• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 129 kết quả

gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Login Webpage with engine Webkit
Trả lời: 1
Xem: 374

Re: Login Webpage with engine Webkit

Bạn dùng button.InvokeMember("click") để Click

[vbnet]
Dim buttons As WebKit.DOM.NodeList = doc.GetElementsByTagName("button")
For Each button As WebKit.DOM.Element In buttons
If ..... then
button.InvokeMember("click")
Exit For
End If
Next
[/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:34 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 593

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Một mẹo nhỏ mình hay làm với Timer là ở đầu sự kiện Timer.Tick mình sẽ Stop Timer này lại, sau đó thực thi code, và cuối cùng sẽ Start lại. [vbnet] Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick Timer1.Stop() Try 'Do something... Catch ex As Exception 'Lỗi rồi Finally ...
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)
Trả lời: 1
Xem: 316

Re: Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)

Bạn thử dùng Timer xem sao
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:27 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiện thanh chọn event dưới thanh tab trong Visual studio
Trả lời: 1
Xem: 294

Re: Hiện thanh chọn event dưới thanh tab trong Visual studio

Bạn vào menu View => Other Windows rồi chọn thử xem cái nào nhé
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Phép cộng trong vb.net
Trả lời: 2
Xem: 409

Re: Phép cộng trong vb.net

Vì Label1.Text có kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự String (Text) nên phép cộng được hiểu là phép nối 2 chuỗi ký tự. Để cho code hiểu là số bạn phải chuyển kiểu dữ liệu qua kiểu số rồi mới thực hiện phép toán. Bạn xem thêm tại đây: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/language-reference/fu...
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 26/05/2017 11:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về lệnh split trong VB.net
Trả lời: 1
Xem: 499

Re: Hỏi về lệnh split trong VB.net

Bạn dùng:
Dim Arr() As String = s2.Split({vbTab}, StringSplitOptions.None)

Hoặc đơn giản hơn là:
Dim Arr() As String = Split(s2, vbTab)
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 07/04/2017 3:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Trả lời: 3
Xem: 517

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Xuống dòng là vbNewLinebạn nhé.

[vbnet]TextBox1.Text = "Dòng 1" & vbNewLine & "Dòng 2"[/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 07/04/2017 2:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Trả lời: 3
Xem: 517

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Bạn dùng TextBox nhé. Thuộc tính ReadOnly và Multiline để True là ok
gửi bởi thuanfun
T.Ba 04/04/2017 10:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG] Tìm toét mắt rồi ! Xin các bạn hướng dẫn vậy !
Trả lời: 1
Xem: 405

Re: [KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG] Tìm toét mắt rồi ! Xin các bạn hướng dẫn vậy !

Việc dùng cái nào tối ưu hơn thì mình ko rõ, tuy nhiên về việc giải phóng bộ nhớ mình thường làm như sau:

Bước 1: Biến.Dispose() (Nhiều loại Biến không có Dispose thì bỏ qua)
Bước 2: If Biến IsNot Nothing Then GC.SuppressFinalize(Biến)
Bước 3: Biến = Nothing
gửi bởi thuanfun
T.Ba 04/04/2017 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ tắt thông báo lỗi Script
Trả lời: 2
Xem: 348

Re: Nhờ tắt thông báo lỗi Script

Trong Control WebBrowser bạn để thuộc tính ScriptErrorsSuppressed = True
gửi bởi thuanfun
T.Tư 29/03/2017 10:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chạy song song 2 chương trình
Trả lời: 1
Xem: 368

Re: Chạy song song 2 chương trình

Nếu bạn dùng .Show() thì 2 form đó chạy "song song" rồi nhé. Bạn kiểm tra lại code có thể bị sai chỗ khác.
gửi bởi thuanfun
T.Tư 29/03/2017 9:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách lấy dữ liệu trực tuyến
Trả lời: 4
Xem: 567

Re: Hỏi cách lấy dữ liệu trực tuyến

Bạn có 2 việc chính phải giải quyết là: 1. Làm sao lấy được danh sách file text trên host 2. Khi chọn một file cụ thể thì làm sao hiện thị lên RichTextBox được Các vấn đề của bạn có thể xử lý theo các hướng sau: 1. Lấy danh sách file trên host, có thể sử dụng: a) dùng FTP: bạn tạo tài khoản FTP trên...
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 24/03/2017 11:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp sửa lỗi ghi file VB.NET
Trả lời: 1
Xem: 383

Re: Cần giúp sửa lỗi ghi file VB.NET

Bạn thử sử dụng code sau:
[vbnet]
TextBox1.Text = CInt(TextBox1.Text) + 1
System.IO.File.WriteAllText(My.Application.Info.DirectoryPath & "\sott.txt", TextBox1.Text)
[/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Tư 22/03/2017 11:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ảnh Base64 vào VB.NET
Trả lời: 1
Xem: 376

Re: Chèn ảnh Base64 vào VB.NET

Bạn có thể dùng hàm sau: [vbnet] Public Function getImageFromBase64SRC(ByVal base64SRC As String) As System.Drawing.Image Dim arr = Split(base64SRC, ";base64,") Dim ms As System.IO.MemoryStream = New System.IO.MemoryStream(System.Convert.FromBase64String(arr(1))) Return System.Drawing.Imag...
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 17/03/2017 11:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET] Mình cần giúp đỡ về event Textchange trong DataGridViewTextBoxColumn
Trả lời: 2
Xem: 374

Re: [VB.NET] Mình cần giúp đỡ về event Textchange trong DataGridViewTextBoxColumn

Bạn tham khảo code dưới nhé: [vbnet] Public Class Form1 Private WithEvents dgvEditingCtr As DataGridViewTextBoxEditingControl Private Sub DataGridView1_EditingControlShowing(sender As Object, e As DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles DataGridView1.EditingControlShowing If DataGridView...
gửi bởi thuanfun
T.Bảy 11/03/2017 5:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Help : Ai giải thích giùm mình câu lệnh này với
Trả lời: 2
Xem: 291

Re: Help : Ai giải thích giùm mình câu lệnh này với

Nhìn giống một thuật toán chỉnh tông màu đỏ của ảnh, kiểu instagram.
Mình có làm đoạn code VB.Net demo bạn tham khảo
gửi bởi thuanfun
T.Bảy 11/03/2017 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp
Trả lời: 4
Xem: 629

Re: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp

Bạn có thể dùng List<String> để lưu từng trường hợp ghép chuỗi. List<String> lst = new List<String>(); Trước khi Add thêm mỗi chuỗi ghép được vào list thì kiểm tra nó đã tồn tại hay chưa để tránh trùng lặp. ... if (lst.Contains(kqGhep) == false) {lst.Add(kqGhep);} ... Kết quả cuối cùng ghép thành ch...
gửi bởi thuanfun
T.Hai 06/03/2017 5:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm hình ảnh bên trái hoặc bên phải textbox
Trả lời: 1
Xem: 321

Re: Thêm hình ảnh bên trái hoặc bên phải textbox

Bạn có thể tạo một Usercontrol tên TextBoxWithIcon mới trong đó có 1 PictureBox1 và một TextBox1 . [vbnet] Public Class TextBoxWithIcon Public Shadows Event TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Public Property Icon As Image Get Return PictureBox1.Image End Get Set(value As Image) PictureBox...
gửi bởi thuanfun
T.Năm 23/02/2017 10:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thắc mắc về hàm function
Trả lời: 3
Xem: 369

Re: Thắc mắc về hàm function

Vậy thì bạn dùng Sub thôi nhé: [vbnet] Private Sub DoPhutGiay(beta#, Kdo%, Kph%, Kgiay#) Dim pi#, ro# pi = Atan(1) * 4.0 ro = 180.0 * 3600.0 / pi beta = beta * ro Kdo=Fix(beta/3600) Kph = Fix((beta - Kdo * 3600.0) / 60.0) Kgiay = beta - Kdo * 3600.0 - Kph * 60.0 End Sub [/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Tư 22/02/2017 11:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thắc mắc về hàm function
Trả lời: 3
Xem: 369

Re: Thắc mắc về hàm function

Trường hợp này bạn dùng Private Sub nhé. Nếu dùng Function thì chỉnh lại là: [vbnet] Private Function DoPhutGiay(beta#, Kdo%, Kph%) As Double Dim pi#, ro# pi = Atan(1) * 4.0 ro = 180.0 * 3600.0 / pi beta = beta * ro Kdo=Fix(beta/3600) Kph = Fix((beta - Kdo * 3600.0) / 60.0) 'Function thì phải có Ret...

Chọn tìm kiếm nâng cao