• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 146 matches

by thuanfun
Wed 24/06/2020 8:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy liên kết trong website và truy cập lấy dữ liệu
Replies: 1
Views: 512

Re: Lấy liên kết trong website và truy cập lấy dữ liệu

Bạn thử nhé!

[vbnet]
For Each linkElement As HtmlElement In WebBrowser1.Document.Links
Dim href = linkElement.GetAttribute("href")
'...
Next
[/vbnet]
by thuanfun
Wed 24/06/2020 8:20 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Help] Đọc file text 40k dòng tách chuỗi lấy giá trị từng dòng
Replies: 2
Views: 641

Re: [Help] Đọc file text 40k dòng tách chuỗi lấy giá trị từng dòng

Chỗ làm bạn chậm là: 1. Ghép nối các đoạn string bằng phép cộng, và 2. Hiển thị kết quả ra màn hình liên tục [csharp]textBox3.Text += giatri[0] + "|" + giatri[1] + "|" + giatri[2] + ....[/csharp] Do đó để code chạy nhanh hơn bạn cần: 1. Hạn chế dùng phép cộng cho việc nối các str...
by thuanfun
Thu 19/03/2020 11:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Convert VBA to VB.net?
Replies: 1
Views: 2579

Re: Convert VBA to VB.net?

Bạn tham khảo: [vbnet] Sub ext_Click() Dim sh As Worksheet, i As Long, a As Long, kq(999, 9) As Object, b As Long, lr As Long, arr As Object, dk As String Dim dic As New Dictionary(Of String, String) For Each sh In Me.Application.ThisWorkbook.Worksheets If sh.Name.Contains("ITEM LIST") The...
by thuanfun
Sat 22/02/2020 2:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sự kiện click chuột trái cho GroupBox trong VB.Net?
Replies: 2
Views: 2013

Re: Sự kiện click chuột trái cho GroupBox trong VB.Net?

Chào bạn, khi đặt Control.Enabled = False thì các sự kiện của control đó (như click chuột) đã bị vô hiệu hóa nên bạn không thể bắt sự kiện được nữa. Bạn chỉ có thể bắt sự liện click chuột vào các control có Enable = True. Do đó, bạn có thể đặt một Panel vào trong GroupBox và đặt các control lên đó. ...
by thuanfun
Sat 16/11/2019 9:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ
Replies: 2
Views: 1078

Re: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ

Form Activated , Deactivate bạn nhé!
by thuanfun
Mon 07/10/2019 11:20 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?
Replies: 2
Views: 1145

Re: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

1. Control đó là TrackBar bạn nhé
2. Line màu đỏ bạn dùng Panel với BackgroundColor màu đỏ và chiều cao (Height) bằng 1
by thuanfun
Wed 04/09/2019 10:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách hiển thị dạng password (****) lên datagridview
Replies: 1
Views: 1213

Re: Hỏi cách hiển thị dạng password (****) lên datagridview

Để bảo mật dữ liệu thì password cần được mã hóa bằng hàm băm (xem thêm: Băm và lưu password đúng cách ). Khi đã sử dụng hàm băm, có lấy được database cũng khó mã lấy được password của người dùng. Một cách đơn giản để mã hóa password là lưu passwordHash = MD5(username + password) . Khi login: bạn kiể...
by thuanfun
Wed 08/05/2019 5:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 2247

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

primary key được chứ! Cái Id đó để khi Update không nhầm dòng thôi, miễn mà nó không NULL và không trùng lặp là được.
Ngoài ra bạn cần Edit câu lệnh Update với trường hợp Value không phải là Text (String) thì bỏ dấu nháy '...' 2 bên value đi.
by thuanfun
Wed 08/05/2019 4:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 2247

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Bạn tạo một Form tên frmMDBTest , một Button tên cmdLoadMDB , và một DataGridView tên DataGridView1 và Paste đoạn code sau vào nhé: Lưu ý trong ví dụ này: + Trong "My Project" > "Compile" > "Target CPU" bạn để x86 + DataTable có cột đầu tiên là Id [vbnet] Imports System...
by thuanfun
Wed 08/05/2019 2:28 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 2247

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Bạn dùng DataGridView để hiển thị và Edit nhé
by thuanfun
Sun 28/04/2019 10:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chèn ký tự vào chuổi trong C#
Replies: 3
Views: 2236

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Đây là đoạn code VB.NET cho speed nhanh: [vbnet] Private Function _autoXuongDong(ByVal s As String, Optional ByVal maxLen As Integer = 27) As String Dim pos As Integer = 0, p As Integer, insertPos As New List(Of Integer) Do Until 1 = 0 p = _getNextPos(s, pos, maxLen) If p < 0 Then Exit Do insertPos....
by thuanfun
Sun 28/04/2019 9:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiển thị ảnh nền trên button
Replies: 2
Views: 1559

Re: Hiển thị ảnh nền trên button

Với các "Button" tùy biến dạng này mình thường dùng PictureBox để thay Button.
Hiệu ứng chuột thì bạn code trong các Event : MouseEnter, MouseDown, MouseUp, MouseLeave để đặt vào các Image tương ứng.
by thuanfun
Wed 26/12/2018 10:10 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ
Replies: 3
Views: 768

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Bạn khai báo DLTHONGKE là class:
[vbnet]
Public Class DLTHONGKE
Public Property Dang As Integer
Public Property SHieu As String
Public Property d As Double
Public Property KT As Double
'...
End Class

[/vbnet]
by thuanfun
Wed 26/12/2018 10:03 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: chuỗi Json trong vb.net cứ bị thêm dấu \ trước dấu ngoặc kép thì làm thế nào ạ ?
Replies: 1
Views: 486

Re: chuỗi Json trong vb.net cứ bị thêm dấu \ trước dấu ngoặc kép thì làm thế nào ạ ?

Ở hàm API của bạn trong apiController bạn return Object (hoặc class Object của bạn) thay vì return String nhé. VD: GetValue(ByVal Id as String) As myProductClass
by thuanfun
Tue 18/09/2018 2:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Khai báo và thành lập biểu thức toán trong vb.net
Replies: 1
Views: 787

Re: Khai báo và thành lập biểu thức toán trong vb.net

Bạn kiểm tra điều kiện d < 0 chưa? Vì d<0 không khai căn được. Tốt nhất bạn mô tả (chụp hình) lỗi cụ thể vì thông thường VS có giải thích lỗi rồi
by thuanfun
Tue 07/08/2018 5:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tô màu ô listview như thế nào ?
Replies: 2
Views: 748

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

bạn set BackColor cho SubItems:

ListView1.Items(0).SubItems(0).BackColor = Color.Red
ListView1.Items(0).SubItems(1).BackColor = Color.Blue
by thuanfun
Fri 03/08/2018 5:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?
Replies: 2
Views: 650

Re: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Bạn sử dụng ShowDialog để gọi frmPopup [vbnet] Dim frm As New frmPopup If frm.ShowDialog(Me) <> Windows.Forms.DialogResult.OK Then Return '... nếu ShowDialog = OK thì .... [/vbnet] Nếu bạn muốn vẫn có thể thao tác với frmMain khi hiển thị frmPopup thì trong frmMain bạn gọi frmPopup.Show( Me ) [vbnet...
by thuanfun
Thu 05/10/2017 12:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Login Webpage with engine Webkit
Replies: 1
Views: 760

Re: Login Webpage with engine Webkit

Bạn dùng button.InvokeMember("click") để Click

[vbnet]
Dim buttons As WebKit.DOM.NodeList = doc.GetElementsByTagName("button")
For Each button As WebKit.DOM.Element In buttons
If ..... then
button.InvokeMember("click")
Exit For
End If
Next
[/vbnet]
by thuanfun
Thu 05/10/2017 12:34 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Replies: 4
Views: 1339

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Một mẹo nhỏ mình hay làm với Timer là ở đầu sự kiện Timer.Tick mình sẽ Stop Timer này lại, sau đó thực thi code, và cuối cùng sẽ Start lại. [vbnet] Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick Timer1.Stop() Try 'Do something... Catch ex As Exception 'Lỗi rồi Finally ...

Go to advanced search