• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 2 kết quả

gửi bởi vbthuctap
T.Ba 14/03/2017 11:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Mong mọi người xem giúp code
Trả lời: 0
Xem: 545

Mong mọi người xem giúp code

trong danhba.mdb có 2 bảng ( NgheNghiep và DanhBa) lấy dữ liệu SQL từ 2 bảng NgheNghiep và DanhBa. SELECT A.Num, A.Name, A.Age, B.TenNghe FROM DanhBa A, NgheNghiep B WHERE A.MaNghe = B.MaNghe Nếu nhập tuổi ở ô 1, thì hiển thị tuổi của những người thỏa mã điều kiên A.Age >= (tuổi vừa nhập ở ô 1) Nếu ...
gửi bởi vbthuctap
T.Ba 14/03/2017 10:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin giúp đỡ code
Trả lời: 0
Xem: 533

Xin giúp đỡ code

hiện tại mình có bài tập của VB6, đề bài là : http://imageshack.com/a/img921/2503/0cyy0r.jpg 1: tìm kiếm và hiển thị toàn bộ dữ liệu từ bảng A. Private Sub cmdtimkiem_Click() str = "select * from A" Set grs = gdb.OpenRecordset(str) grs.MoveLast grs.MoveFirst tb.Rows = grs.RecordCount + 1 F...

Chọn tìm kiếm nâng cao