• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 12 kết quả

gửi bởi pkkq
T.Bảy 27/10/2018 9:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5
Trả lời: 3
Xem: 950

Re: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Có bạn nào đã khắc phục được lỗi này xin chỉ giúp! :((
gửi bởi pkkq
CN 23/09/2018 11:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5
Trả lời: 3
Xem: 950

Re: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Có bạn nào đã từng gặp lỗi này xin chỉ giúp. Mình đang cần gấp. Thanks!
gửi bởi pkkq
T.Năm 13/09/2018 8:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5
Trả lời: 3
Xem: 950

Re: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Có bạn nào đã gặp trường hợp này xin chỉ giúp!
gửi bởi pkkq
T.Tư 12/09/2018 11:52 am
Chuyên mục: Phần mềm quản lý
Chủ đề: Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán lẻ
Trả lời: 1
Xem: 3531

Re: Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán lẻ

Đăng nhập thế nào bạn
gửi bởi pkkq
T.Tư 12/09/2018 9:28 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5
Trả lời: 3
Xem: 950

Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Chào mọi người mình có tạo file excel (2007) từ form, trên .net 4 thì được, nhưng trên .net 3.5 thì báo lỗi. Bạn nào đã gặp trường hợp này xin chỉ giúp!
gửi bởi pkkq
T.Ba 04/09/2018 4:57 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Tức là mỗi lần combobox trên usercontrol thay đổi thì thực hiện sub control-->sub form
gửi bởi pkkq
T.Ba 04/09/2018 3:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Bây giớ trên usercontrol có 3 combobox và mình làm như trên là để mỗi lần combobox có event SelectedIndexChanged thì thực hiện sub trên usercontrol --> sub trên form mà không phải gọi lại nhiều!
gửi bởi pkkq
T.Ba 04/09/2018 2:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Đúng rồi bạn!
gửi bởi pkkq
T.Ba 04/09/2018 2:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Trong form mình có tạo đoạn này [vbnet]Friend Overridable Property TreeViewLop As TreeViewLop <DebuggerNonUserCode> _ Get Return Me._TreeViewLop End Get <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode> _ Set(ByVal WithEventsValue As TreeViewLop) Dim handler As TreeNodeSelected_Event...
gửi bởi pkkq
T.Ba 04/09/2018 2:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Mục đích của mình ở đây là kiểm tra TreeNodeSelected. Mình gửi lại Project bạn sửa lại giúp mình nhé
gửi bởi pkkq
T.Ba 04/09/2018 10:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Re: Tạo Usercontrol Treeview

thank bạn. Nhưng ý mình hỏi ở đây là: Sau khi click vào treeview ở usercontrol thì thực hiện sự kiện ở usercontrol sau đó thực hiện một sub ở form!
gửi bởi pkkq
T.Bảy 01/09/2018 11:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 751

Tạo Usercontrol Treeview

Mình có tạo usercontrol trong đó có add treeview và sự kiện TreeView1_AfterSelect. Trong form1 mình add usercontrol và muốn bắt sự kiện click vào treeview thì thực hiện usercontrol2_select trong form mà chưa được. Bạn nào đã làm về usercontrol xin chỉ giúp! Mình gửi project của mình đây!

Chọn tìm kiếm nâng cao