• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 142 matches

by thuanfun
Sat 16/11/2019 9:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ
Replies: 2
Views: 195

Re: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ

Form Activated , Deactivate bạn nhé!
by thuanfun
Mon 07/10/2019 11:20 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?
Replies: 2
Views: 376

Re: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

1. Control đó là TrackBar bạn nhé
2. Line màu đỏ bạn dùng Panel với BackgroundColor màu đỏ và chiều cao (Height) bằng 1
by thuanfun
Wed 04/09/2019 10:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách hiển thị dạng password (****) lên datagridview
Replies: 1
Views: 597

Re: Hỏi cách hiển thị dạng password (****) lên datagridview

Để bảo mật dữ liệu thì password cần được mã hóa bằng hàm băm (xem thêm: Băm và lưu password đúng cách ). Khi đã sử dụng hàm băm, có lấy được database cũng khó mã lấy được password của người dùng. Một cách đơn giản để mã hóa password là lưu passwordHash = MD5(username + password) . Khi login: bạn kiể...
by thuanfun
Wed 08/05/2019 5:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 1588

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

primary key được chứ! Cái Id đó để khi Update không nhầm dòng thôi, miễn mà nó không NULL và không trùng lặp là được.
Ngoài ra bạn cần Edit câu lệnh Update với trường hợp Value không phải là Text (String) thì bỏ dấu nháy '...' 2 bên value đi.
by thuanfun
Wed 08/05/2019 4:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 1588

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Bạn tạo một Form tên frmMDBTest , một Button tên cmdLoadMDB , và một DataGridView tên DataGridView1 và Paste đoạn code sau vào nhé: Lưu ý trong ví dụ này: + Trong "My Project" > "Compile" > "Target CPU" bạn để x86 + DataTable có cột đầu tiên là Id [vbnet] Imports System...
by thuanfun
Wed 08/05/2019 2:28 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 1588

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Bạn dùng DataGridView để hiển thị và Edit nhé
by thuanfun
Sun 28/04/2019 10:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chèn ký tự vào chuổi trong C#
Replies: 3
Views: 1637

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Đây là đoạn code VB.NET cho speed nhanh: [vbnet] Private Function _autoXuongDong(ByVal s As String, Optional ByVal maxLen As Integer = 27) As String Dim pos As Integer = 0, p As Integer, insertPos As New List(Of Integer) Do Until 1 = 0 p = _getNextPos(s, pos, maxLen) If p < 0 Then Exit Do insertPos....
by thuanfun
Sun 28/04/2019 9:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiển thị ảnh nền trên button
Replies: 2
Views: 1147

Re: Hiển thị ảnh nền trên button

Với các "Button" tùy biến dạng này mình thường dùng PictureBox để thay Button.
Hiệu ứng chuột thì bạn code trong các Event : MouseEnter, MouseDown, MouseUp, MouseLeave để đặt vào các Image tương ứng.
by thuanfun
Wed 26/12/2018 10:10 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ
Replies: 3
Views: 569

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Bạn khai báo DLTHONGKE là class:
[vbnet]
Public Class DLTHONGKE
Public Property Dang As Integer
Public Property SHieu As String
Public Property d As Double
Public Property KT As Double
'...
End Class

[/vbnet]
by thuanfun
Wed 26/12/2018 10:03 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: chuỗi Json trong vb.net cứ bị thêm dấu \ trước dấu ngoặc kép thì làm thế nào ạ ?
Replies: 1
Views: 371

Re: chuỗi Json trong vb.net cứ bị thêm dấu \ trước dấu ngoặc kép thì làm thế nào ạ ?

Ở hàm API của bạn trong apiController bạn return Object (hoặc class Object của bạn) thay vì return String nhé. VD: GetValue(ByVal Id as String) As myProductClass
by thuanfun
Tue 18/09/2018 2:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Khai báo và thành lập biểu thức toán trong vb.net
Replies: 1
Views: 652

Re: Khai báo và thành lập biểu thức toán trong vb.net

Bạn kiểm tra điều kiện d < 0 chưa? Vì d<0 không khai căn được. Tốt nhất bạn mô tả (chụp hình) lỗi cụ thể vì thông thường VS có giải thích lỗi rồi
by thuanfun
Tue 07/08/2018 5:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tô màu ô listview như thế nào ?
Replies: 2
Views: 570

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

bạn set BackColor cho SubItems:

ListView1.Items(0).SubItems(0).BackColor = Color.Red
ListView1.Items(0).SubItems(1).BackColor = Color.Blue
by thuanfun
Fri 03/08/2018 5:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?
Replies: 2
Views: 488

Re: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Bạn sử dụng ShowDialog để gọi frmPopup [vbnet] Dim frm As New frmPopup If frm.ShowDialog(Me) <> Windows.Forms.DialogResult.OK Then Return '... nếu ShowDialog = OK thì .... [/vbnet] Nếu bạn muốn vẫn có thể thao tác với frmMain khi hiển thị frmPopup thì trong frmMain bạn gọi frmPopup.Show( Me ) [vbnet...
by thuanfun
Thu 05/10/2017 12:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Login Webpage with engine Webkit
Replies: 1
Views: 652

Re: Login Webpage with engine Webkit

Bạn dùng button.InvokeMember("click") để Click

[vbnet]
Dim buttons As WebKit.DOM.NodeList = doc.GetElementsByTagName("button")
For Each button As WebKit.DOM.Element In buttons
If ..... then
button.InvokeMember("click")
Exit For
End If
Next
[/vbnet]
by thuanfun
Thu 05/10/2017 12:34 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Replies: 4
Views: 1148

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Một mẹo nhỏ mình hay làm với Timer là ở đầu sự kiện Timer.Tick mình sẽ Stop Timer này lại, sau đó thực thi code, và cuối cùng sẽ Start lại. [vbnet] Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick Timer1.Stop() Try 'Do something... Catch ex As Exception 'Lỗi rồi Finally ...
by thuanfun
Thu 05/10/2017 12:27 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiện thanh chọn event dưới thanh tab trong Visual studio
Replies: 1
Views: 589

Re: Hiện thanh chọn event dưới thanh tab trong Visual studio

Bạn vào menu View => Other Windows rồi chọn thử xem cái nào nhé
by thuanfun
Thu 05/10/2017 12:25 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Phép cộng trong vb.net
Replies: 2
Views: 900

Re: Phép cộng trong vb.net

Vì Label1.Text có kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự String (Text) nên phép cộng được hiểu là phép nối 2 chuỗi ký tự. Để cho code hiểu là số bạn phải chuyển kiểu dữ liệu qua kiểu số rồi mới thực hiện phép toán. Bạn xem thêm tại đây: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/language-reference/fu...
by thuanfun
Fri 26/05/2017 11:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về lệnh split trong VB.net
Replies: 1
Views: 885

Re: Hỏi về lệnh split trong VB.net

Bạn dùng:
Dim Arr() As String = s2.Split({vbTab}, StringSplitOptions.None)

Hoặc đơn giản hơn là:
Dim Arr() As String = Split(s2, vbTab)
by thuanfun
Fri 07/04/2017 3:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Replies: 3
Views: 812

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Xuống dòng là vbNewLinebạn nhé.

[vbnet]TextBox1.Text = "Dòng 1" & vbNewLine & "Dòng 2"[/vbnet]

Go to advanced search