
Trả lời: 14
Xem: 2788

Re: Làm sao xác định được ký tự cuối trong chuổi?

Mình chỉ đưa ra hướng giải quyết không đưa mã nhé. Có thể có cách khác hay hơn nhưng mình tư duy nông dân quen rồi: Tách chuỗi thành nhiều chuỗi nhỏ với ký tự phân cách là "," dùng hàm Split. Dùng vòng lặp For duyệt mảng chuỗi đã tách dùng hàm Split ở trên và lấy ký tự cuối với các code đã...
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 6:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao xác định được ký tự cuối trong chuổi?
Trả lời: 14
Xem: 2788

Re: Làm sao xác định được ký tự cuối trong chuổi?

Đúng rồi. Xin lỗi vì post theo kinh nghiệm chứ lúc đó không có VB6 để test.
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 6:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: cho em hỏi cách tạo tooltip cho combobox
Trả lời: 9
Xem: 1297

Re: cho em hỏi cách tạo tooltip cho combobox

Bạn add item vào combobox như thế nào vậy?
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 12:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: cho em hỏi về bản VB 6.0 portable của em
Trả lời: 2
Xem: 750

Re: cho em hỏi về bản VB 6.0 portable của em

Bạn post đoạn mã lên xem!
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Datagrid không hổ trợ Refresh sau khi thêm,xóa,.. ?
Trả lời: 2
Xem: 844

Re: Datagrid không hổ trợ Refresh sau khi thêm,xóa,.. ?

Thêm câu lệnh add dữ liệu đi bạn! Mọi người sẽ test cho.
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 12:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Em cần chạy 1 danh sách các file mp3 trên 1 menu strip
Trả lời: 5
Xem: 949

Re: Em cần chạy 1 danh sách các file mp3 trên 1 menu strip

Dùng imagelist chứa ảnh và đoạn mã sau:
TenStripMenuItem.Image = TenListHinh.Images(1)
Trong đó:
TenStripMenuItem=Tên mục menu cần thêm ảnh.
TenListHinh=Tên image list.
1=Số thứ tự hình ảnh trong image list.
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 12:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ cách sinh mã phách bài thi
Trả lời: 1
Xem: 682

Re: Xin giúp đỡ cách sinh mã phách bài thi

Ví dụ nhé:

Mã: Chọn hết

For intCount = 0 To 55
    Do
        intRandNum = rand.Next(55) + 1
    Loop Until Not intLottery.Contains(intRandNum)
    intLottery(intCount) = intRandNum
Next intCount

Bạn có thể dùng mảng lưu lại các số. Và dùng ý tưởng đoạn mã trên để khai triển tiếp nhé.
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 12:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao chèn ký tự vào chuổi?
Trả lời: 7
Xem: 1218

Re: Làm sao chèn ký tự vào chuổi?

Bạn phải xác định mình chèn vào vị trí số mấy trong chuỗi rồi ngắt chuỗi thành hai chuỗi con. Ở ví dụ trên, bạn làm như sau: text1.text = "tôi tự học vb6" text1.text=left(text1.text,3) & " " & "ĐANG" & right (text1.text, len(text1.text)-3) 3 ý nói vị trí cần...
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 12:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao xác định được ký tự cuối trong chuổi?
Trả lời: 14
Xem: 2788

Re: Làm sao xác định được ký tự cuối trong chuổi?

Code ở trên có giống code dưới đâu. Mình dùng right thì bạn lại dùng left.
gửi bởi phongvanvu
T.Tư 25/07/2012 8:36 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: cho em hỏi cách tạo tooltip cho combobox
Trả lời: 9
Xem: 1297

Re: cho em hỏi cách tạo tooltip cho combobox

Một cách: Private Sub Form_Load() Combo1.AddItem "Hello" Combo1.AddItem "World" End Sub Private Sub Combo1_Click() If Combo1.Text = "Hello" Then Combo1.ToolTipText = "You picked Hello" If Combo1.Text = "World" Then Combo1.ToolTipText = "You pick...

Chọn tìm kiếm nâng cao